Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje številka 1

Dodatek k pogodbi o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju v občini Radovljica št. 36001-30/2004 z dne 2. junija 2004 je sklenjen v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena ZPKor in zaradi tega skladno s četrtim odstavkom istega člena ničen. Občina Radovljica je na podlagi 11. člena ZPKor Komisiji za preprečevanje korupcije dolžna v roku 30 dni poročati o svojih ukrepih glede Dodatka k pogodbi o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju v občini Radovljica št. 36001-30/2004 z dne 2. junija 2004.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 16.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 10.2.2005 sprejela naslednje

Mnenje številka 1

  • Dodatek k pogodbi o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju v občini Radovljica št. 36001-30/2004 z dne 2. junija 2004 je sklenjen v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena ZPKor in zaradi tega skladno s četrtim odstavkom istega člena ničen.
  • Občina Radovljica je na podlagi 11. člena ZPKor Komisiji za preprečevanje korupcije dolžna v roku 30 dni poročati o svojih ukrepih glede Dodatka k pogodbi o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju v občini Radovljica št. 36001-30/2004 z dne 2. junija 2004.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je dne 29.10.2004 v pristojno reševanje dobila spis Pooblaščenke za dostop do informacij javnega značaja št.020-18/2004/4 z dne 29.10.2004. Iz spisa izhaja, da je občina Radovljica sklenila pogodbo o oddaji upravljanja stanovanj v več stanovanjskih hišah v lasti občine Radovljica in pogodbo o izvajanju strokovnih opravil z izbranim ponudnikom podjetjem Alpdom d.d. Po ugotovitvah Pooblaščenke je direktor podjetja Alpdom d.d., Jože Kapus, kateri je tudi delničar navedenega podjetja in hkrati tudi podžupan občine Radovljica. Zaradi suma, da so bile s sklenitvijo navedene pogodbe kršene določbe Zakona o preprečevanju korupcije, je Pooblaščenka kopijo spisa odstopila tudi Komisiji za preprečevanje korupcije v pristojno reševanje.

V zvezi z reševanjem zadeve je Komisija za preprečevanje korupcije na podlagi 11. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2 /04, v nadaljevanju ZPKor) pridobila potrebne podatke in pri tem ugotovila sledeče:

Podjetje Alpdom, Inženiring, d.d., Radovljica, Cankarjeva 1, 4240 Radovljica, matična številka: 5072247, ki ga zastopa direktor Jože Kampus in Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, ki jo zastopa župan Janko S. Stušek, sta dne 16. junij 2003 v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, sklenili Pogodbo o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju v Občini Radovljica. Na podlagi navedene pogodbe se je izvajalec podjetje Alpdom, d.d., zavezal, da bo za naročnika občino Radovljica opravljal administrativna, strokovna, finančno računovodska, premoženjsko pravna in tehnična opravila. Skupna vrednost izvedenih opravil določena s pogodbo, je v letu 2003 znašala 18.240.000 SIT.

Dne 2. junija 2004 sta naročnik in izvajalec sklenila Dodatek k pogodbi o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju v občini Radovljica št. 36001-30/2004. Pogodbeni stranki sta navedeni dodatek k pogodbi sklenili z namenom, da se zagotovi nadaljnja kontinuiteta dela in izvedba nalog za naslednja 4 leta, ostale določbe pogodbe pa so ostale nespremenjene.

Iz seznama funkcionarjev občine Radovljica z dne 2.11.2004 je razvidno, da je Jože Kampus, ki je direktor podjetja Alpdom d.d., hkrati tudi podžupan občine Radovljica od 16.1.2003 dalje.

Članici njegovega gospodinjstva sta tudi Daniela Kampus in Simona Kampus. Vsi namreč prebivajo na naslovu Ulica Simona Gregorčiča 45, 4240 Radovljica. To dejstvo je Komisija ugotovila na podlagi podatkov, ki so ji bili posredovani od Upravne enote Radovljica z dopisom z dne 1.2.2005.

Na podlagi izpisa iz registra nematerializiranih vrednostnih papirjev z dne 7.2.2005, ki ga je Komisija pridobila od Centralne klirinško depotne družbe, je razvidno, da so Jože Kampus in člana njegovega gospodinjstva Daniela Kampus in Simona Kampus tudi delničarji podjetja Alpdom d.d. V seznamu imetnikov delnic družbe Alpdom, d.d. Radovljica, je bilo na dan sklenitve aneksa, torej 2. junija 2004, vpisanih 87 fizičnih in ena pravna oseba, ki so imele skupno v lasti 47816 delnic. Med posameznimi imetniki so bili tudi: Jože Kampus, Ul. S. Gregorčiča 45, Radovljica, 7548 delnic, Simona Kampus, Ul. S. Gregorčiča 45, Radovljica, 1066 delnic in Daniela Kampus, Ul. S. Gregorčiča 45, Radovljica, 280 delnic. Jože Kampus in člani njegovega gospodinjstva so imeli torej na dan sklenitve omenjenega dodatka k pogodbi skupno 8894 delnic družbe Alpdom, d.d., . Družba Alpdom d.d. je bila na dan 2. junija 2004 imetnik 6195 lastnih delnic.

Količina delnic, ki so bile v lasti članov gospodinjstva Kampus, jim je zagotavljala v podjetju Alpdom d.d. 21,3690% upravljavskih in 18,6005% delež premoženjskih pravic. Razlika v odstotkih med upravljavskimi in premoženjskimi pravicami izhaja iz dejstva, da je imelo podjetje Alpom d.d. tudi 6.195 oziroma 12.9559% lastnih delnic. Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 31/00, 45/01, 59/01, 57/04 in 139/04, v nadaljevanju ZGD) v 4. odstavku 440. člena prepoveduje gospodarskim družbam izvrševanje pravic iz lastnih deležev. ZGD v uvodnem komentarju 3. oddelka ločuje upravljavske od premoženjskih pravic. Komentar 4. odstavka 242. člena pojasnjuje, da prepoved izvrševanja pravic iz lastnih deležev spreminja razmerja glasov. Delež upravljavskih pravic se zato računa glede na celoto števila glasov, ki jih imajo družbeniki, brez glasov, ki bi jih imela družba iz lastnih deležev.

Ugotovljeno oziroma opisano dejansko stanje je Komisija proučila z vidika skladnosti z obstoječo pozitivno zakonodajo.

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list št. 72/93 in 108/03) v 34a. členu opredeljuje, da so člani občinskega sveta, podžupan in župan občinski funkcionarji. Glede na njihov status za njih veljajo določene prepovedi in omejitve, ki jih določa ZPKor. ZPKor je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 15.1.2004 in je začel veljati 30.1.2004. V poglavju, ki govori o omejitvah poslovanja, ZPKor v 28. členu določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, prek javnih naročil, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. V 4. odstavku 28. člena ZPKor je določena tudi sankcija za nespoštovanje citirane norme ki pravi, da je pogodba o oddaji javnega naročila, sklenjena v nasprotju s prej navedeno omejitvijo, nična.

Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2004 in 2005 določa, da se za oddajo javnih naročil v skladu s 124. členom Zakona o javnih naročilih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.36/04, v nadaljevanju ZJN1-UPB1), kot najvišje vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko oddaja po pravilih za oddajo naročil malih vrednosti, določajo naslednje vrednosti:

  1. 10.000.000 tolarjev – za oddajo naročila za blago in storitve in
  2. 20.000.000 tolarjev – za oddajo naročila za gradnje.

Občina Radovljica je na podlagi 2/a člena ZJN1-UPB1 torej naročnik, ki mora poslovati v skladu s predpisi o javnih naročilih.

Na podlagi proučitve skladnosti dejanskega stanja z navedenimi zakonskimi normami je Komisija mnenja, da je občina Radovljica kršila prvi odstavek 28.člena ZPKor, ker je v času, ko je ZPKor že veljal, dne 2. junija 2004 torej, sklenila s podjetjem Alpdom, d.d., Dodatek k pogodbi o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju v občini Radovljica št. 36001-30/2004, kljub temu, da so imeli na ta dan občinski funkcionar Jože Kampus in člani njegovega gospodinjstva v podjetju 21,3690% upravljavskih pravic. Sklenjeni Dodatek k pogodbi o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju v občini Radovljica št. 36001-30/2004 je zaradi tega po mnenju Komisije ničen. Ker ničnost pogodbe pomeni, da pogodba ne more imeti pravnih učinkov, Komisija poziva občino Radovljica, da takoj preneha z izvajanjem pogodbe – dodatka. V nasprotnem primeru bo Komisija na pristojnem sodišču na podlagi 92. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01) sprožila postopek za ugotovitev ničnosti tega dodatka.

Komisija na podlagi 11. člena ZPKor poziva občino Radovljica, da jo v roku 30 dni obvesti, kakšne ukrepe je izvedla v zvezi z Dodatkom k pogodbi o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju v občini Radovljica št. 36001-30/2004.

Drago Kos

Predsednik

Mnenje številka 1
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar