Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 5

Funkciji nepoklicnega podžupana ali občinskega svetnika in direktorja gospodarske družbe sta medsebojno združljivi. Gospodarska družba, v kateri je občinski funkcionar njen direktor, lahko posluje prek javnih naročil z občino, če funkcionar oziroma njegov družinski član ni posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu gospodarske družbe v višini več kot 20%, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcij v Mestni občini Slovenj Gradec na seji dne 10.2.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 5

  • Funkciji nepoklicnega podžupana ali občinskega svetnika in direktorja gospodarske družbe sta medsebojno združljivi.
  • Gospodarska družba, v kateri je občinski funkcionar njen direktor, lahko posluje prek javnih naročil z občino, če funkcionar oziroma njegov družinski član ni posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu gospodarske družbe v višini več kot 20%, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna.

Obrazložitev

Mestna občina Slovenj Gradec je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) zaprosila za pojasnilo ali sta združljivi funkciji podžupana ali svetnika s funkcijo direktorja gospodarske družbe, ki občasno prek javnih naročil izvaja za občino tudi določena dela.

Po 2.odstavku 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, v nadaljevanju ZLS) funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem svetu in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Zakon o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor) nezdružljivost funkcij za nepoklicne funkcionarje opredeljuje v 21. členu, po katerem nepoklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

Glede na to, da zastopanje v gospodarski družbi, ki je zasebnopravni subjekt, po omenjenih zakonih za nepoklicnega funkcionarja ni omejeno, sta funkciji podžupana ali občinskega svetnika kot nepoklicnih funkcionarjev in direktorja gospodarske družbe medsebojno združljivi.

V primeru, da gospodarska družba, v kateri je njen direktor hkrati podžupan ali občinski svetnik, posluje prek javnih naročil z občino, pa je podana prepoved oziroma omejitev poslovanja med občino in to gospodarsko družbo, če je podžupan ali občinski svetnik v tej gospodarski družbi imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 5
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar