Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

FAQs

Kateri obrazci so zavezancem na razpolago, da Komisiji poročajo premoženjsko stanje? (vpr. 66)

Za izpolnitev vseh obveznosti, ki jih urejata 41. in 43. člen ZIntPK, so zavezancem na razpolago štirje elektronski obrazci, dostopni na povezavi: https://arhiv.kpk-rs.si/za-zavezance/obrazci/prijava-premozenjskega-stanja/ Trije so na voljo za izpolnitev obveznosti skladno z drugim odstavkom 41. člena ZIntPK. Prvi obrazec je za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob začetku funkcije ali dela, izpolnijo pa ga zavezanci,[…]

Po prenehanju funkcije zavezanec v manj kot 30 dneh ponovno prične z opravljanjem funkcije, po kateri je zavezanec za poročanje premoženjskega stanja. Kakšen je postopek prijave premoženjskega stanja Komisiji? (vpr. 65)

Opravljanje nove funkcije zavezanec lahko sporoči na obrazcu za sporočanje sprememb, kjer zavezanec navede, da je z eno funkcijo prenehal in pričel z opravljanjem druge funkcije (glej primer pod vprašanjem 8). Obrazec je dosegljiv na spodnji povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5528 Če pa je zavezanec takoj po prenehanju prve funkcije že izpolnil obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem[…]

Župan/podžupan ne nadaljuje s svojo dosedanjo funkcijo, ampak prične opravljati drugo funkcijo, po kateri pa je še vedno zavezanec po 41. členu ZIntPK. Kakšne so obveznosti ob prenehanju ene funkcije in pričetkom druge funkcije (primer: podžupan nastopi funkcijo župana)? (vpr. 63)

V primeru, da zavezanec prične opravljati drugo funkcijo, zaradi katere je še vedno zavezanec v skladu s prvim odstavkom 41. člena ZIntPK, mora  zavezanec Komisiji sporočiti spremembo funkcije v roku 30 dni po nastanku spremembe, kot to določa prvi odstavek 43. člena ZIntPK. Zavezanec spremembo funkcije Komisiji poroči na obrazcu za sporočanje sprememb, ki je[…]

Kakšna je obveznost zavezanca ob prenehanju funkcije (župan preneha opravljati svojo funkcijo)? (vpr. 62)

Zavezanec, ki bo z opravljanjem funkcije prenehal, mora Komisiji najpozneje v enem mesecu po prenehanju funkcije ali dela sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju na dan prenehanja funkcije. Podatke o premoženjskem stanju morajo zavezanci Komisiji sporočiti tudi leto dni po prenehanju funkcije ali dela. Obrazec je dostopen na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5526 in obrazec za poročanje premoženjskega[…]

Obveznost zavezanca, ki z isto funkcijo nadaljuje v novem mandatnem obdobju (npr. izvoljeni župan, podžupan nadaljuje v novem mandatnem obdobju z isto funkcijo)? (vpr. 61)

Zavezanec, ki bo nadaljeval svojo funkcijo nepretrgoma (ali če prekinitev traja manj kot 30 dni), nima obveznosti poročanja Komisiji. Zavezanec, ki bo nadaljeval svojo funkcijo ima obveznost poročanja Komisiji le v primeru, če se je njegovo premoženjsko stanje spremenilo tekom leta 2022, to pomeni, če je prišlo do sprememb skladno s prvim odstavkom 43. člena[…]

Katere podatke o premoženjskem stanju je potrebno sporočiti Komisiji? (vpr. 59)

Katere podatke mora zavezanec sporočiti Komisiji, določa 42. člen ZIntPK. Zavezanec mora na obrazcu za prijavo stanja navesti naslednje osebne podatke (ob pričetku opravljanja funkcije): osebno ime, EMŠO, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, podatke o funkciji oziroma delu, ki ga opravlja in na podlagi katerega ima status zavezanca, podatke o funkciji ali delu, ki ga[…]

Kakšen je način poročanja premoženjskega stanja Komisiji? (vpr. 58)

Zavezanci Komisiji poročajo premoženjsko stanje preko elektronskega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Komisije, kot je določeno v petem odstavku 41. člena ZIntPK. Za oddajo kateregakoli obrazca mora zavezanec imeti digitalno potrdilo, elektronski podpis ali pa mobilno identiteto smsPASS, ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo identifikacijo[…]

Kdo so zavezanci za poročanje premoženjskega stanja? (vpr. 57)

Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja so določeni v prvem odstavku 41. člena ZIntPK, pri čemer je potrebno upoštevati tudi 4. člen ZIntPK, ki podrobneje določa posamezne izraze, uporabljene v zakonu (npr. kdo so uradniki na položaju) za potrebe izvajanja določb ZIntPK. Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja so: poklicni funkcionarji (primer so poklicni župani), člani državnega[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar