Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Integriteta: skupni cilj generacij

Družba, v kateri je integriteta visoko cenjena osebna vrednota, koruptivna ravnanja pa nesprejemljiva, je glavni dolgoročni cilj Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija). Neintegritetna in koruptivna praksa delovanja pa se, preden doseže globalno razsežnost, vedno začne pri posamezniku, prav zato je vsak od nas tisti, ki lahko odločilno prispeva k zdravi in integritetni družbi. To stori vsakič znova, ko se odloči za etično ravnanje. Pot k pokončni družbi se torej začne pri pokončnem posamezniku. Temelj za krepitev integritetne družbe so tako poleg družine predvsem vrtci in šole, v katerih mladi preživijo večino svojega časa. Ozaveščanje in izobraževanje za boj proti korupciji in krepitev integritete skozi učni proces sta ključnega pomena za zdravo, integritetno družbo.

V okviru dolgoročno naravnanega projekta Integriteta: skupni cilj generacij Komisija naslavlja vprašanje pomena etike in integritete na različnih ravneh izobraževalnega sistema in vloge, ki jo ima slednji pri krepitvi integritete v družbi. Cilji projekta so oblikovati sistem, v katerem bodo izobraževalne ustanove, vključno z vrtci, temelj krepitve integritete v družbi; otrokom in mladostnikom približati vrednote etike in integritete – z nadgradnjo učnih vsebin od vrtca do podiplomskega študija – s tem pa posledično krepiti tudi aktivno državljanstvo, s poudarkom na družbeni odgovornosti in skrbi za javni interes. Projekt prav tako izhaja iz podmene, da je sočasno z nadgradnjo učnih vsebin potrebno krepiti tudi integriteto izobraževalnih ustanov, okrepiti vlogo učitelja kot moralne avtoritete ter vodenja z zgledom predstojnikov izobraževalnih ustanov.

Izhodišča projekta je Komisija predstavila na okrogli mizi v okviru Tedna boja proti korupciji 2020. Krovni projekt zajema več vsebin, ki jih po poglavjih predstavljamo v nadaljevanju.

Tržnica idej: pilotni projekt Krepitev integritete otrok v osnovnih šolah

Kot našo prvo aktivnost dolgoročnega projekta Integriteta: skupni cilj generacij smo na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) skupaj z Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ) zasnovali pilotni projekt krepitve integritete učencev v osnovnih šolah. Prvič smo ga izvedli v šolskem letu 2021/22.

Namen pilotnega projekta je bil s pomočjo fokusiranih aktivnosti krepiti integriteto otrok v osnovnih šolah, predstavlja pa prvi korak h krepitvi integritete otrok in mladostnikov skozi celotno vertikalo izobraževalnega sistema, ki jo zasleduje krovni projekt Integriteta: skupni cilj generacij.

Cilj pilotnega projekta je načrtovanje, izvajanje in preizkušanje dejavnosti pri pouku (obvezni in razširjeni program) z namenom krepitev integritete učencev v slovenskih osnovnih šolah. Nosilca projekta sta Komisija in ZRSŠ. V prvem letu pilotnega projekta v šolskem letu 2021/22 so kot izvajalke v njem sodelovale OŠ Dramlje, OŠ Franceta Bevka Tolmin, OŠ Zbora odposlancev Kočevje, OŠ Domžale in OŠ Selnica ob Dravi.

Pilotni projekt je zasnovan na način, da izhaja iz življenja šole, umeščenosti v lokalni prostor, njenih prioritet in prednostnih nalog, učiteljem pa omogoča, da cilje in vsebine učnih načrtov predmetov, ki jih poučujejo, smiselno navezujejo tudi s temami in vsebinami integritete ter načrtujejo in izvajajo dejavnosti, ki krepijo integriteto učencev. S tem pilotni projekt od učiteljev ne terja večjih dodatnih časovnih obremenitev in dopušča precejšnjo učiteljevo avtonomijo tako pri načrtovanju kot izvajanju dejavnosti ter omogoča integracijo vsebin za krepitev integritete v obstoječi učni program.

Drugi cilj pilotnega projekta pa je vzpostavitev zbirke dobrih praks na tem področju, ki bodo v podporo učiteljem pri vpeljavi vsebin za krepitev integritete otrok v učne programe v naslednjih letih.

V šolskem letu 2021/22 smo pri prvi izvedbi pilotnega projekta dobili razveseljivo pozitivne rezultate. Učitelji so iskali sinergije med konceptom pilotnega projekta in že načrtovanimi vsebinami ter jih predstavili na nov način, z dodatnim poudarkom na integriteti posameznika. Na šolah so oblikovali projektni tim, ki je vključeval učitelje po celotni vertikali, s ključno vlogo ravnatelja, ki skrbi za umeščenost načrtovanja v letni delovni načrt šole, izvajanje in evalvacijo dejavnosti projekta. Po prvem letu pilotnega projekta je na voljo tudi že nekaj primerov dobrih praks, na podlagi javnega razpisa pa je bil izdelan tudi priročnik za učitelje z aktivnosti za krepitev integritete otrok z naslovom “Integriteta v medosebnih odnosih”, ki ga je oblikovala Slovenska fundacija za UNICEF in si ga lahko ogledate tukaj.

Z izvedbo pilotnega projekta bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2022/23, ko želimo zastavljeno pot nadaljevati in razširiti nabor sodelujočih osnovnih šol, kot tudi dobrih praks z aktivnostmi, ki jih bodo načrtovali in izvajali učitelji. Obenem nam izkušnje iz prvega leta omogočajo, da izvedbo projekta v drugem letu nekoliko bolj strukturiramo in podamo tudi nekoliko več usmeritev za delo. V kolikor bi se vaša šola želela pridružiti pilotnemu projektu, nas prosim kontaktirajte na e-naslov: anti.korupcija@kpk-rs.si ali tel: 01/400 5710.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar