Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Lobisti in lobiranci

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je za potrebe izvajanja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK) pripravila obrazce za lobiste in lobirance ter interesne organizacije.

Izpolnjevanje obrazca poteka v treh korakih. V prvem koraku izpolnite podatke, v drugem jih pregledate in priložite morebitne datoteke, v tretjem pa obrazec potrdite in oddate. V tem koraku vam bo sistem ponudil tudi možnost tiskanja obrazca, obrazec pa lahko v izpolnjeni obliki tudi shranite na vaš računalnik. 

V primeru vprašanj pri izpolnjevanju obrazcev nas lahko v času uradnih ur pokličete po telefonu na št. 01 400 57 10 ☎

Obrazci

Lobiranec mora o lobističnem stiku v osmih dneh poročati Komisiji, ki je  za ta namen pripravila obrazec Zapisi lobirancev ob stiku z lobisti.

Če je lobiranec pri stiku z lobistom zaznal kršitev določb ZIntPK o lobiranju (70. in 71. člen ZIntPK), to Komisiji prijavi v roku 10 dni na obrazcu Prijava lobiranca o prepovedanih ravnanjih lobistov.

Obrazci:

Oseba lahko postane registriran lobist z vpisom v register lobistov pri Komisiji (ob izpolnjevanju pogojev iz 58. in 59. člena ZIntPK). Za vpis izpolni obrazec Vloga za vpis v register lobistov. Ob vložitvi vloge za vpis v register lobistov nastane taksna obveznost v višini 22,60 evra, ki jo mora bodoči lobist poravnati pred vpisom v register.

Lobist mora prijaviti vsako spremembo podatkov iz registra lobistov v osmih dneh po nastanku spremembe. Spremembo prijavi na obrazcu Vloga za spremembo vpisa v registru lobistov.

Lobist lahko pisno izjavi, da ne želi biti več lobist in opravljati lobiranja. Komisija ga izbriše iz registra lobistov na podlagi podaje izpolnjene Vloge za izbris iz registra lobistov.

Lobist, ki je vpisan v register lobistov, mora Komisiji pisno poročati o svojem delu, in sicer:

  • do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto oziroma
  • najkasneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti registracije (za sorazmeren del tekočega leta).

V ta namen je zanj pripravljen obrazec Poročilo o delu lobista.

 Registrirani lobist mora Komisiji predložiti poročilo o delu, tudi če v koledarskem letu, za katero mora Komisiji poročatini lobiral.

 Obrazci:

Interesne organizacije morajo Komisiji poročati o dejavnosti lobiranja za neregistrirane lobiste.

Interesna organizacija, za katero je lobiral neregistriran lobist (zaposleni, zakoniti zastopnik, voljeni predstavnik), mora Komisiji pisno poročati o lobiranju, in sicer najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, lahko pa poroča tudi sprotno (za vsak lobistični stik posebej). Interesna organizacija poroča Komisiji na obrazcu Poročilo o delu interesne organizacije.

Neprofitna interesna organizacija zasebnega sektorja, ki nima zaposlenih, Komisiji o lobiranju ne poroča. Vse interesne organizacije, ki na trgu opravljajo pridobitno oziroma profitno dejavnost, so zavezane k poročanju o lobiranju, ne glede na število zaposlenih, tudi če zaposlenih nimajo.

Obrazci:
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar