Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Miran Stanovnik

Komisija je zoper kršitelja Mirana Stanovnika vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 30. 1. 2021. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Miran Stanovnik

OPIS OKOLIŠČIN: Poklicni župan v roku treh mesecev po izdanem opozorilu Komisije ni izstopil iz članstva oziroma prenehal s članstvom v skupščini javnega podjetja, ki ni združljivo z opravljanjem funkcije poklicnega župana.

SANKCIJA: Izrečen opomin

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Miran Stanovnik
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar