Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kdo so zavezanci za poročanje premoženjskega stanja? (vpr. 57)

Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja so določeni v prvem odstavku 41. člena ZIntPK, pri čemer je potrebno upoštevati tudi 4. člen ZIntPK, ki podrobneje določa posamezne izraze, uporabljene v zakonu (npr. kdo so uradniki na položaju) za potrebe izvajanja določb ZIntPK.

Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja so:

  • poklicni funkcionarji (primer so poklicni župani),
  • člani državnega sveta,
  • nepoklicni župani in podžupani,
  • uradniki na položaju (primer so direktorji oziroma tajniki občinskih uprav),
  • poslovodne osebe in člani organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv,
  • osebe, odgovorne za javna naročila,
  • uradniki Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) in
  • državljani Republike Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero so bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali predloga vlade oziroma državnega zbora, in njihova dolžnost prijave premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti institucije in drugih organov EU ali drugih mednarodnih institucij, za katero opravljajo funkcijo.
Kdo so zavezanci za poročanje premoženjskega stanja? (vpr. 57)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar