Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 9

Samostojni podjetnik kot poslovni subjekt, v katerem je družinski član občinskega svetnika imetnik poslovnega deleža oziroma drugih pravic,na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%, ne sme poslovati prek javnih naročil z naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju proračuna. Funkcionar oziroma njegov družinski član lahko odda poslovni prostor, katerega lastnik je, javnemu zavodu v najem.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur.l.RS št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Ur.l.RS št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja Občine Šmartno pri Litiji na seji dne 17.2.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 9

  • Samostojni podjetnik kot poslovni subjekt, v katerem je družinski član občinskega svetnika imetnik poslovnega deleža oziroma drugih pravic,na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%, ne sme poslovati prek javnih naročil z naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju proračuna.
  • Funkcionar oziroma njegov družinski član lahko odda poslovni prostor, katerega lastnik je, javnemu zavodu v najem.

Obrazložitev

Občina Šmartno pri Litiji je z dvema vlogama zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) za pojasnili v zvezi z uporabo 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor). Sprašuje ali zakonski partner občinske svetnice kot samostojni podjetnik lahko opravlja prek javnih naročil dnevne prevoze otrok za potrebe osnovne šole, in, če zakonska partnerka župana sme oddajati poslovni prostor, katerega lastnica je, javnemu zavodu v najem.

Ad 1

ZPKor v 1. odstavku 28.člena določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna.

Iz citirane zakonske določbe izhaja, da je omejitev poslovanja prek javnih naročil podana, če je funkcionar oziroma njegov družinski član imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

V primeru, da nastopa v javnih naročilih samostojni podjetnik, ima le-ta v smislu določb Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l.RS št.30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 31/00, 45/01, 59/01, 57/04, 139/04) status poslovnega subjekta, fizična oseba kot njegov nosilec pa je v tem poslovnem subjektu udeležen v višini 100% deleža pri upravljanju.

Ob upoštevanju navedenih zakonskih opredelitev, velja za zakonskega partnerja kot družinskega člana občinskega svetnika, ki opravlja prek javnih naročil javne prevoze otrok za potrebe osnovne šole kot samostojni podjetnik, omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor. Izjema pri omejitvah poslovanja po 1. odstavku 28. člena so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Ad 2

ZPKor v prvem odstavku 28. člena omejuje poslovanje prek javnih naročil med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih so funkcionarji oziroma njihovi družinski člani udeleženi s poslovnimi deleži, višjimi od 20% vrednosti.

Iz navedene določbe28. člena ZPKor izhaja, da morata biti pri omejitvi poslovanja izpolnjena dva pogoja in sicer:

  • da je predmet medsebojnega poslovanja javno naročilo,
  • da je funkcionar oziroma njegov družinski član udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

V primeru najema poslovnega prostora naročnika so v smislu 94. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS št. 39/00, 102/00, 2/04, ZJN-1) iz uporabe ZJN-1 izvzeti posli, katerih predmet je nakup ali najem nepremičnine ali posli, katerih predmet je pravica, povezana z nepremičninami.

Razen navedene izključitve najema nepremičnin iz zakona o javnih naročilih v konkretnem primeru tudi ni izpolnjen pogoj iz 1. odst. 28. člena ZPKor, ki je v povezanosti med javnim zavodom kot naročnikom in poslovnim subjektom, v katerem bi bil udeležen družinski član funkcionarja kot družbenik. Za zakonsko partnerko župana, ki v razmerju do javnega zavoda nastopa kot fizična oseba in ne kot družbenica ali upravljavka poslovnega subjekta, ne veljajo omejitve poslovanja po 1.odstavku 28. člena ZPKor, kar pomeni, da lahko odda javnemu zavodu v najem poslovni prostor, katerega lastnica je.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 9
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar