Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nasprotju interesov: Andrej Mešič

Komisija je zoper kršitelja Andreja Mešiča vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 26. 8. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Andrej Mešič

OPIS OKOLIŠČIN: Mestnik svetnik je storil prekršek s tem, ko je na redni seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja glasoval o predlogu za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda, ter s tem, ko je na redni seji mestnega sveta glasoval o sklepu o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda, pri čemer je bil za predstavnika ustanovitelja kot kandidat predlagan on sam. S tem se je znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, saj se ni izločil iz postopka obravnave in odločanja ter o okoliščinah nasprotja interesov ni pisno obvestil svojega nadrejenega oz. predstojnika.

SANKCIJA: Izrečena globa 400 eur

Odločitev o nasprotju interesov: Andrej Mešič
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar