Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 8

Gospodarska družba, katere lastnica je zakonska partnerka občinskega svetnika, ni upravičena do državnih pomoči v smislu 1. odstavka 30. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Društvo, katerega predsednik je občinski svetnik, lahko pridobiva za svoje delovanje javna proračunska sredstva.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur.l.RS št.2/04) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Ur.l.RS št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevah omejitve poslovanja in dodelitve državne pomoči občine Postojna na seji dne 17.2.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 8

  • Gospodarska družba, katere lastnica je zakonska partnerka občinskega svetnika, ni upravičena do državnih pomoči v smislu 1. odstavka 30. člena Zakona o preprečevanju korupcije.
  • Društvo, katerega predsednik je občinski svetnik, lahko pridobiva za svoje delovanje javna proračunska sredstva.

Obrazložitev

Občina Postojna je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) zaprosila za pojasnila v zvezi s pridobivanjem državne pomoči oziroma javnih sredstev za delovanje društva, katerega predsednik je občinski svetnik in za poslovanje gospodarske družbe, katere lastnica je žena občinskega svetnika.

Ad 1

30. člen Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor) določa, da poslovni subjekti iz 28. člena tega zakona niso upravičeni do državnih pomoči. Izjema od navedene prepovedi so državne pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki. Poslovni subjekti iz 30. člena ZPKor, ki niso upravičeni do denarnih pomoči, pa so po 28. členu tisti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Iz navedenih zakonskih določb je razvidno, da poslovni subjekt, to je gospodarska družba, v kateri je družinski član funkcionarja večinski lastnik oziroma lastnik preko 20% deleža, ni upravičen do državnih pomoči. Pod pojmom državne pomoči po ZPKor Komisija razume državne pomoči, določene z Zakonom o javnih financah (Ur.l.RS št.79/99), ki določa, da so to izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje ali sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Razen tega so, po mnenju Komisije, državne pomoči vse druge oblike pomoči, ki jih država ali občina dajejo zasebnemu sektorju kot so krediti, poroštva transformacija terjatev v lastniške deleže ipd.,ne glede na namen dane pomoči in cilje, ki jih pri tem zasleduje.

V konkretnem primeru, ko gre za sofinanciranje gospodarskega subjekta iz proračuna občine, lastnik tega poslovnega subjekta pa je družinski član funkcionarja, je podana omejitev sofinanciranja iz javnih sredstev oziroma prepoved dodelitve državne pomoči.

Ad 2

Zakon o društvih (Ur.l.RS št. 60/95, 89/99, 80/04, v nadaljevanju: ZDru) v 1. členu določa, da je društvo prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu z zakonom. Društvo se ne sme ustanoviti oziroma ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti.

Po 30. členu ZPKor niso upravičeni do državne pomoči poslovni subjekti iz 28. člena tega zakona, to pa so tisti poslovni subjekti, v katerih ima funkcionar ali njegovi družinski član poslovni delež ali delnice, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Izhajajoč iz opredelitve pojma društva in njegovega statusa, določenega v ZDru, je društvo združenje fizičnih oseb, te pa niso imetnice poslovnih deležev ali delnic, na podlagi katerih bi bile udeležene pri upravljanju društva v višini več kot 20% v smislu 1. odstavka 28. člena ZPKor. Upoštevajoč navedene zakonske opredelitve Komisija meni, da društvo, v katerem funkcionar niti ne more imeti poslovnih deležev v višini več kot 20%, ne šteje med poslovne subjekte, ki niso upravičeni do državnih pomoči oziroma do sofinanciranja iz javnih sredstev, četudi je občinski svetnik predsednik tega društva.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 8
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar