Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Informacije o zunanji prijavi

Prijavitelj informacijo o kršitvi poda neposredno z uporabo zunanje poti za prijavo, če:

 • notranja pot za prijavo ni vzpostavljena,
 • notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati,
 • prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov.

ZZPri je določil 24 organov za zunanjo prijavo, ki so pristojni za obravnavo prijavljene kršitve glede na njihove pristojnosti in naloge, in sicer na način in po postopku, ki sta opredeljena v področnih predpisih.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) so kot uradne osebe za zunanjo prijavo imenovani uslužbenci Centra za zaščito prijaviteljev:

 • Gregor Pirjevec, vodja Centra za zaščito prijaviteljev po pooblastilu,
 • dr. Jure Škrbec, CFE, svetnik za zaščito prijaviteljev.

Zunanjo prijavo na Komisijo se lahko poda na naslednje načine:

Organ za zunanjo prijavo varuje identiteto prijavitelja v skladu s 6. členom ZZPri. Za dokumente in drugo gradivo v zvezi s prijavo se do konca postopka ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Podatki o identiteti prijavitelja tudi po koncu postopka s prijavo niso informacija javnega značaja. Ta določba velja tudi v primeru, ko je dokumentarno gradivo odstopljeno drugemu organu v pristojno obravnavo. Ugotavljanje identitete in razkritje podatkov o prijavitelju, posredniku ali povezanih osebah je prekršek v skladu s kazenskimi določbami ZZPri.

Sprejem, evidentiranje in obravnava zunanje prijave na Komisiji so podrobneje urejeni v Navodilu o vzpostavitvi zunanje poti za prijavo.

Organi za zunanjo prijavo so taksativno našteti v 14. členu ZZPri:

 1. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije,
 2. Agencija za trg vrednostnih papirjev,
 3. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence,
 4. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
 5. Agencija za zavarovalni nadzor,
 6. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
 7. Banka Slovenije,
 8. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
 9. Finančna uprava Republike Slovenije,
 10. Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
 11. Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
 12. Informacijski pooblaščenec,
 13. Inšpekcija za informacijsko varnost,
 14. Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,
 15. Inšpekcija za varstvo pred sevanji,
 16. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 17. Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
 18. Inšpektorat za javni sektor,
 19. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
 20. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,
 21. organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,
 22. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
 23. Slovenski državni holding in
 24. Komisija za preprečevanje korupcije.
Sistem zunanje prijave po ZZPri na Komisiji
Sistem zunanje prijave po ZZPri na Komisiji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar