Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev glede izjave o lastniški strukturi: Janez Magyar

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo Občine Lendava Janeza Magyar vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve šestega odstavka 14. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretjem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 9. 4. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Janez Magyar

OPIS OKOLIŠČIN: Odgovorna oseba Občine Lendava pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV od ponudnika ni pridobila izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

SANKCIJA: Izrečen opomin

Odločitev glede izjave o lastniški strukturi: Janez Magyar
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar