Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Damjana Pavlica

Komisija je zoper kršiteljico občinsko svetnico Damjano Pavlica vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 6.4.2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJICA: Damjana Pavlica

OPIS OKOLIŠČIN: Občinska svetnica v enem mesecu po nastopu funkcije organu, v katerem opravlja funkcijo, ni pisno posredovala podatkov iz šestega odstavka 35. člena ZIntPK, in sicer osebnega imena, EMŠO, naslova stalnega bivališča, podatkov o organu, pri katerem opravlja funkcijo, datuma nastopa omejitve, naziva, sedeža, matične in davčne številke poslovnega subjekta, načina udeležbe funkcionarja ali njegovih družinskih članov v poslovnem subjektu poslovnega subjekta, katerega zakoniti zastopnik je njen družinski član – sin.

SANKCIJA: izrečen opomin

Odločitev o omejitvah poslovanja: Damjana Pavlica
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar