Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pravnomočne prekrškovne odločbe

Pravna podlaga za javno objavo osebnih podatkov

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) v prvem odstavku 9. člena določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z novelo ZIntPK-C, ki se uporablja od 17. 11. 2020, je zakonodajalec določil pravno podlago za objavo podatkov iz pravnomočnih odločb o prekršku, ki se nanašajo na funkcionarje. Objava obsega podatke o kršitelju (osebno ime ali naziv in sedež pravne osebe), kršitvi (opis okoliščin, ki pomenijo prekršek) in izrečeni sankciji. Objava je na spletni strani javno dostopna pet let po objavi.

Z javnimi objavami smo na Komisiji pričeli februarja 2022, ko smo od sprejetja novele pridobili zadosten nabor pravnomočnih prekrškovnih odločb, da bi z njihovo objavo zasledovali svoje poslanstvo preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitve ZIntPK. Objave tako vsebujejo pravnomočne prekrškovne odločbe funkcionarjev od konca leta 2020 dalje in ostajajo v objavi 5 let po pravnomočnosti odločbe. Tovrstne odločbe so sicer del Komisije kot prekrškovnega organa in jih po ZIntPK lahko objavljamo poleg drugih ugotovitev in odločitev Komisije.

Prekrškovni postopki

Pooblaščena uradna oseba po ugotovitvi pogojev za začetek postopka o prekršku po uradni dolžnosti oziroma na podlagi predloga zbere potrebna obvestila in dokaze o prekršku, pri tem ugotavlja dejstva, okoliščine in težo posamezne kršitve, (npr. njihovo število, vrsto, čas, ki je pretekel od storitve, nastanek ali možnost nastanka škodljivih posledic, olajševalne in oteževalne okoliščine), presodi osebne okoliščine kršitelja in vpliv na javni interes, ter samostojno odloči o vrsti in višini sankcije v skladu z načelom sorazmernosti.

Namesto uvedbe postopka in izreka sankcije kršitelju lahko izreče zgolj opozorilo, če je storjeni prekršek neznatnega pomena oziroma je storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega in je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep.

Sankcije za kršitve določb ZIntPK so določene v 77. do 79. členu. Za izrek globe je pomembna tudi določba drugega odstavka 80. člena ZIntPK.

Odločitev o lobiranju: Ksenija Klampfer

Komisija je zoper kršitelja Ksenijo Klampfer vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve drugega odstavka 68. …

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar