Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Prijava premoženjskega stanja

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) določa, da morajo zavezanci Komisiji prijaviti svoje premoženjsko stanje ter njegove spremembe (41. do 43. člen ZIntPK). Hkrati morajo organi in organizacije javnega sektorja Komisiji posredovati seznam zavezancev za prijavo premoženjskega stanja (4. odstavek 41. člena ZIntPK). 

Ustrezni obrazci so na voljo na dnu te spletne strani. Več informacij o poročanju o premoženjskem stanju zavezanca ter posredovanju seznama zavezancev lahko najdete tukaj.

 

Obrazci

Na voljo sta dva ločena obrazca, eden za prijavo posameznika v seznam zavezancev (ob nastopu funkcije oziroma dela) in eden za odjavo posameznika iz seznama zavezancev (ob prenehanju funkcije oziroma dela). Prosimo vas, da izberete ustrezen obrazec:

Obrazec ustrezno izpolnite, natisnite in lastnoročno podpisanega posredujte po klasični pošti na naslov: Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska 56, 1000 Ljubljana. Če razpolagate z veljavnim elektronskim podpisom (kvalificiranim digitalnim potrdilom), lahko omenjeni potrditveni PDF dokument podpišete z njim in ga pošljete na elektronski naslov: anti.korupcija(at)kpk-rs.si

Tehnične zahteve poročanja o premoženjskem stanju 

Od 1. junija 2020 je poročanje premoženjskega stanja Komisiji možno le preko portala eUprava, za katerega je pogoj digitalno potrdilo ali digitalni podpis. Zato vse zavezance prosimo, da si pravočasno zagotovijo ustrezna digitalna potrdila oziroma mobilno identiteto smsPASS, ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev. Postopek aktivacije smsPASS zavezanec prične na uporabniških straneh SI-PASS.

Tehnična pomoč

V primeru tehničnih težav z obrazcem prosimo pokličite Enotni kontaktni center Ministrstva za javno upravo (EKC) na telefonsko številko 080 2002 ali pošljite vprašanje na ekc@gov.si.


Prosimo vas, da izberite ustrezen obrazec in pazljivo preberete navodila:
  1. Nadaljuj na obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob nastopu funkcije oziroma dela

Obrazec je namenjen:

  • prijavi premoženjskega stanja ob nastopu funkcije oziroma dela,
  • izpolnijo ga osebe, odgovorne za javna naročila, ki sporočijo podatke o svojem premoženjskem stanju na dan 31. decembra do 31. januarja za preteklo leto, če so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja, kot je opredeljen v 10. točki 4. člena ZIntPK, 
  • za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju na poziv Komisije v postopku rednega ali izrednega nadzora nad premoženjskim stanjem posameznega zavezanca. 
  1. Nadaljuj na obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju v enem mesecu po prenehanju funkcije oziroma dela

Obrazec je namenjen prijavi premoženjskega stanja v enem mesecu po prenehanju funkcije oziroma dela. Ta obrazec se torej uporablja za poročanje premoženjskega stanja, ki mora skladno z zakonom zajeti popis celotnega premoženjskega stanja na dan prenehanja funkcije (tega obrazca ne izpolnjujejo osebe, odgovorne za javna naročila).

  1. Nadaljuj na obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju leto dni po prenehanju funkcije oziroma dela

Obrazec je namenjen prijavi premoženjskega stanja leto dni po prenehanju funkcije oziroma dela. Ta obrazec se torej uporablja za poročanje premoženjskega stanja, ki mora skladno z zakonom zajeti popis celotnega premoženjskega stanja na dan, ko mine točno leto dni od prenehanja funkcije (tega obrazca ne izpolnjujejo osebe, odgovorne za javna naročila).

  1. Nadaljuj na obrazec za prijavo podatkov o spremembi premoženjskega stanja

Obrazec je namenjen prijavi sprememb osebnih podatkov in premoženjskega stanja v času opravljanja funkcije oziroma dela.

Zavezanec mora Komisiji vsako spremembo osebnih podatkov iz prve, pete in sedme alineje prvega odstavka 42. člena ZIntPK sporočiti v roku 30 dni po nastanku spremembe, vsako spremembo v premoženjskem stanju pa najkasneje do 31. januarja v naslednjem letu po nastanku spremembe.

V primeru, da do sprememb podatkov o premoženjskem stanju ni prišlozavezanec ne poroča ničesar (tega obrazca ne izpolnjujejo osebe, odgovorne za javna naročila).

Podatke z obrazca o spremembah premoženjskega stanja nekaterih nosilcev javnih funkcij se v skladu s 46. členom ZIntPK javno objavi najkasneje 30 dni po prejeti prijavi spremembe premoženjskega stanja. 

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar