Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: februar 2005

Načelno mnenje številka 13

Za dovolitev izjeme na podlagi petega odstavka 28. člena ZPKor je pristojna le Komisija za preprečevanje korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije lahko na podlagi petega odstavka 28. člena dovoli le posamično izjemo od načelne prepovedi poslovanja po prvem odstavku 28. člena ZPKor.

Pojasnilo številka 9

Samostojni podjetnik kot poslovni subjekt, v katerem je družinski član občinskega svetnika imetnik poslovnega deleža oziroma drugih pravic,na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%, ne sme poslovati prek javnih naročil z naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega[…]

Pojasnilo številka 8

Gospodarska družba, katere lastnica je zakonska partnerka občinskega svetnika, ni upravičena do državnih pomoči v smislu 1. odstavka 30. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Društvo, katerega predsednik je občinski svetnik, lahko pridobiva za svoje delovanje javna proračunska sredstva.

Pojasnilo številka 7

Funkciji koncesionarja in člana v svetu javnega zdravstvenega zavoda kot predstavnika ustanovitelja – občine, sta medsebojno nezdružljivi, če se javna zdravstvena služba opravlja na območju zdravstvenega zavoda, katerega član sveta je koncesionar.

Pojasnilo številka 6

Komisija za preprečevanje korupcije lahko na podlagi petega odstavka 28. člena ZPKor dovoli le posamično izjemo od načelne prepovedi poslovanja po prvem odstavku 28. člena ZPKor. Le Komisija za preprečevanje korupcije lahko na podlagi petega odstavka 28. člena izjemoma dovoli poslovanje, prepovedano na podlagi prvega odstavka 28. člena ZPKor. Določbe 28. člena ZPKor se nanašajo[…]

Mnenje številka 1

Dodatek k pogodbi o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju v občini Radovljica št. 36001-30/2004 z dne 2. junija 2004 je sklenjen v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena ZPKor in zaradi tega skladno s četrtim odstavkom istega člena ničen. Občina Radovljica je na podlagi 11. člena ZPKor Komisiji za preprečevanje korupcije dolžna v roku[…]

Pojasnilo številka 5

Funkciji nepoklicnega podžupana ali občinskega svetnika in direktorja gospodarske družbe sta medsebojno združljivi. Gospodarska družba, v kateri je občinski funkcionar njen direktor, lahko posluje prek javnih naročil z občino, če funkcionar oziroma njegov družinski član ni posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu[…]

Pojasnilo številka 4

Članstvo v nadzornem odboru občine in članstvo v svetu javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, je medsebojno združljivo. Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi. Funkciji nepoklicnega župana in direktorja javnega podjetja, katerega soustanoviteljica je občina, sta nezdružljivi, ker župan po svoji funkciji opravlja nadzor nad delom[…]

Pojasnilo številka 3

Pogoja pri omejitvi poslovanja, navedena v alineah 2.odstavka 28.člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor), ki se glasita: član poslovodnega organa, imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, predstavljata alternativo, kar pomeni, da je omejitev poslovanja podana, če[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar