Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Blaž Lavtižar

Komisija je zoper kršitelja Blaža Lavtižarja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitev petega odstavka 35. člena ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in šestega odstavka 35. člena ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) ter posledično storitve prekrška po osmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb), ki je postala pravnomočna 9.5.2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Blaž Lavtižar

OPIS OKOLIŠČIN: Občinski svetnik je storil prekršek s tem, ko organu, v katerem opravlja funkcijo, najkasneje v roku osmih dni od ustanovitve oziroma registracije določenega subjekta ter s tem, ko organu, v katerem opravlja funkcijo, najkasneje v roku enega meseca po nastopu funkcije ni pisno posredoval podatkov iz 35. člena ZIntPK.

SANKCIJA: izrečena globa 400 eur

Odločitev o omejitvah poslovanja: Blaž Lavtižar
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar