Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Informacije javnega značaja in osebni podatki

Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska 56, Ljubljana

Odgovorna oseba za katalog: dr. Robert Šumi, predsednik organa

Datum objave kataloga oziroma zadnje spremembe: katalog je bil na spletno stran vnesen leta 2004, nazadnje pa spremenjen 18. 12. 2023.

Druge oblike kataloga: katalog je dostopen samo v elektronski verziji na spletnem naslovu.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Organigram in podatki o organizaciji organa

Organigram je dostopen tukaj.

Seznam notranjih organizacijskih enot Komisije za preprečevanje korupcije:

Urad Komisije
Vodja: mag. Sonja Jelen
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija(at)kpk-rs.si

Služba za nadzor
Vodja: Katja Mihelič Sušnik
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija(at)kpk-rs.si

Služba za preventivo
Vodja: mag. Vita Habjan Barborič
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija(at)kpk-rs.si

Center za zaščito prijaviteljev
Gregor Pirjevec, svetovalec višji svetnik Komisije, po pooblastilu vodja Centra za zaščito prijaviteljev
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija(at)kpk-rs.si

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Milena Podjed Fabjančič,
višja svetnica za pravna vprašanja, e-mail , naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5538
mag. Sonja Jelen,
vodja Urada Komisije, e-mail, naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5708
Gregor Pirjevec,
svetovalec višji svetnik Komisije, po pooblastilu vodja Centra za zaščito prijaviteljev, e-mail, naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5716
mag. Martina Vodušek,
nadzornica svetnica, e-mail, naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5703
Jana Lesnik,
nadzornica svetnica, e-mail, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5545
Manca Orehek
pravna svetovalka svetnica, e-mail, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5701
Blaž Kovač
nadzornik  svetnik, e-mail, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5719

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Komisija za preprečevanje korupcije sodeluje s pristojnimi državnimi organi pri pripravi predpisov s področja preprečevanja korupcije, daje pobude za spremembe in dopolnitve predpisov ter mnenja k predlogom zakonov ter ostalih predpisov pred njihovo obravnavo na vladi o usklajenosti določb predlogov zakonov ter ostalih predpisov z zakoni in predpisi, ki urejajo področje preprečevanja korupcije in preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov.

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letna poročila o delu
Letna poročila o delu Komisije za preprečevanje korupcije

Načelna mnenja
Načelna mnenja Komisije za preprečevanje korupcije po ZPKor
Načelna mnenja Komisije za preprečevanje korupcije po ZIntPK

Pojasnila
Pojasnila Komisije za preprečevanje korupcije

Mnenja
Mnenja Komisije za preprečevanje korupcije

Stališča
Stališča Komisije za preprečevanje korupcije

Zaključne ugotovitve
Zaključne ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Upravni postopki:

 • izdaja dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule,
 • izdaja dovoljenja funkcionarju za opravljanje poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka,
 • izdaja odločbe o prepovedi opravljanja dodatne dejavnosti ali postavitvi pogojev in omejitev, ki jih mora funkcionar spoštovati pri opravljanju te dejavnosti,
 • izdaja odločbe o preklicu dovoljenja, če Komisija za preprečevanje korupcije ugotovi, da funkcionar ne spoštuje pogojev in omejitev iz določbe po tretjem ali četrtem odstavku 26. člena ZIntPK ali opravlja poklicno ali drugo dejavnost na   način, ki vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje funkcije,
 • izdaja odločbe, da določeno darilo, dano funkcionarju, postane last Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti oziroma organizacije, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo,
 • odloča o prenosu daril v last Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti oziroma o dolžnosti vplačila vrednosti darila v državni oziroma občinski proračun s strani funkcionarja,
 • odloča o odvzemu sprejetega darila funkcionarju, ki presega znesek, določen z ZIntPK, ali ki je ali bi lahko vplivalo na objektivno in nepristransko opravljanje njegove funkcije,
 • odloča o obstoju nasprotja interesov po pisnem obvestilu uradne osebe, ki nima predstojnika,
 • odloča o znižanju plače oziroma nadomestila plače zavezanca zaradi zavrnitve sporočanja podatkov o funkcijah, dejavnostih, premoženju in dohodkih v skladu z zakonom,
 • vpis lobista v register lobistov (registracija lobista) in vpis spremembe podatkov lobista (spremembe podatkov v registru lobistov),
 • izbris lobista iz registra lobistov (izbris lobista),
 • izrekanje upravnih sankcij na podlagi 73. in 74. člena ZIntPK,
 • izdaja sklepa in odredbe iz drugega odstavka 47. člena ZIntPK, na podlagi katerega mora zavezanec v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije izdelati, uresničiti ali dopolniti načrt integritete,
 • postopki na podlagi zahtev prosilcev za dostop do informacij javnega značaja ali v zvezi s ponovno uporabo informacij javnega značaja,
 • postopki na podlagi Zakona o medijih,
 • odločanje o vlogah posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
 • zastopanje Komisije za preprečevanje korupcije v upravnih sporih.

Prekrškovni postopki:

 • izvajanje nadzora nad izvajanjem ZIntPK,
 • vodenje prekrškovnih postopkov na podlagi ZIntPK.

Drugi postopki po ZIntPK:

 • postopek zaradi suma korupcije, kršitve predpisov o nasprotju interesov, omejitev poslovanja, lobiranju ali zaradi ocene in odprave posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj ali kršitve etike in integritete javnega sektorja skladno z ZIntPK, postopke s področja nezdružljivosti funkcij s članstvom in dejavnostmi, prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril, zahteve neetičnega oziroma nezakonitega ravnanja, kršitve uporabe protikorupcijske klavzule in dolžnosti razkritja lastniške strukture ponudnika, postopke s področja nadzora nad premoženjskim stanjem, postopke v zvezi z zaščito prijaviteljev, načrti integritete, izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta za uresničevanje resolucije in druge postopke skladno z ZIntPK in Poslovnikom Komisije za preprečevanje korupcije, ki niso upravni postopki;

Senat komisije sprejema zlasti naslednje odločitve:

 • sprejema sistemska načelnega mnenja, načelna mnenja in ugotovitve o konkretnem primeru ter stališča, priporočila, opozorila ali pojasnila, povezanih z ugotavljanjem koruptivnih ravnanj po ZIntPK ter posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj, z uveljavljanjem predpisov o nasprotju interesov, z uporabo protikorupcijske klavzule, z omejitvami poslovanja, sprejemanjem daril, lobiranjem, krepitvijo etike in integritete ter z drugimi nalogami in pristojnostmi komisije,
 • sprejema sistemska pojasnila o posameznih institutih, ki jih ureja ZIntPK,
 • izdaja sklepe za izvedbo ukrepov in metod po ZIntPK v obliki sistemskega ali tematskega nadzora v subjektih javnega sektorja in o sprejemu poročila o nadzoru,
 • odloča o prijavah neetičnega oziroma nezakonitega ravnanja, in sicer na podlagi ocene dejanskega stanja po potrebi izda ustrezna navodila za ravnanje in ukrene, kar je potrebno, da se preprečijo nezakonite ali neetične zahteve ter nastanek škodljivih posledic,
 • nudi pomoč dobrovernemu prijavitelju pri ugotavljanju vzročne zveze med škodljivimi posledicami in povračilnimi ukrepi,
 • izdaja opozorila funkcionarju o nezdružljivosti opravljanja pridobitne dejavnosti z njegovo funkcijo in o nezdružljivosti njegove funkcije s članstvom in dejavnostjo v organih pravnih oseb,
 • vodi postopke ocene nezdružljivosti funkcije z opravljanjem pridobitne dejavnosti,
 • odloča o obstoju nasprotja interesov pri uradnih ravnanjih uradnih oseb, ki nimajo predstojnika,
 • poziva k uveljavljanju ničnosti pogodb, sklenjenih v nasprotju z določbami ZIntPK, vezano na omejitve poslovanja, protikorupcijske klavzule in dolžnosti razkritja, ter drugih ukrepih v zvezi s tem.

Zakonodajni postopki:

 • podajanje predlogov za sprejem ali spremembo predpisov ter usmeritve glede načina izvrševanja ukrepov iz resolucije in načrtov za njeno uresničevanje,
 • podajanje mnenj k predlogom zakonov in ostalih predpisov pred njihovo obravnavo na vladi,
 • podaja pobud državnemu zboru ali vladi za spremembe zakonov ali drugih predpisov z zakoni in predpisi, ki urejajo področje preprečevanje korupcije in preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc je dostopen spodaj, pod naslovom Evidence dejavnosti obdelave.

Seznam drugih informatiziranih zbirk

Metapodatkovni opis javnih evidenc iz  točke 2 f)  tega kataloga  in seznam drugih informatiziranih zbirk iz točke 2 g)  tega kataloga je dostopen na tej povezavi.

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop prek spleta: Katalog informacij javnega značaja

Fizičen dostop:

Informacije so fizično dostopne v prostorih Komisije za preprečevanje korupcije, na naslovu Dunajska cesta 56, Ljubljana, vsak delavnik od 8.30 do 15.00 ure.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami, in sicer je možen dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički.

Prosilci se lahko zglasijo osebno na Komisiji za preprečevanje korupcije, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oziroma ustno obrazložimo.

Stroškovnik

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – 16., 17. in 18. člen.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Področje lobiranja

Področje korupcije in področje notranje revizije poslovanja

Letna poročila – ZDIJZ

Seznam uradnih oseb

Pooblastila za vodenje vseh upravnih postopkov po ZIntPK

 • mag. Vita HABJAN BARBORIČ, vodja Službe za preventivo
 • Katja MIHELIČ SUŠNIK, vodja Službe za nadzor
 • mag. Sonja JELEN, vodja Urada Komisije
 • Gregor PIRJEVEC, svetovalec višji svetnik Komisije, po pooblastilu vodja Centra za zaščito prijaviteljev
 • Mirjan HREN, nadzornik višji svetnik
 • Katja Belec, višja svetnica za upravne in sodne zadeve
 • Barbara FÜRST, svetnica za preventivo
 • Anja PERC, nadzornica svetnica
 • dr. Jure ŠKRBEC, CFE, svetnik za zaščito prijaviteljev
 • Mojca BELIŠ POTOČNIK, nadzornica višja svetovalka II
 • Betka PAJNIČ, nadzornica svetnica
 • Žarko LIPOVEC, nadzornik višji svetovalec III
 • Jana LESNIK, nadzornica svetnica
 • Sanja MARIĆ, nadzornica svetnica
 • Milena PODJED FABJANČIČ, višja svetnica za pravna vprašanja
 • mag. Martina VODUŠEK, nadzornica svetnica
 • Denis RÖK, nadzornik svetnik
 • Manca OREHEK, pravna svetovalka svetnica
 • Lukec ILEK, nadzornik višji svetovalec III
 • Blaž KOVAČ, nadzornik svetnik
 • Mateja GOVEKAR KALAN, nadzornica višja svetovalka III
 • mag. Ivijan R ROJKO, raziskovalec višji svetovalec za preventivo
 • Martina VUKSANOVIĆ, nadzornik svetovalec
 • Vid JANČIČ, nadzornik svetovalec
 • Teja LOBNIKAR, nadzornica višja svetovalka III
 • Anka GRMEK, svetovalka za preventivo

Pooblastila za vodenje in odločanje v upravnih postopkih po ZDIJZ

 • Milena PODJED-FABJANČIČ, višja svetnica za pravna vprašanja
 • mag. Sonja JELEN, vodja Urada Komisije
 • Gregor PIRJEVEC, svetovalec višji svetnik Komisije, po pooblastilu vodja Centra za zaščito prijaviteljev
 • Manca OREHEK, pravna svetovalka svetnica
 • mag. Martina VODUŠEK, nadzornica svetnica
 • Jana LESNIK, nadzornica svetnica

Pooblastila za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških po ZIntPK oziroma Zakonu o zaščiti prijaviteljev

 • David LAPORNIK, namestnik predsednika
 • mag. Vita HABJAN BARBORIČ, vodja Službe za preventivo
 • Katja MIHELIČ SUŠNIK, vodja Službe za nadzor
 • mag. Sonja JELEN, vodja Urada Komisije
 • Mirjan HREN, nadzornik višji svetnik
 • Barbara FÜRST, svetnica za preventivo
 • Anja PERC, nadzornica svetnica
 • Gregor PIRJEVEC, svetovalec višji svetnik Komisije, po pooblastilu vodja Centra za zaščito prijaviteljev
 • Betka PAJNIČ, nadzornica svetnica
 • dr. Jure ŠKRBEC, CFE, svetnik za zaščito prijaviteljev
 • Mojca BELIŠ POTOČNIK, nadzornica višja svetovalka II
 • Sanja MARIĆ, nadzornica svetnica
 • Žarko LIPOVEC, nadzornik višji svetovalec III
 • Jana LESNIK, nadzornica svetnica
 • mag. Martina VODUŠEK, nadzornica svetnica
 • Denis RÖK, nadzornik svetnik
 • Blaž KOVAČ, nadzornik svetnik
 • Lukec ILEK, nadzornik višji svetovalec III
 • Mateja GOVEKAR KALAN, nadzornica višja svetovalka III

Evidence dejavnosti obdelave

Evidence

 1. Podatki o zavezancu
Naziv  Komisija za preprečevanje korupcije
Naslov  Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov  anti.korupcija@kpk-rs.si
Telefon  01 400 57 10

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

Ime in priimek  Milena Podjed-Fabjančič
Delovno mesto  višja svetnica za pravna vprašanja
Elektronski naslov  anti.korupcija@kpk-rs.si
Telefon  01 400 57 10

2. Podatki o zbirkah osebnih podatkov

1)

Naziv zbirke EVIDENCA PRIJAV O SUMIH KORUPCIJE IN KRŠITEV ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       vodenje postopkov reševanja prejetih prijav,

2.       ugotavljanje korupcije in izvajanja pristojnosti komisije ter drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki  

Prijavitelji in prijavljene osebe.

Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       ime in priimek,

2.       naslov stalnega ali začasnega prebivališča in

3.       druge podatke, povezane s preprečevanjem in raziskovanjem prijavljenih koruptivnih ravnanj za namene ugotavljanja korupcije in izvajanja pristojnosti komisije ali drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Z zakonom pooblaščeni uporabniki.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)  Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

2)

Naziv zbirke EVIDENCA ZADEV S PODROČJA MEDNARODNE KORUPCIJE
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       ugotavljanje vzrokov mednarodne korupcije,

2.       oblikovanja ukrepov za njihovo preprečevanje,

3.       za potrebe poročanja mednarodnim organizacijam; odkrivanja primerov mednarodne korupcije v skladu s pooblastili v ZIntPK in

4.       sodelovanje z drugimi pristojnimi državnimi organi.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki 1.       osumljeni,

2.       ovadeni,

3.       obtoženi ali obsojeni slovenski in tuji državljani oziroma pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in tujini.

Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime osumljene, ovadene, obtožene ali obsojene osebe;

2.       EMŠO;

3.       kvalifikacija kaznivega dejanja;

4.       vrsta zaključka zadeve.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki  Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)  Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

3)

Naziv zbirke EVIDENCA ZADEV S PODROČJA ZAŠČITE PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH RAVNANJ
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       izvajanja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj,

2.       spremljanja učinkovitosti zaščite prijavitelja,

3.       pomoč prijaviteljem.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki  Prijavitelji, ki komisiji podajo prijavo o koruptivnem ravnanju.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime prijavitelja ali njegov psevdonim,

2.       odločitev o tem, ali je bila prijava prijavitelja podana v dobri veri,

3.       ali je bila za zaščito prijavitelja in njegovih družinskih članov odrejena zaščita po zakonu, ki ureja zaščito prič.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki  Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo  Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)  Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

4)

Naziv zbirke EVIDENCA ZADEV S PODROČJA ZAŠČITE URADNIH OSEB, OD KATERIH SE ZAHTEVA NEZAKONITO OZIROMA NEETIČNO RAVNANJE
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       izvajanje zaščite uradnih oseb,

2.       spremljanja učinkovitosti zaščite,

3.       pomoč uradnim osebam.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Uradne osebe, ki menijo, da se od njih zahteva nezakonito ali neetično ravnanje, ali se s tem namenom nad njo izvaja psihično ali fizično nasilje.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime prijavitelja,

2.       osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje,

3.       navedba organa,

4.       seznam izdanih navodil komisije za ravnanje.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

5)

Naziv zbirke EVIDENCA O OBSTOJU VZROČNE ZVEZE IZ TRETJEGA ODSTAVKA 25. ČLENA ZIntPK
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       ugotavljanja obstoja povračilnih ukrepov,

2.       ukrepanja proti povračilnim ukrepom,

3.       spremljanja učinkovitosti ukrepov komisije.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Prijavitelji, ki so zaradi prijave izpostavljeni povračilnim ukrepom in so nastale za njih škodljive posledice.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime prijavitelja,

2.       osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje,

3.       navedba organa,

4.       vsebina ocene oziroma zahtevka za premestitev.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo  

 Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)  Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

6)

Naziv zbirke EVIDENCA ZAHTEVKOV ZA PREMESTITEV IZ ČETRTEGA ODSTAVKA 25. ČLENA ZIntPK
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       ugotavljanje obstoja povračilnih ukrepov,

2.       ukrepanje proti povračilnim ukrepom,

3.       spremljanja učinkovitosti ukrepov komisije.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Prijavitelji, ki so zaradi prijave izpostavljeni povračilnim ukrepom in so nastale za njih škodljive posledice.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime prijavitelja,

2.       osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje,

3.       navedba organa,

4.       vsebina ocene oziroma zahtevka za premestitev,

5.       delovno mesto, ki ga (je) prijavitelj zaseda(l) pred in po premestitvi.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki  Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo  Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)  Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

7)

Naziv zbirke EVIDENCA SEZNAMOV DARIL FUNKCIONARJEV IN SEZNAMOV DARIL DRŽAVNIM IN LOKALNIM ORGANOM IN NOSILCEM JAVNIH POOBLASTIL
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       ugotavljanje in odločanje o kršitvah glede prepovedi in omejitev sprejemanja daril,

2.       nadzor komisije nad vodenjem seznamov daril,

3.       objavljanje seznamov daril.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki 1.       funkcionarji iz 4. člena ZIntPK,

2.       darovalci.

Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       naziv organa, ki je prejel darilo,

2.       osebno ime obdarovanca in njegova funkcija,

3.       podatki o darilu,

4.       osebno ime prejemnika darila in njegova funkcija ali položaj,

5.       naziv organa, ki je prejel darilo,

6.       osebno ime in naslov darovalca oziroma naziv in sedež,

7.       vrsta in vrednost darila.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

8)

Naziv zbirke EVIDENCA POSLOVNIH SUBJEKTOV IZ 35. ČLENA ZIntPK
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       izvajanje nadzora nad omejitvami poslovanja,

2.       sporočanja podatkov,

3.       objavljanja podatkov o poslovnih subjektih za katere veljajo omejitve poslovanja z njimi.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Funkcionarji iz 4. člena ZIntPK.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       EMŠO,

3.       naslov stalnega prebivališča,

4.       organizacija, kjer funkcionar opravlja funkcijo in tip funkcije,

5.       datum nastopa in prenehanja omejitve,

6.       naziv, sedež, matična in davčna številka poslovnega subjekta,

7.       način udeležbe funkcionarja v poslovnem subjektu,

8.       podatek, ali omejitev poslovanja velja v razmerju do družinskega člana.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

9)

Naziv zbirke EVIDENCA URADNIH OSEB, GLEDE KATERIH KOMISIJA PO DRUGEM ODSTAVKU 38. ČLENA IN DRUGEM ODSTAVKU 39. ČLENA ZIntPK UGOTAVLJA OBSTOJ NASPROTJA INTERESOV
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       ugotavljanje in odločanje o nasprotju interesov,

2.       sodelovanje s pristojnimi državnimi organi.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Uradne osebe iz 4. člena ZIntPK.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime uradne osebe,

2.       funkcija oziroma položaj,

3.       naslov stalnega prebivališča,

4.       vsebina odločitve komisije.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

10)

Naziv zbirke EVIDENCA ZAVEZANCEV IZ PRVEGA ODSTAVKA 41. ČLENA ZIntPK
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       ugotavljanje zavezancev in njihove istovetnosti,

2.       preverjanje podatkov in odločanje po ZIntPK,

3.       objava podatkov,

4.       izvajanje pristojnosti komisije in drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki 1.       zavezanci – poklicni funkcionarji,

2.       nepoklicni župani in podžupani,

3.       uradniki na položaju,

4.       poslovodne osebe,

5.       osebe, odgovorne za javna naročila skladno s 4. členom ZIntPK.

Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime, EMŠO,davčna številka zavezanca,

2.       podatki o funkciji oziroma delu, delu, ki ga je opravljal neposredno pred nastopom funkcije, drugih funkcijah oziroma dejavnostih, ki jih opravlja,

3.       podatki o lastništvu oziroma deležih, delnicah in upravljavskih pravicah v gospodarski družbi, zasebnem zavodu ali drugi zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti in oznako firme, oziroma imena organizacije,

4.       podatki o deležih, delnicah, pravicah, ki jih imajo predhodno navedeni subjekti v drugi družbi, zavodu ali zasebni dejavnosti z oznako firme oziroma imena organizacije (posredno lastništvo),

5.       podatki o letnih dohodkih, ki so osnova za dohodnino,

6.       podatki o nepremičninah z vsemi zemljiškoknjižnimi podatki,

7.       podatki o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah, katerih skupna vrednost na posameznem računu presega 10.000 eurov,

8.       podatki o skupni vrednosti gotovine, če njena skupna vrednost presega 10.000 eurov,

9.       podatki o vrstah in vrednosti vrednostnih papirjih, če njihova skupna vrednost ob času prijave premoženja presega 10.000 eurov,

10.   podatki o dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih in danih posojilih, katerih vrednost presega 10.000 eurov,

11.   podatki o premičninah, katerih vrednost presega 10.000 eurov.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

11)

Naziv zbirke EVIDENCA ZADEV S PODROČJA NESORAZMERNO POVEČANEGA PREMOŽENJA IZ 45. ČLENA ZIntPK
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       ugotavljanje premoženjskega stanja zavezancev,

2.       odločanje o kršitvah ter sodelovanje s pristojnimi državnimi organi.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki 1.       zavezanci – poklicni funkcionarji,

2.       nepoklicni župani in podžupani,

3.       uradniki na položaju,

4.       poslovodne osebe,

5.       osebe, odgovorne za javna naročila skladno s 4. členom ZIntPK.

Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       funkcija oziroma položaj zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK,

3.       seznam obvestil iz drugega in četrtega odstavka 45. člena ZIntPK,

4.       seznam sprejetih odločitev po petem odstavku 45. člena ZIntPK,

5.       seznam ukrepov po šestem odstavku 45. člena ZIntPK.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

12)

Naziv zbirke EVIDENCA OSEB IZ DRUGE ALINEJE TRETJEGA ODSTAVKA 47. ČLENA ZIntPK
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       učinkovito izvajanje načrta integritete,

2.       usposabljanja oseb, odgovornih za načrt integritete.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki  Osebe, odgovorne za izdelavo načrta integritete.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       delovno mesto,

3.       organ.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

13)

Naziv zbirke EVIDENCA FUNKCIONARJEV, ZOPER KATERE JE KOMISIJA PREDLAGALA UVELJAVLJANJE ODGOVORNOSTI ZARADI NEIZVAJANJA UKREPOV IZ RESOLUCIJE
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       uresničevanje resolucije,

2.       predlaganje ukrepov v primeru njihovega neizvajanja.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Funkcionarji, zoper katere je komisija predlagala uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanje ukrepov iz resolucije.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       naslov stalnega ali začasnega prebivališča,

3.       drugi podatki, potrebni za uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanja ukrepov iz resolucije.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

14)

Naziv zbirke EVIDENCA – REGISTER LOBISTOV
Namen obdelave osebnih podatkov Zagotavljanje zakonitosti, ugotavljanja, odločanja ter nadzora nad lobiranjem.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Lobist oziroma lobistka, ki opravlja dejanja lobiranja.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       davčna številka,

3.       naslov,

4.       firma oziroma ime in sedež gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, ali interesne organizacije, če je lobist pri teh zaposlen, ter

5.       področja, glede katerih je registriral interes.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

15)

Naziv zbirke EVIDENCA – SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV, GOSPODARSKIH DRUŽB OZIROMA INTERESNIH ORGANIZACIJ, ZA KATERE LOBIRAJO LOBISTI
Namen obdelave osebnih podatkov Zagotavljanje zakonitosti, ugotavljanja, odločanja ter nadzora na lobiranjem.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Posamezniki, ki lobirajo za samostojne podjetnike, gospodarske družbe oziroma interesne organizacije.
Vrste osebnih podatkov v zbirki Osebno ime posameznikov, ki lobirajo za samostojne podjetnike, gospodarske družbe oziroma interesne organizacije, in položaj, ki ga imajo v teh subjektih.
Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

16)

Naziv zbirke EVIDENCA IZREČENIH SANKCIJ LOBISTOM PO 73. IN 74. ČLENU ZIntPK
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       zagotavljanje zakonitosti in transparentnosti lobiranja,

2.       varnost pravnega prometa,

3.       spremljanja vzrokov in kršitev,

4.       oblikovanja ukrepov.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Lobisti, ki jim komisija, v skladu s pristojnostmi, izreče eno od sankcij iz 73. in 74. člena ZIntPK.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       davčna številka,

3.       vrsta kršitve,

4.       vrsta sankcije.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

17)

Naziv zbirke EVIDENCA O PRAVNOMOČNIH ODLOČBAH O PREKRŠKIH
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       zagotavljanje izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku,

2.       ugotavljanje izrečenih sankcij za prekrške.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Storilci prekrškov.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča,

2.       rojstni podatki, če je storilec tujec,

3.       podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo,

4.       pravna opredelitev prekrška,

5.       številka in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečena sankcija,

6.       datum pravnomočnosti odločbe,

7.       številka zadeve.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 3 leta od dneva pravnomočnosti odločbe.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o prekrških.

18)

Naziv zbirke VPISNIK ZA ZADEVE PREKRŠKOV, V KATERIH SE IZDA ODLOČBA O PREKRŠKU
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo,

2.       učinkovito vodenje postopkov ter statistično poročanje.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Storilci prekrškov.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       rojstni podatki (če je storilec tujec),

3.       EMŠO,

4.       naslov stalnega in začasnega prebivališča,

5.       državljanstvo,

6.       poklic,

7.       zaposlitev,

8.       podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo,

9.       osebni podatki predlagatelja, drugih udeležencev v postopku,

10.   pravna opredelitev prekrška,

11.   številka in datum izdane odločbe o prekršku,

12.   izrečena sankcija,

13.   številka zadeve.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 5 let od dneva pravnomočnosti odločbe.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o prekrških.

19)

Naziv zbirke VPISNIK ZA ZADEVE PREKRŠKOV, V KATERIH SE IZDA PLAČILNI NALOG
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo,

2.       učinkovito vodenje postopkov ter statistično poročanje.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Storilci prekrškov.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       rojstni podatki (če je storilec tujec),

3.       EMŠO,

4.       naslov stalnega in začasnega prebivališča,

5.       državljanstvo,

6.       poklic,

7.       zaposlitev,

8.       podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo,

9.       osebni podatki predlagatelja, drugih udeležencev v postopku,

10.   pravna opredelitev prekrška,

11.   številka in datum izdanega plačilnega naloga,

12.   izrečena sankcija,

13.   številka zadeve.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 5 let od dneva pravnomočnosti plačilnega naloga.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o prekrških.

20)

Naziv zbirke EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH (OSEBNE MAPE)
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,

2.       uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in varstva,

3.       zagotavljanje statističnega spremljanja,

4.       za potrebe inšpekcijskega nadzora.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Javni uslužbenci in funkcionarji komisije ter nekdanji zaposleni na komisiji.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       EMŠO,

3.       davčna številka,

4.       kraj rojstva,

5.       država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,

6.       državljanstvo,

7.       naslov stalnega in začasnega prebivališča,

8.       izobrazba,

9.       podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in vključitvi v Modro zavarovalnico,

10.   podatki o vzdrževanih družinskih članih,

11.   podatki o številu otrok do 10. leta starosti zaradi pravice do letnega dopusta,

12.   podatki o plači in drugih prejemkih,

13.   podatki o opravljenih izpitih na podlagi pogodbe o izobraževanju,

14.   podatki o višini letnega dopusta,

15.   podatki zaradi odsotnosti zaradi bolezni oziroma poškodbe ali nege družinskega člana,

16.   datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,

17.   datum nastopa dela,

18.   vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,

19.   potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,

20.   naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,

21.   število ur tedenskega rednega delovnega časa,

22.   razporeditev delovnega časa,

23.   datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,

24.   način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Modra zavarovalnica, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe Trajno.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku. Osebne mape se hranijo v ognjevarnih omarah.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

21)

Naziv zbirke EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH IN STROŠKIH DELA (MFERAC) KE-SD
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,

2.       uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in varstva,

3.       zagotavljanje statističnega spremljanja,

4.       varovanja življenja, zdravja, delovne zmožnosti delavca,

5.       preprečevanje nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti ter

6.       za potrebe inšpekcijskega nadzora.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Javni uslužbenci in funkcionarji komisije.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       identifikacijski podatki (osebno ime, prebivališče, EMŠO),

2.       podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja, datum sklenitve delovnega razmerja),

3.       podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju,

4.       podatki o imenovanju, napredovanju in nazivu,

5.       podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti, podatki o službenih potovanjih,

6.       podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski in službeni dobi,

7.       podatki o izvrševanju funkcij,

8.       tajni podatki,

9.       podatki o letnih ocenah,

10.   podatki o izrabi letnega dopusta,

11.   podatki o priznanjih in nagradah,

12.   višina plačnega razreda,

13.   podatki o ugotovljeni disciplinski ali odškodninski odgovornosti,

14.   podatki o prenehanju delovnega razmerja,

15.   podatki, potrebni za obračun plače,

16.   kraj rojstva,

17.   država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,

18.   državljanstvo,

19.   naslov stalnega in začasnega prebivališča,

20.   izobrazba,

21.   bruto plača za delo s polnim delovnim časom,

22.   bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega,

23.   bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa,

24.   bruto nadomestila plač, ki bremenijo komisijo,

25.   bruto zaostala izplačila in nadomestila plač,

26.   bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti,

27.   plača,

28.   zaostalo izplačilo,

29.   nadomestilo plače,

30.   izredno izplačilo,

31.   povračila stroškov v zvezi z delom,

32.   regres za letni dopust,

33.   jubilejna nagrada,

34.   dodatna plačila, namenjena socialni varnosti,

35.   plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč,

36.   odpravnina,

37.   stroški izobraževanja delavcev,

38.   davki na izplačane plače,

39.   ostali stroški dela,

40.   plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

41.   plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,

42.   plačani prispevki za starševsko varstvo,

43.   plačani prispevki za zaposlovanje,

44.   datum opravljenega zdravstvenega pregleda,

45.   drugi podatki v skladu z zakonom.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Modra zavarovalnica, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo  

Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Rok hrambe Trajno.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežnik, ter v predpisih v zvezi z uporabo aplikacije MFERAC, predvsem glede pooblastil za dostop in pravic za vnašanje ter spreminjanje podatkov.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

22)

Naziv zbirke EVIDENCA O IZVAJALCIH AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB
Namen obdelave osebnih podatkov 1.       izvajanje sklenjenih avtorskih pogodb in pogodb o delu,

2.       za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki  

Osebe, ki so s komisijo sklenile avtorsko ali podjemno pogodbo.

Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       EMŠO,

3.       davčna številka,

4.       stalno ali začasno prebivališče,

5.       številka TRR.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki  Ni zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe Trajno.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

23)

Naziv zbirke EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA
Namen obdelave osebnih podatkov Izvajanje pogodbe o zaposlitvi.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Javni uslužbenci in funkcionarji komisije.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       datum in ura prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan,

3.       vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni (koriščenje dopusta, bolniška odsotnost, službena pot, starševski dopust, ipd.).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Ni zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe Trajno.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

24)

Naziv zbirke EVIDENCA O OPRAVLJENIH USPOSABLJANJIH ZA VARNO DELO IN POŽARNO VARNOST
Namen obdelave osebnih podatkov Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Zaposleni na komisiji.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       datum opravljenega usposabljanja.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Ni zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe Arhivsko gradivo, v skladu z načrtom klasifikacijskih znakov.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

25)

Naziv zbirke EVIDENCA ZADEV/DOKUMENTARNEGA GRADIVA
Namen obdelave osebnih podatkov Izvrševanje nalog iz pristojnosti komisije na podlagi ZIntPK in zakonodaje s področja delovnega in dokumentarnega prava ter prava arhivskega gradiva.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Stranke, pobudniki, prosilci, prijavitelji, zavezanci in drugi osebe, katerih osebni podatki se obdelujejo v postopkih po ZInPK in zakonodaji s področja delovnega in dokumentarnega prava ter prava arhivskega gradiva.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       naslov,

3.       EMŠO,

4.       davčna številka,

5.       zaposlitev,

6.       funkcija oziroma položaj,

7.       firma, sedež in enotna matična številka pravne osebe,

8.       kontaktni podatki (telefonska številka, e-naslov),

9.       drugi podatki, ki se obdelujejo v posameznih postopkih.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe Arhivsko gradivo, v skladu z načrtom klasifikacijskih znakov.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, zakonodaja s področja delovnega in dokumentarnega prava ter prava arhivskega gradiva.

26)

Naziv zbirke EVIDENCA OBISKOVALCEV
Namen obdelave osebnih podatkov Varovanje premoženja ter vzdrževanje reda v prostorih komisije.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Osebe, ki vstopajo v prostore komisije, razen zaposlenih, in drugih, ki imajo s komisijo sklenjeno pogodbo o delu/zaposlitvi.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       razlog vstopa,

3.       datum in ura vstopa in izstopa.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Ni zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 2 leti.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

27)

Naziv zbirke DNEVNIK TISKANIH DOKUMENTOV
Namen obdelave osebnih podatkov Opravljanje delovnih nalog.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Zaposleni na komisiji.
Vrste osebnih podatkov v zbirki Za tiskanje se uporablja tiskalniški strežnik CUPS, zato se tiskanje izvaja preko tega strežnika. Izjema so vsi lokalni tiskalniki in mrežni tiskalniki, ker zanje oziroma za nameščeno verzijo strežnika CUPS ne obstaja gonilnik (PPD datoteka), ki bi omogočal tiskanje prek CUPS.

CUPS si beleži naslednje podatke (vir: http://man7.org/linux/man-pages/man8/cupsd-logs.8.html, poglavje »PAGE LOG FILE FORMAT«):

1.       ime CUPS tiskalniške vrste,

2.       uporabniško ime zaposlenega,

3.       zaporedna številka tiskalnega opravila,

4.       datum in ura tiskanja,

5.       število natisnjenih strani na dokument,

6.       število kopij dokumenta,

7.       IP naslov odjemalca,

8.       podatki o zaračunavanju (ne uporabljamo, privzeto »-«),

9.       ime opravila (vsebuje ime datoteke natisnjenega dokumenta),

10.   podatki o mediju tiskanja (»-« če ni podatka),

11.   številke tiskanih strani (»-« če ni podatka).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Ni zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe Dnevniški zapisi se arhivirajo na Bacula strežnik, arhivske kopije so na voljo največ eno leto. Sicer pa dnevniški zapisi ne rotirajo (logrotate).
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Za tiskanje dokumentov na mrežne tiskalnike so nastavljena gesla, ki ga je treba predhodno odtipkati na tiskalniku, da se tiskanje lahko začne (t. i. »secure print«).

Prostori, v katerih se nahaja strojna oprema se izven delovnega časa zaklepajo, strojna oprema pa po koncu delovnega dne izklaplja. Izven delovnega časa so ti prostori varovani tudi z video-nadzornim sistemom.

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o delovnih razmerjih.

28)

Naziv zbirke EVIDENCA FINANČNIH TRANSAKCIJ JAVNEGA SEKTORJA
Namen obdelave osebnih podatkov Učinkovito izvajanje ukrepov in metod za krepitev integritete, zagotavljanje transparentnosti delovanja javnega sektorja, preprečevanje korupcije, nasprotja interesov, nadzora nad premoženjskim stanjem, omejitev poslovanja, sprejemanje daril, lobiranje.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Posamezniki, ki so prejemniki javnih sredstev, imetniki deležev, delnic, ustanovitelji, družbeniki, delničarji, člani organov upravljanja in nadzora.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       številka transakcijskega računa,

2.       matična številka,

3.       davčna številka,

4.       naslov,

5.       navedba, da gre za fizično osebo, ter v primeru kadar se izplačilo nanaša na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve: osebno ime in kraj bivanja prejemnika,

6.       znesek transakcije,

7.       valuta transakcije,

8.       datum transakcije,

9.       koda namena,

10.   namen transakcije, kot so ga vpisali uporabniki v primeru donatorskih, sponzorskih, svetovalnih in drugih avtorskih ali drugih intelektualnih storitvah,

11.   sklic plačnika in prejemnika transakcije,

12.   enolični identifikator transakcije,

13.   drugi knjigovodski podatki o transakciji,

14.   E-račun.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Neomejen krog uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Podatkovne zbirke se nahajajo na strežnikih Državnega oblaka. Varnost, kontrolo fizičnega dostopa itd. se zagotavlja v skladu z dogovorom/pogodbo med komisijo in MJU.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

29)

Naziv zbirke EVIDENCA O VOLONTERSKIH PRIPRAVNIKIH
Namen obdelave osebnih podatkov Izvajanje sklenjenih pogodb o opravljanju volonterskega pripravništva, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Osebe, ki so s komisijo sklenile pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       davčna številka,

3.       EMŠO,

4.       stalno prebivališče,

5.       številka TRR.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Osebe, ki so s komisijo sklenile pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe 10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih.

30)

Naziv zbirke PRISTOPNA KONTROLA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA NA KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE
Namen obdelave osebnih podatkov Registracija delovnega časa, pristopna kontrola.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Zaposleni na komisiji, na njenem sedežu.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime zaposlenega,

2.       številka kartice,

3.       vrsta in ura prihoda ter odhoda na delovno mesto,

4.       prihod/odhod,

5.       gibanje (prehodi).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Zaposleni na komisiji, administrator kartic.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe Trajno.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega sta vstopni točki izven delovnega časa varovani z video-nadzornim sistemom.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o varstvu osebnih podatkov in drugi predpisi s tega področja.

31)

Naziv zbirke SEZNAM IDENTIFIKACIJSKIH KARTIC
Namen obdelave osebnih podatkov Članom senata in uslužbencem komisije, ki opravljajo nadzorne in preiskovalne naloge v povezavi z uresničevanjem in kršitvami ZIntPK, se izda identifikacijsko kartico, s katero lahko izkazujejo pooblaščenost in istovetnost pri opravljanju nalog po ZIntPK, zlasti v zvezi z vpogledom in pridobivanjem podatkov ter dokumentov in v zvezi z zbiranjem informacij iz pristojnosti komisije (4. člen Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije).
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki 1.       funkcionarji komisije,

2.       zaposleni na komisiji.

Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       ime in priimek,

2.       fotografija.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Fizične oziroma pravne osebe pri katerih bo član senata oziroma uslužbenec komisije lahko opravljal nadzorne in preiskovalne naloge v povezavi z uresničevanjem in kršitvami ZIntPK in v povezavi s tem lahko izkazoval pooblaščenost in istovetnost pri opravljanju nalog po ZIntPK, zlasti v zvezi z vpogledom in pridobivanjem podatkov ter dokumentov in v zvezi z zbiranjem informacij iz pristojnosti komisije.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe Do prenehanja delovnega razmerja oziroma funkcije.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku. Fotografija se hrani samo do prenosa na identifikacijsko kartico.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije.

32)

Naziv zbirke EVIDENCA PREJEMNIKOV E-NOVIC IN KPK VESTNIKA, NA E-POŠTO
Namen obdelave osebnih podatkov Obveščanje naročnikov o novicah zlasti s področja dela komisije in ostalih novic, aktualnih za delo komisije.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Prejemniki e-novic in KPK Vestnika.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       IP številka,

2.       e-naslov.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Ni zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe Do odjave od storitve.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Osebna privolitev.

33)

Naziv zbirke EVIDENCA O OPRAVLJENIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH ZAPOSLENIH
Namen obdelave osebnih podatkov Varovanje življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanje nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Zaposleni pri komisiji.
Vrste osebnih podatkov v zbirki 1.       osebno ime,

2.       datumi opravljenih zdravstvenih pregledov.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe Trajno.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Datum: 5. 10. 2018

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar