Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Politika zasebnosti

1. O spletni strani

Skladno z določbami zakona, ki ureja avtorske in sorodne pravice, uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja niso avtorskopravno varovana. Zato se dokumenti, objavljeni na spletnih straneh Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija), lahko reproducirajo, priobčijo javnosti, distribuirajo, dajejo v najem in predelajo, pri čemer se mora v primeru uporabe prosto dostopnih informacij javnega značaja navesti naslednji vir podatkov: “Komisija za preprečevanje korupcije”.

Komisija se bo trudila, da na spletnih straneh zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke, vendar ne prevzema odgovornosti za točnost in pravilnost njihove vsebine. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Komisija niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake oziroma pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

2. Informacije o upravljavcu spletne strani:

Identiteta in kontaktni podatki upravljavcaKomisija za preprečevanje korupcije
Dunajska cesta 56
1000 Ljubljana
Telefon: 01 400 57 10
Faks: 01 230 97 78
E-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkovE- pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si
Telefon: 01 400 57 10
Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo

(a) Obisk spletne strani

Spletni strežnik spletnega mesta v dnevniško datoteko beleži datum in čas obiska, obiskano spletno stran in podatke o posameznem zahtevku dostopa do strani (tip HTTP zahtevka (GET/POST), HTTP koda odgovora strežnika (npr. 200) na spletni zahtevek in velikost HTTP odgovorov bajtih), spletna stran, ki je uporabnika preusmerila na to stran (t.i. HTTP referer), ter podatke o identifikaciji spletnega brskalnika. Beležijo se anonimizirani IP naslovi obiskovalcev (pri IPv4 brez zadnje številke, ki je vedno 0, npr. 1.2.3.0). Gre za običajno beleženje podatkov v tako imenovano dnevniško datoteko (t.im. log file). Ti podatki se hranijo začasno, za namen nadzora nad tehničnim delovanjem spletne strani ter kot pomoč pri odpravljanju morebitnih napak na tehnični infrastrukturi, nato se samodejno izbrišejo.

Zagotavljajo se razumni ukrepi, ki onemogočajo identifikacijo posameznega obiskovalca. Podatki dnevniških zapisov spletnega strežnika niso dostopni nepooblaščenim osebam ali javnosti, razen v sumarni oziroma anonimizirani obliki.

Spletna stran je dostopna samo prek šifrirane (t. im. SSL) povezave.

Spletna stran je izdelana z uporabo sistema za upravljanje vsebin (CMS) WordPress.

Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za izvajanje javnih nalog upravljavca Komisije.

(b) Naročanje na e-novice  

Ob obisku spletne strani za prijavo na e-novice se zbirajo enaki podatki, kot je opisano v prejšnji točki. 

Komisija podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o novicah s področja njenega dela in ostalih novic, aktualnih v zvezi z njenim delom.

Podatki o elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavi. Od prejemanja e-novic se lahko odjavi kadarkoli.

Osebni podatki (naslov elektronske pošte) se obdelujejo na podlagi posameznikove veljavne privolitve (Člen 6(a) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, št. L 119, z dne 4. 5. 2016; v nadaljevanju: GDPR)). Ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice se označi, da se soglaša, da Komisija e- naslov uporablja za namene obveščanja o novicah (zlasti s področja dela in ostalih novic, aktualnih za delo komisije). Uporabnik je seznanjen, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpiše, in sicer tako, da v poslanem elektronskem sporočilu klikne na označeno povezavo ali odjavo.

Če uporabnik ne bo označil, da z navedenim soglaša, Komisija ne bo pošiljala obvestil na njegov elektronski naslov, niti ne bo zbirala ali obdelovala njegovega naslova elektronske pošte. Komisija namreč za prijavo na novice uporablja sistem predhodne odobritve uporabe e-naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebi, ki izrecno soglaša, da želi prejemati elektronska obvestila.

(c) Prijava, vprašanje, pripombe

Na spletni strani Komisije lahko posameznik prek obrazca, dostopnega na njeni spletni strani (https://kpk-rs.si/delo-komisije/prijava-korupcije/) poda prijavo zaradi kršitev predpisov, ki sodijo v njeno delovno področje (korupcija, nasprotje interesov, lobiranje, protikorupcijska klavzula, nezakonito ali neetično ravnanje, prijava premoženja, nezdružljivost funkcij, omejitve poslovanja) ali naslovi vprašanje ali poda pripombe.

Komisija potrebuje naslov elektronske pošte posameznika, da mu lahko odgovori oziroma ga obvesti o ugotovitvah v zvezi s podano prijavo, vprašanjem, podajo pripombe. Posameznik pa lahko vpiše tudi svoje ime in priimek, vendar ti podatki niso obvezni.

Podatke, ki jih bo posameznik vpisal v spletni obrazec, dostopen na spletni strani (https://kpk-rs.si/delo-komisije/prijava-korupcije/), Komisija obdeluje le, če je to nujno za izvrševanje njenih zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti (člen 6(e) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, št. L 119, z dne 4. 5. 2016); v nadaljevanju: GDPR), kot je obravnava prijav, vprašanj in pripomb, njihovo reševanje in shranjevanje (arhiviranje).

Rok hrambe je odvisen od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
Obstoj pravice, da se od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkovPosameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami GDPR.
Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organuNa spletni strani Informacijskega pooblaščenca https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/vlo%C5%BEitev-prijave lahko posameznik prek obrazca poda prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.
Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijoPri podaji prijave kršitev, pripomb ali vprašanja posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov. Če posameznik ne bo navedel kontaktnih podatkov, Komisija z njim ne bo mogla navezati stikov.
Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatkiAvtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

3. Piškotki in upravljanje z njimi

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko uporabnik spremeni v nastavitvah tako, da računalnik posamezne tipe piškotkov zavrne (npr. če ne prihajajo iz iste domene). Namestitev piškotkov se lahko v brskalniku tudi popolnoma prepreči za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na računalniku uporabnika, lahko uporabnik izbriše.

 

Spletno mesto KPK uporabnikom v HTTP glavi posreduje spletne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. V ta namen se uporabniku dodeli začasen sejni piškotek, ki poteče ob poteku seje.

4. Izjava o varstvu osebnih podatkov

a) V kakšnem primeru bo Komisija navezala stik s posameznikom?

Komisija za preprečevanje korupcije bo stik s posameznikom vzpostavila v primeru, če:

  • posameznik poda prijavo zaradi kršitev predpisov, ki sodijo v njeno delovno področje (korupcija, nasprotje interesov, lobiranje, protikorupcijska klavzula, nezakonito ali neetično ravnanje, prijava premoženja, nezdružljivost funkcij, omejitve poslovanja) in je treba razjasniti dejansko stanje ali pridobiti dodatno gradivo ali če posameznik nanjo naslovi morebiti vprašanje ali poda pripombe, da se ga obvesti o ugotovitvah glede podane prijave (v kolikor to izrecno zahteva) oziroma odgovori na vprašanje, pripombe, ipd.;
  • zoper posameznika (uradno ali odgovorno osebo v javnem ali zasebnem sektorju) uvede postopek nadzora ali preiskave.

b) Ali bodo osebni podatki posameznika posredovani tretjim osebam?

Komisija osebnih podatkov posameznikov, pridobljenih z obiskom spletne strani, ne bo posredovala tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače. Prav tako Komisija ne bo posredovala podatkov, pridobljenih na podlagi prijave, vprašanja oziroma podanih pripomb, razen če zakon ne določa drugače.

c) Ali in kako se lahko posameznik informira o tem, katere njegove osebne podatke obdeluje Komisija za preprečevanje korupcije?

Komisija bo na zahtevo posameznika, v skladu z veljavno zakonodajo glede podatkov, ki se nanašajo na posameznika, omogočila vpogled v njegove osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredovala mu bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo Komisija na zahtevo posameznika, v skladu z veljavno zakonodajo, podala tudi druge informacije v zvezi z osebnimi podatki posameznika, ki jih zbira. Za namen pridobivanja potrditve, ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in posledično še ostale informacije, lahko posamezniki uporabi naslednji elektronski naslov, kamor lahko naslovijo svojo zahtevo: anti.korupcija(at)kpk-rs.si.

č) Varnost zbranih podatkov

Varnost osebnih podatkov poteka skladno z določili internega akta Komisije za preprečevanje korupcije, in sicer Pravilnika o varovanju osebnih podatkov v Komisiji za preprečevanje korupcije.

d) Sklepno

Komisija varuje zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatki se uporabljajo izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih pristojnosti Komisije.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij Komisija ne bo uporabljala v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bo razkrila tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače. Komisija bo storila vse, da osebne podatke posameznika zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami, zlorabami oziroma nedopustnimi posegi.
 

Vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani se lahko pošlje na naslednji elektronski naslov: anti.korupcija(at)kpk-rs.si.

e) Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov:

Izjava je bila zadnjič posodobljena 2. 7. 2021.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar