Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Katalog obveznosti funkcionarjev

Spoštovani!

Pred vami je katalog obveznosti, ki jih funkcionarjem nalaga Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK). Za splošne informacije o zakonsko predpisanih dejanjih ter navodila in roke za njihovo izpolnitev v meniju izberite želeno funkcijo. Za podrobnosti v zvezi z obveznostmi in sankcijami pozorno preučite člene ZIntPK (pri nekaterih institutih pa tudi določbe predpisov, ki urejajo vaše področje dela), saj predstavlja ta katalog le splošni vodič po obveznostih. Pri tem poudarjamo, da se ureditve v ZIntPK ne uporabljajo za primere, ko za določeno kategorijo poklicnih funkcionarjev posamezno področje ureja drug, specialnejši zakon. V tem primeru torej tudi ne velja besedilo, zapisano v katalogu obveznosti, temveč veljajo določbe zakona, ki ureja vaše področje dela/funkcijo. Če specialni/področni zakon usmerja tudi na uporabo drugega zakona, se poleg specialnega zakona v primerih, ki jih ta ne ureja, uporabljajo določbe ZIntPK.

Moška oblika zapisa v katalogu velja za oba spola.

Opombe pri spodnji razdelitvi funkcionarjev po tipu:

*Poslanec iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, kjer njegove pravice in obveznosti niso drugače urejene z akti Evropskega parlamenta
**Funkcionar Banke Slovenije, če njegove pravice in obveznosti niso drugače urejene z zakonom, ki ureja Banko Slovenije, in drugimi predpisi, ki obvezujejo Banko Slovenije

Nasprotje interesov
Omejitve poslovanja
Nezdružljivost funkcij
Prepoved članstva in dejavnosti
Lobiranje
Premoženjsko stanje
Darila
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar