Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Vizija

Izhajajoč iz veljavnega normativnega in institucionalnega okvira, Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Slovenije, mednarodnih aktov Združenih narodov, Evropske unije, Sveta Evrope ter Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj si bomo prizadevali za krepitev pravne države, integritete, etičnosti in transparentnosti poslovanja kot temeljnih vrednot družbe, v kateri živimo.

Kot samostojen in neodvisen državni organ bomo v okviru svojih pristojnosti skrbeli za:

  • krepitev profesionalizma Komisije od Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) se upravičeno pričakuje visoka raven profesionalizma, zato bomo skrbeli za zakonitost, strokovnost in etičnost našega ravnanja, krepili osebnostno integriteto zaposlenih in organizacijsko integriteto komisije ter posledično pozitivno podobo Komisije v javnosti;
  • preventivno funkcijo Komisije krepili bomo preventivno delovanje Komisije, saj ima ozaveščanje o vlogi in pomenu etičnosti ter osebnostne in organizacijske integritete na dolgi rok večji učinek kot represivna dejavnost;
  • nadzorno funkcijo Komisije – zagotavljali bomo visok nivo strokovnosti in doslednosti pri izvajanju naših nadzorstvenih aktivnosti, tako pri obravnavi sumov korupcije, nasprotij interesov, lobiranja, nedovoljenih vplivov in drugih kršitev oziroma področij, za katere smo pristojni, kot pri identifikaciji tveganj za nastanek teh kršitev;
  • ozaveščanje na vseh ravneh družbe – ozaveščali bomo na vseh ravneh družbe (od najvišjih funkcionarjev v javni upravi do najmlajših otrok v šolah in vrtcih), da je korupcija nesprejemljiva in škodljiva za vse, o nevarnostih in posledicah korupcije v družbi ter o lojalnosti do lastne integritete, ki je častna in predpogoj pri ustvarjanju zaupanja tako v ljudi kot institucije. S tem namenom bomo sami in v sodelovanju s kompetentnimi institucijami razvijali ter izvajali različne oblike izobraževanj, usposabljanj, strokovnih posvetov itd;
  • povezovanje institucij formalnega in neformalnega družbenega nadzorstva  Komisija si bo prizadevala za poglobljeno partnersko sodelovanje z vsemi institucijami formalnega in neformalnega družbenega nadzorstva, in sicer organi in organizacijami javnega sektorja, nevladnimi organizacijami, mediji in vsemi drugimi deležniki na področju krepitve integritete, etičnosti in pravne države ter s tem preprečevanja korupcije v družbi. Posebna pozornost bo namenjena tudi pripravi celostnega sistemskega normativnega okvira poslovanja Komisije in zaščite dobrovernih prijaviteljev. Družbena odgovornost in s tem skrb za javni interes morata postati glavno vodilo vseh deležnikov;
  • vodenje z zgledom – krepili bomo zavedanje o vlogi vodenja z zgledom, saj višje kot je posameznik na položaju, večjo odgovornost ima do družbe, organizacije in zaposlenih (ne zgolj večjo moč odločanja). Slednje bomo vključevali v mnenja in ugotovitve Komisije s poudarkom na tem, da zgledi vlečejo. Aktivno bomo podpirali tudi uvedbo kompetenčnega modela za vodilne uslužbence v javni upravi;
  • trajnosten in pozitiven pristop ohranjati je potrebno realna in dolgoročna pričakovanja ter se zavedati, da je za pozitivne spremembe v družbi potreben čas in da je potrebno iti korak za korakom. Uveljavljali bomo pozitivnejši vidik, kjer se namesto boja proti korupciji v javnosti bolj poudarja krepitev integritete in pravne države. Krepitev integritete spodbuja ničelno toleranco v odnosu do korupcije, kršitev integritete in drugih oblik neetičnosti;
  • skladnost poslovanja – s sistemskim pristopom bomo skrbeli za zakonito in transparentno delovanje organov in organizacij javnega sektorja, za kar je potreben celovit razvoj orodij za njihovo upravljanje na področjih krepitve integritete in etičnosti, upravljanja s tveganji ter skrbi za skladnost njihovega delovanja;
  • informatizacijo poslovanja z razvojem različnih programskih orodij za poenostavitev poročanja naših zavezancev (lobiranje, premoženjsko stanje, darila idr.) in informatizacijo lastnih delovnih procesov želimo vzpostaviti prijazen in učinkovit sistem z namenom odpravljanja administrativnih ovir ter onemogočanja nehotenih napak;
  • mednarodno sodelovanje – prizadevali si bomo za proaktivno sodelovanje Komisije v okviru organov in organizacij Evropske unije in širše, zlasti na področju izmenjave informacij in dobrih praks.

Z izvajanjem navedenih aktivnosti želimo v sodelovanju z najširšim krogom kompetentnih deležnikov vzpostaviti pogoje, v katerih bodo kršitve integritete in etičnosti ter korupcija postali visoko tveganje z nizkim donosom.

(Vizijo je soglasno sprejel senat Komisije za preprečevanje korupcije na 5. seji senata, dne 21. 5. 2020.)

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar