Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 6

Komisija za preprečevanje korupcije lahko na podlagi petega odstavka 28. člena ZPKor dovoli le posamično izjemo od načelne prepovedi poslovanja po prvem odstavku 28. člena ZPKor. Le Komisija za preprečevanje korupcije lahko na podlagi petega odstavka 28. člena izjemoma dovoli poslovanje, prepovedano na podlagi prvega odstavka 28. člena ZPKor. Določbe 28. člena ZPKor se nanašajo na omejitev poslovanja. Komisija za preprečevanje korupcije nima pooblastil za razlago Obligacijskega zakonika.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja Občine Krško na seji dne 17. 2. 2005 sprejela naslednja

Pojasnilo številka 6

  • Komisija za preprečevanje korupcije lahko na podlagi petega odstavka 28. člena ZPKor dovoli le posamično izjemo od načelne prepovedi poslovanja po prvem odstavku 28. člena ZPKor.
  • Le Komisija za preprečevanje korupcije lahko na podlagi petega odstavka 28. člena izjemoma dovoli poslovanje, prepovedano na podlagi prvega odstavka 28. člena ZPKor.
  • Določbe 28. člena ZPKor se nanašajo na omejitev poslovanja.
  • Komisija za preprečevanje korupcije nima pooblastil za razlago Obligacijskega zakonika.

Obrazložitev

Občina Krško je v dopisu, ki ga je Komisija za preprečevanje korupcije prejela dne 10. 2. 2005, na podlagi petega odstavka 28. člena ZPKor prosila za dovolitev poslovanja z več poimensko navedenimi subjekti. V istem dopisu je Občina Krško zaprosila tudi za stališča glede izpolnjevanja določb 28. člena ZPKor in glede razlage določb Obligacijskega zakonika.

Ad 1

Na podlagi prvega odstavka 28. člena ZPKor je naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, prepovedano poslovanje prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta več kot 20%. Imetništvo omenjenih pravic je lahko posredno ali neposredno. V to prepoved ne štejejo naročila male vrednosti pod pogojem, da je njihova vrednost pod zakonsko določeno vrednostjo iz prvega odstavka ZPKor. Norma prvega odstavka 28. člena je kogentna.

Zakonodajalec je v petem odstavku 28. člena predvidel možnost izjeme od načelne prepovedi. Izjema se lahko dovoli pri konkretnem javnem naročilu oziroma ponudniku, kar izhaja iz zadnjega stavka petega odstavka 28. člena. Pogoj za podelitev izjeme je, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. V vsakem konkretnem primeru bo torej Komisija ugotavljala, ali je objektivno obstajala možnost vpliva. Če je možnost obstajala, Komisija ne bo mogla dovoliti izjeme.

Ad 2

Pooblastilo za dovolitev izjeme od pravila, določenega v prvem odstavku 28. člena, je zakonodajalec podelil le enemu državnemu organu, to je Komisiji za preprečevanje korupcije. Le ta organ je pristojen za presojo in dovoljenje v vsakem posamičnem primeru.

Ad 3

Določbe 28. člena ZPKor se nanašajo na omejitve poslovanja z določenimi subjekti in ne na omejevanje njihovega sodelovanja v okviru postopka javnega naročanja. Pod zakonsko določenimi pogoji je prepovedano le poslovanje. Pogodbe, sklenjene v nasprotju z določbami prvih treh odstavkov 28. člena ZPKor so nične. Menimo, da je od naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja moč pričakovati določeno stopnjo skrbnosti in seznanjenost s pozitivnim pravnim redom.

Komisija za preprečevanje korupcije bo sezname subjektov, navedenih v šestem odstavku 28. člena ZPKor objavila v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh, ko bodo le-te vzpostavljene.

Ad 4

Četrti odstavek 28. člena ZPKor je jasen. Pogodbe o oddaji javnega naročila, sklenjene v nasprotju z določbami ZPKor, so nične. Posledice ničnosti kot civilnopravnega instituta so opredeljene v zakonu, ki ureja obligacijska razmerja. Komisija za preprečevanje korupcije ni pristojna za razlago besedila omenjenega zakona ali sodne prakse s tega področja. Opozarjamo pa, da je konvalidacija ničnih pogodb dopustna le izjemoma, izjeme pa je treba restriktivno interpretirati (Exceptiones non sunt extendendae.).

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 6
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar