Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Daniel Cukjati

Komisija je zoper kršitelja Daniela Cukjatija vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po 3. alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 27. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Daniel Cukjati

OPIS OKOLIŠČIN: Poklicni župan v roku treh mesecev po vročitvi izdanega opozorila Komisije ni izstopil oziroma prenehal s članstvom v skupščini javnega podjetja, ki ni združljivo z opravljanjem funkcije poklicnega župana.

SANKCIJA: Izrečen opomin 

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Daniel Cukjati
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar