Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 3

Pogoja pri omejitvi poslovanja, navedena v alineah 2.odstavka 28.člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor), ki se glasita: član poslovodnega organa, imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, predstavljata alternativo, kar pomeni, da je omejitev poslovanja podana, če je izpolnjen eden od navedenih pogojev. Delniška družba, v kateri je občinski svetnik član uprave te družbe in ni imetnik poslovnega deleža ali delnic v višini več kot 20%, lahko posluje prek javnih naročil z naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja Mestne občine Velenje, na seji dne 10.2.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 3

Pogoja pri omejitvi poslovanja, navedena v alineah 2.odstavka 28.člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor), ki se glasita:

  • član poslovodnega organa,
  • imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%,

predstavljata alternativo, kar pomeni, da je omejitev poslovanja podana, če je izpolnjen eden od navedenih pogojev.

Delniška družba, v kateri je občinski svetnik član uprave te družbe in ni imetnik poslovnega deleža ali delnic v višini več kot 20%, lahko posluje prek javnih naročil z naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor.

Obrazložitev

Mestna občina Velenje je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) zaprosila za mnenji glede dveh vprašanj v zvezi z uporabo 28. člena ZPKor. V zaprosilu sprašuje, ali se v 2.odstavku 28. člena ZPKor pogoja, navedena v alineah, uporabljata kumulativno, ali pa je dovolj, če je izpolnjen le en pogoj. V nadaljevanju sprašuje, kako je z omejitvijo poslovanja v primeru, če je član občinskega sveta hkrati član uprave delniške družbe in v njej nima 20% deleža.

28. člen ZPKor določa dve vrsti omejitve poslovanja na področju javnih naročil. Po 1. odstavku citiranega člena ne smejo prek javnih naročil poslovati naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, s tistimi poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%. 2.odstavek istega člena pa omejuje poslovanje med naročniki, v katerih je posameznik, ki je član upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika:

  • član poslovodnega organa
  • imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oz. kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Oba primera, navedena v alineah 2. odstavka 28. člena, ki sta ločena s slovničnim ločilom vejico in ne povezana z veznikom “in”, po gramatikalni razlagi ne predstavljata kumulative, temveč alternativo, kar pomeni, da je omejitev podana že, če je izpolnjen pogoj iz ene od navedenih alinej. Po navedenem 2. odstavku je podana medsebojna povezanost med tistim naročnikom, v katerem je posameznik član organa upravljanja ali nadzornega organa ter poslovnim subjektom, v katerem je isti posameznik tudi član poslovodnega organa ali pa imetnik poslovnega deleža ali delnic v višini več kot 20%.

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98, 70/00, 51/02, v nadaljevanju ZLS) določa status člana občinskega sveta in samega občinskega sveta. Občinski svet v smislu 29. člena ZLS ni organ upravljanja, temveč je organ odločanja občine, član občinskega sveta v smislu 34.a člena ZLS pa je občinski funkcionar. V primeru, da je udeleženec v poslovanju z naročniki po predpisih o javnih naročilih član občinskega sveta, se pri omejitvi poslovanja ne uporablja 2. odstavek 28. člena ZPKor, ampak 1. odstavek 28. člena.

V primeru Mestne občine Velenje, ko je član občinskega sveta hkrati tudi član uprave delniške družbe in nima solastniškega niti upravljavskega deleža v kapitalu družbe v višini več kot 20%, niso podani razlogi za omejitev poslovanja po 28. členu ZPKor, zato taka gospodarska družba lahko posluje prek javnih naročil z naročnikom, ki posluje po predpisih o javnih naročilih in to pod enakimi pogoji kot drugi poslovni subjekti, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja, ne da bi pri tem imela ugodnejši položaj od ostalih subjektov.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 3
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar