Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Informacije o notranji prijavi

Notranja pot za prijavo se vzpostavi tako, da zavezanec določi poseben elektronski naslov in telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav in ukrepe za preprečitev razkritja identitete prijavitelja. Zavezanec izmed zaposlenih imenuje zaupnika in sprejme notranji akt, v katerem opredeli vse potrebno za prejem in obravnavo prijave ter odpravo kršitev.

Zavezanci za vzpostavitev notranje prijavne poti

Zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo so subjekti v javnem in zasebnem sektorju s 50 ali več zaposlenimi.

Notranjo pot za prijavo vzpostavijo tudi subjekti z najmanj desetimi zaposlenimi, če svojo glavno registrirano dejavnost opravljajo na področju zdravstva ali na področjih zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ravnanja z odplakami, zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi, pridobivanja sekundarnih surovin ter na področjih saniranja okolja in drugega ravnanja z odpadki.

Ne glede na število zaposlenih notranje poti za prijavo vzpostavijo tudi ministrstva, upravne enote, vladne službe, javne agencije, Urad predsednika Republike Slovenije, Državno odvetništvo Republike Slovenije, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec, Komisija za preprečevanje korupcije, Državna revizijska komisija in Zagovornik načela enakosti ter samoupravne lokalne skupnosti.

Ne glede na število zaposlenih notranje poti za prijavo vzpostavijo tudi subjekti v zasebnem sektorju, če tako določajo drugi zakoni, s katerimi se prenašajo akti Evropske unije, ali neposredno veljavni predpisi Evropske unije iz delov I B. in II Priloge Direktive 2019/1937/EU.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije vzpostavi skupno notranjo pot za prijavo za sodišča, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije pa za državna tožilstva.

Posebnosti pri samoupravnih lokalnih skupnostih:

Samoupravne lokalne skupnosti lahko vzpostavijo skupno notranjo pot za prejem prijav, ki jo upravlja ena od vključenih samoupravnih lokalnih skupnosti ali skupna občinska uprava. Vsaka samoupravna lokalna skupnost s 50 ali več zaposlenimi mora imenovati svojega zaupnika.

Posebnosti pri vzgojno-izobraževalnih ustanovah:

Osnovne šole, vrtci, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na območju iste samoupravne lokalne skupnosti lahko vzpostavijo skupno notranjo pot za prijavo, ki jo upravlja eden izmed vključenih zavodov ali samoupravna lokalna skupnost. Srednje šole, višje šole ter dijaški domovi na območju iste samoupravne lokalne skupnosti lahko vzpostavijo skupno notranjo pot za prijavo, ki jo upravlja eden izmed vključenih zavodov.

Rok za vzpostavitev notranje prijavne poti:

 • 23. 5. 2023 – zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo 250 ali več zaposlenih, in vsi zavezanci v javnem sektorju;
 • 17. 12. 2023 – zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo do 249 zaposlenih.

Notranji akt zavezanca

V notranjem aktu zavezanca se podrobneje opredelijo naslednje vsebine:

 • imenovanje zaupnika, po potrebi pa tudi administrativnega osebja ter podrobnejša opredelitev informacijsko podprtega načina prejema in evidentiranja prijav oziroma morebitnega zunanjega ponudnika storitve prejemanja prijav,
 • poseben elektronski naslov, telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav,
 • postopek prejema notranje prijave in njene obravnave,
 • ukrepe za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do informacij o prijavitelju in drugih vsebin iz evidence prijav,
 • obveščanje notranjih organizacijskih enot, odgovornih za odpravo kršitve,
 • način seznanitve vodstva o obravnavi prijave,
 • način informiranja zaposlenih in drugih oseb v delovnem okolju zavezanca.

Zaupnik in njegove naloge

Zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo izmed zaposlenih imenujejo zaupnika. Zavezanci lahko za prejem in evidentiranje prijav določijo tudi administrativno osebje ali informacijsko podprt način prejema in evidentiranja prijav.

V zvezi z imenovanjem zaupnika priporočamo, da:

 • je zaupnik zaupanja vredna oseba (uživa ugled tako pri vodstvu kot pri zaposlenih),
 • je zaupnik oseba, ki je dalj časa zaposlena pri zavezancu,
 • zaupnik dobro pozna organizacijo in delo notranjih enot zavezanca.

Zaupnik preizkusi in obravnava prijavo kršitve ter prijavitelju nudi informacije o zaščiti po ZZPri ter o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo.

Prijavitelju, ki je deležen povračilnih ukrepov, zaupnik nudi tudi informacije o pravnih možnostih in mu pomaga v upravnih in sodnih postopkih zaradi povračilnih ukrepov, in sicer tako, da

 • prijavitelju podaja celovite informacije o zaščitnih in podpornih ukrepih ter drugih pravnih možnostih, ki so primerni glede na vrsto konkretnih povračilnih ukrepov,
 • prijavitelju izda potrdilo o vloženi prijavi oziroma zagotovi dokazila iz postopka s prijavo, ki jih prijavitelj potrebuje v nadaljnjih postopkih v zvezi s povračilnimi ukrepi.

Če prijavitelj ocenjuje, da za namen uveljavljanja zaščitnih ukrepov potrebuje potrdilo o upravičenosti do zaščite po ZZPri, ga zaupnik usmeri na Komisijo za preprečevanje korupcije, s katero se zaupnik lahko tudi posvetuje glede konkretnih možnosti zaščite prijavitelja.

Zaupnik ves čas postopka (in tudi po koncu postopka s prijavo) varuje identiteto prijavitelja v skladu z ZZPri. Zaupnik lahko identiteto prijavitelja razkrije v treh primerih:

 • če se prijavitelj strinja z razkritjem (zaupnik pridobi soglasje prijavitelja),
 • če to zahteva državni tožilec, kadar je to nujno potrebno zaradi preiskovanja kaznivih dejanj (o razkritju identitete tožilstvu je prijavitelj predhodno obveščen),
 • če to zahteva sodišče, ko je to potrebno zaradi sodnih postopkov, vključno s sodnimi postopki zaradi zaščite pravice osebe, ki jo prijava zadeva (o razkritju identitete sodišču je prijavitelj predhodno obveščen).

Ne glede na navedeno ne sme nihče razkriti identitete prijavitelja, če bi razkritje ogrozilo življenje ali resno ogrozilo javni interes, varnost ali obrambo države.

Sistem notranje prijave po ZZPri na Komisiji
Sistem notranje prijave po ZZPri na Komisiji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar