Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Primož Kobe

Komisija je zoper kršitelja Primoža Kobeta vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 12. 7. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Primož Kobe

OPIS OKOLIŠČIN: Mestni svetnik je storil prekršek s tem, ko organu, v katerem opravlja funkcijo, najkasneje roku enega meseca po nastopu funkcije ni pisno posredoval podatkov iz šestega odstavka 35. člena ZIntPK določenega subjekta, katerega zakoniti zastopnik je.

SANKCIJA: izrečena globa 400 eur

Odločitev o omejitvah poslovanja: Primož Kobe
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar