Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 4

Članstvo v nadzornem odboru občine in članstvo v svetu javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, je medsebojno združljivo. Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi. Funkciji nepoklicnega župana in direktorja javnega podjetja, katerega soustanoviteljica je občina, sta nezdružljivi, ker župan po svoji funkciji opravlja nadzor nad delom javnega podjetja. Omejitev poslovanja prek javnih naročil po 2.odstavku 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor) velja med osnovno šolo oziroma vrtcem, v katerem je posameznik član sveta šole ali vrtca ter poslovnim subjektom, v katerem je isti član sveta šole hkrati član poslovodnega organa ali pa imetnik poslovnega deleža ali delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Član občinskega sveta kot nepoklicni funkcionar lahko opravlja funkcijo člana sveta javnega zavoda kot organa upravljanja.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevah nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja v občini Črnomelj na seji dne 10.2.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 4

  • Članstvo v nadzornem odboru občine in članstvo v svetu javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, je medsebojno združljivo.
  • Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi.
  • Funkciji nepoklicnega župana in direktorja javnega podjetja, katerega soustanoviteljica je občina, sta nezdružljivi, ker župan po svoji funkciji opravlja nadzor nad delom javnega podjetja.
  • Omejitev poslovanja prek javnih naročil po 2.odstavku 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor) velja med osnovno šolo oziroma vrtcem, v katerem je posameznik član sveta šole ali vrtca ter poslovnim subjektom, v katerem je isti član sveta šole hkrati član poslovodnega organa ali pa imetnik poslovnega deleža ali delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.
  • Član občinskega sveta kot nepoklicni funkcionar lahko opravlja funkcijo člana sveta javnega zavoda kot organa upravljanja.

Obrazložitev

Občina Črnomelj je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) za stališča v zvezi z nezdružljivostjo funkcij med članstvom v nadzornem odboru in članstvu v svetu javnega zavoda, med članstvom v občinskem svetu in zastopanjem javnega zavoda, med funkcijo nepoklicnega župana in funkcijo direktorja javnega podjetja, med članstvom v občinskem svetu in članstvu v svetu javnega zavoda ter glede omejitev poslovanja osnovnih šol in vrtcev.

Ad 1

Po 32. členu Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št.72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, v nadaljevanju ZLS) člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. Med poslovodstva javnih zavodov ne sodijo člani organov upravljanja, kot je svet javnega zavoda.

Nezdružljivost, navedena v 32. členu ZLS, velja za odnos med članom nadzornega odbora občine in direktorjem oziroma ravnateljem javnega zavoda in ne med članom nadzornega organa občine in članom organa upravljanja javnega zavoda, iz česar sledi, da je članstvo v nadzornem odboru občine združljivo s članstvom v svetu javnega zavoda.

Ad 2

37.b člen ZLS v 2.odstavku določa, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. ZPKor v 21. členu, ki se v konkretnem primeru uporablja, pa nepoklicnemu funkcionarju preprečuje opravljanje dejavnosti zastopanja v javnem zavodu, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njegovim delom.

Izhajajoč iz 29. člena ZLS, po katerem člani občinskega sveta ne opravljajo nadzora nad delom javnega zavoda, Komisija meni, da sta funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda medsebojno združljivi.

Ad 3

1.odstavek 37. člena ZLS določa nezdružljivost funkcije župana s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, s članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Nezdružljivost funkcij s pridobitno dejavnostjo za nepoklicne funkcionarje določa 21. člen ZPKor. Po navedenem členu nepoklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

Na podlagi 71. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, v nadaljevanju ZJF) opravlja naloge nadzora nad poslovanjem javnih podjetij, javnih zavodov, skladov ter agencij, ki opravljajo javno službo, nadzora nad izvajanjem odobrenih programov teh pravnih oseb, usklajevanje programov dela in finančnih načrtov teh pravnih oseb ter nadzor nad zadolževanjem teh pravnih oseb za finance pristojen organ občinske uprave.V smislu 49. člena ZLS občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana, usmerja in nadzira pa jo župan.

Iz opisa navedenih zakonskih določb izhaja, da župan občine preko nadzora občinske uprave opravlja nadzor tudi nad delom javnih podjetij, javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je občina.

Razen navedenih nalog pa župan po 33. členu ZLS opravlja še druge pomembne naloge, kot npr.: predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, ki med drugim urejajo tudi izvajanje javnih služb, zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občine ter druge finančne obveznosti občine.

V primeru, ko direktorja javnega podjetja, ki je hkrati tudi župan, imenuje občinski svet, je podana tudi medsebojna prepletenost nadzornih, urejevalnih in volilnih funkcij med županom, občinskim svetom ter javnim podjetjem, katerega ustanoviteljica je občina, kar pomeni dodatno neskladnost s pravili, ki jih določa pozitivna zakonodaja.

Ob upoštevanju opisanih zakonskih omejitev, Komisija meni, da sta funkciji župana in direktorja javnega podjetja medsebojno nezdružljivi.

Ad 4

28. člen ZPKor določa dve vrsti omejitev poslovanja na področju javnih naročil. Po 1. odstavku citiranega člena ne smejo preko javnih naročil poslovati naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih s tistimi poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Izjema od navedene omejitve velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna.

Drugi odstavek 28. člena pa omejuje poslovanje med naročniki, v katerih je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa naročnika:

  • član poslovodnega organa,
  • imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%.

V primerih javnih zavodov, kot so osnovne šole oziroma vrtci, ki so naročniki po zakonu o javnih naročilih, se uporablja 2.odstavek 28. člena ZPKor. Omejitev poslovanja po citirani določbi je podana v primeru, ko je član sveta javnega zavoda ( osnovne šole, vrtca ) tudi direktor ali imetnik poslovnega deleža oziroma delnic v višini več kot 20% poslovnega subjekta, kar pomeni, da naročnik in navedeni poslovni subjekt ne smeta poslovati prek javnih naročil.

V primeru, da je član nadzornega odbora občine tudi član poslovodnega organa (direktor) ali imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20% poslovnega subjekta, je podana omejitev poslovanja med občino kot naročnikom in poslovnim subjektom.

Direktor osnovne šole ali vrtca je poslovodni organ javnega zavoda in ne član organa upravljanja ali nadzornega organa, po svojem pa tudi ni izenačen s funkcionarjem v smislu 2.odstavka 3.člena ZPKor, ker ga imenuje svet zavoda in ne občinski svet, zato zanj ne veljajo omejitve glede nezdružljivosti funkcije, poslovanja ali sporočanja premoženjskega stanja.

Ad 5

Po 21. členu ZPKor nepoklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

ZLS v 29. členu določa pristojnosti občinskega sveta. Občinski svet je pristojen, da nadzoruje delo župana podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta, ne opravlja pa nadzora nad poslovanjem oziroma delom javnih zavodov, katerih ustanovitelj je.

Glede na to, da član občinskega sveta ne opravlja nadzora nad delom javnega zavoda, po mnenju Komisije ni podana nezdružljivost funkcij člana občinskega sveta in člana organa upravljanja javnega zavoda.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 4
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar