Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 7

Funkciji koncesionarja in člana v svetu javnega zdravstvenega zavoda kot predstavnika ustanovitelja – občine, sta medsebojno nezdružljivi, če se javna zdravstvena služba opravlja na območju zdravstvenega zavoda, katerega član sveta je koncesionar.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur.l.RS št. 2/04) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Ur.l.RS št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti opravljanja javne službe s članstvom javnega zavoda občine Pivka na seji dne 17.2.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 7

  • Funkciji koncesionarja in člana v svetu javnega zdravstvenega zavoda kot predstavnika ustanovitelja – občine, sta medsebojno nezdružljivi, če se javna zdravstvena služba opravlja na območju zdravstvenega zavoda, katerega član sveta je koncesionar.

Obrazložitev

Občina Pivka je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) zaprosila za pojasnilo, ali je lahko koncesionar na področju zdravstvene dejavnosti občine Pivka imenovan v svet zdravstvenega doma kot predstavnik ustanovitelja, če kot koncesionar deluje na območju zdravstvenega zavoda.

Zakon o zavodih (Ur.l.RS št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00, ZZ) in Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS št.9/92, 13/93, 37/95, 8/96, 90/99, 31/00, 45/01, 2/04, ZZDej) določata organ upravljanja javnega zavoda, njegovo sestavo in pooblastila. Po navedenih zakonih javni zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki zavarovancev oziroma drugih uporabnikov.

Po ZZ svet zavoda sprejema statut oziroma druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi oziroma statutom zavoda določena zadeve.

ZZDej v členih 41 do 44 opredeljuje institut koncesije, ki se podeli za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti. Koncesijo, s katero lahko opravljajo javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti pravne ali fizične osebe, podeli z odločbo občinski oziroma mestni upravni organ, pristojen za zdravstvo, s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje. Koncedent in koncesionar uredita razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe in pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno službo, s pogodbo o koncesiji. V pogodbi se določijo predvsem: vrsta zdravstvene dejavnosti, obseg izvajanja javne službe, začetek izvajanja koncesije, rok za odpoved koncesije ter sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja koncedent.

Iz opisanih zakonskih določb izhaja, da je koncesionar kot izvajalec javne službe v zdravstveni dejavnosti, v pogodbenem in upravnem razmerju do koncedenta, to je občinskega upravnega organa, ki mu je koncesijo podelil.

Član sveta javnega zavoda, v katerega ga imenuje občina kot svojega predstavnika, je dolžan v svetu zavoda zastopati interese občine kot ustanoviteljice, predvsem pri sprejemanju programov dela in njihovem izvrševanju, pri določanju finančnega načrta, sprejemanju zaključnega računa ter podaji predlogov ustanovitelju za spremembe in razširitve programov.

Koncesionar, ki izvaja javno zdravstveno službo na območju javnega zdravstvenega zavoda, v organu, v katerem deluje kot predstavnik ustanovitelja, zastopa hkrati interese ustanovitelja in interese izvajalca javnih storitev, ki so istočasno tudi osebni interesi.

V opisanem primeru je podana medsebojna prepletenost nadzornih in izvršilnih funkcij med občino in javnim zdravstvenim zavodom ter koncesionarjem, kar predstavlja konflikt interesov, ki sicer z veljavno zakonodajo ni prepovedan, kljub temu pa komisija meni, da opisano prepletanje interesov ni sprejemljivo. Zaradi tega tudi meni, da sta funkciji člana sveta zdravstvenega doma kot predstavnika ustanovitelja in koncesionarja na območju istega zdravstvenega doma medsebojno nezdružljivi in predlaga občini Pivka, da to mnenje upošteva pri določanju svojega predstavnika v svet zdravstvenega zavoda.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 7
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar