Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Akcijski načrt uresničevanja Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji predstavlja dokument, v katerem je konkretizirana nacionalna strategija boja proti korupciji, ki je opredeljena in zapisana v Resoluciji o preprečevanju korupcije v RS.

Akcijski načrt uresničevanja Resolucije o preprečevanju korupcije v RS je dokument, ki ga je sprejela Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) 2. 2. 2005 in ga dopolnila 17. 8. 2009. V njem je določila aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti, da se doseže namen Resolucije o preprečevanju korupcije. V ta namen je Komisija za vse večje sisteme državne strukture določila ukrepe, ki jih je potrebno izvesti, določila institucije, ki naj bi ukrepe izvedle, in glede na zasledovane cilje ugotovila tveganja, ki bi lahko ogrozila dosego ciljev. Akcijski načrt je nekakšen načrt integritete, namenjen celotni državi. Zajema tako politični sistem, pravosodje in državno upravo, kot gospodarstvo, nevladni sektor, medije in splošno javnost.

Številne naloge, določene v akcijskem načrtu, so že izpolnjene, preostale naloge morajo biti izpolnjene do roka, določenega v samem načrtu. Zavezanci za izvajanje ukrepov morajo Komisiji vsako leto do konca meseca februarja poslati poročilo o izvajanju ukrepov. Na podlagi poročil Komisija ugotavlja, kateri ukrepi so izvedeni in katere je še potrebno izvesti, in na podlagi teh podatkov spremeni oziroma dopolni akcijski načrt. Pri spreminjanju pa seveda upošteva tudi podatke o tveganjih, ki jih zazna skozi svoje aktivnosti.

Pojavne oblike korupcije se spreminjajo, zato je treba sproti prilagajati strategijo boja proti korupciji, s tem pa tudi resolucijo in akcijski načrt.

Akcijski načrt je bil kot izvedbeni dokument resolucije sprejet že leta 2005 in nazadnje spremenjen oziroma dopolnjen avgusta 2009, zato ga je potrebno ustrezno prilagoditi trenutnemu stanju. Komisija je v prvi fazi, v začetku leta 2016, pregledala obstoječi akcijski načrt ter iz njega črtala vse tiste ukrepe in aktivnosti, za katere iz zakonodajne in institucionalne ureditve izhaja, da so že ustrezno realizirani.

Izvajanje in poročanje

Komisija spremlja uresničevanje resolucije na podlagi sprejetega akcijskega načrta. Nosilci ukrepov iz akcijskega načrta za uresničevanje resolucije, ki so del javnega sektorja, Komisiji v skladu s 53. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) vsako leto do konca meseca februarja poročajo o dejavnostih za uresničitev teh ukrepov v preteklem letu.


 

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar