Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Miha Sotlar

Komisija je zoper kršitelja Miho Sotlarja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 3 1. 1024. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Miha Sotlar

OPIS OKOLIŠČIN: Občinski svetnik je storil prekršek s tem, ko organu, v katerem opravlja funkcijo, v roku osmih dni od nastopa spremembe ni pisno posredoval podatkov iz šestega odstavka 35. člena ZIntPK o poslovnem subjektu, katerega ustanovitelj je.

SANKCIJA: opomin 

Odločitev o omejitvah poslovanja: Miha Sotlar
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar