Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Funkcionarji

Kateri obrazci so zavezancem na razpolago, da Komisiji poročajo premoženjsko stanje? (vpr. 66)

Za izpolnitev vseh obveznosti, ki jih urejata 41. in 43. člen ZIntPK, so zavezancem na razpolago štirje elektronski obrazci, dostopni na povezavi: https://arhiv.kpk-rs.si/za-zavezance/obrazci/prijava-premozenjskega-stanja/ Trije so na voljo za izpolnitev obveznosti skladno z drugim odstavkom 41. člena ZIntPK. Prvi obrazec je za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob začetku funkcije ali dela, izpolnijo pa ga zavezanci,[…]

Po prenehanju funkcije zavezanec v manj kot 30 dneh ponovno prične z opravljanjem funkcije, po kateri je zavezanec za poročanje premoženjskega stanja. Kakšen je postopek prijave premoženjskega stanja Komisiji? (vpr. 65)

Opravljanje nove funkcije zavezanec lahko sporoči na obrazcu za sporočanje sprememb, kjer zavezanec navede, da je z eno funkcijo prenehal in pričel z opravljanjem druge funkcije (glej primer pod vprašanjem 8). Obrazec je dosegljiv na spodnji povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5528 Če pa je zavezanec takoj po prenehanju prve funkcije že izpolnil obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem[…]

Župan/podžupan ne nadaljuje s svojo dosedanjo funkcijo, ampak prične opravljati drugo funkcijo, po kateri pa je še vedno zavezanec po 41. členu ZIntPK. Kakšne so obveznosti ob prenehanju ene funkcije in pričetkom druge funkcije (primer: podžupan nastopi funkcijo župana)? (vpr. 63)

V primeru, da zavezanec prične opravljati drugo funkcijo, zaradi katere je še vedno zavezanec v skladu s prvim odstavkom 41. člena ZIntPK, mora  zavezanec Komisiji sporočiti spremembo funkcije v roku 30 dni po nastanku spremembe, kot to določa prvi odstavek 43. člena ZIntPK. Zavezanec spremembo funkcije Komisiji poroči na obrazcu za sporočanje sprememb, ki je[…]

Obveznost zavezanca, ki z isto funkcijo nadaljuje v novem mandatnem obdobju (npr. izvoljeni župan, podžupan nadaljuje v novem mandatnem obdobju z isto funkcijo)? (vpr. 61)

Zavezanec, ki bo nadaljeval svojo funkcijo nepretrgoma (ali če prekinitev traja manj kot 30 dni), nima obveznosti poročanja Komisiji. Zavezanec, ki bo nadaljeval svojo funkcijo ima obveznost poročanja Komisiji le v primeru, če se je njegovo premoženjsko stanje spremenilo tekom leta 2022, to pomeni, če je prišlo do sprememb skladno s prvim odstavkom 43. člena[…]

Kdo so zavezanci za poročanje premoženjskega stanja? (vpr. 57)

Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja so določeni v prvem odstavku 41. člena ZIntPK, pri čemer je potrebno upoštevati tudi 4. člen ZIntPK, ki podrobneje določa posamezne izraze, uporabljene v zakonu (npr. kdo so uradniki na položaju) za potrebe izvajanja določb ZIntPK. Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja so: poklicni funkcionarji (primer so poklicni župani), člani državnega[…]

Kakšne so obveznosti občine po lokalnih volitvah? (vpr. 56)

Obveznost občine je, da Komisiji posreduje seznam zavezancev za prijavo premoženjskega stanja v 30 dneh po vsaki spremembi (kar določa ZIntPK v četrtem odstavku 41. člena), to pomeni, da mora občina Komisiji poslati obrazec, ko zavezanec nastopi funkcijo in ko preneha. Občina sporoči zavezanca za prijavo premoženjskega stanja, ko ta prične z opravljanjem funkcije na[…]

V katerih od navedenih primerov mora sodišče (organ) Komisiji sporočiti spremembo opravljanja sodniške funkcije za pozameznika v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZIntPK? )vpr. 54)

– okrožni sodnik postane podpredsednik istega sodišča; – podpredsedniku sodišča preneha mandat in nadaljuje delo na istem sodišču kot sodnik; – predsedniku sodišča poteče mandat in delo na istem sodišču nadaljuje kot začasni predsednik sodišča; – predsednik okrajnega sodišča, ki je OE okrožnega sodišča, začasno vodi tudi drugo (še eno) okrajno sodišče (kot začasni predsednik[…]

Ali so poslanci v Evropskem parlamentu dolžni poročati o sredstvih, namenjenih delovanju pisarne poslanca Evropskega parlamenta ob nastopu funkcije in med mandatom? (vpr. 30)

Glede obsega sporočanja podatkov o premoženjskem stanju ZIntPK v 42. členu določa, da morajo zavezanci med drugim poročati o vseh sredstvih, ki presegajo vrednost 10.000 EUR, torej tudi o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah, katerih skupna vrednost na posameznem računu presega 10.000 EUR.   Sporočanje denarnih sredstev na transakcijskem računu med mandatom[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar