Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kakšne so obveznosti občine po lokalnih volitvah? (vpr. 56)

Obveznost občine je, da Komisiji posreduje seznam zavezancev za prijavo premoženjskega stanja v 30 dneh po vsaki spremembi (kar določa ZIntPK v četrtem odstavku 41. člena), to pomeni, da mora občina Komisiji poslati obrazec, ko zavezanec nastopi funkcijo in ko preneha.

Občina sporoči zavezanca za prijavo premoženjskega stanja, ko ta prične z opravljanjem funkcije na obrazcu, ki je dostopen na spodnji povezavi:

https://registri.kpk-rs.si/registri/register_zavezancev/prijava/

Če zavezanec preneha z opravljanjem funkcije, občina sporoči podatke na obrazcu:

https://registri.kpk-rs.si/registri/register_zavezancev/odjava/

Podatke na obeh obrazcih bo občina morala sporočiti tudi v primeru, ko bo zavezanec nadaljeval z opravljanjem  funkcije (za primer navajamo, da župan, ki bo  svojo funkcijo nadaljeval, ga bo občina morala najprej odjaviti in nato ponovno prijaviti kot zavezanca).

Občine seznam zavezancev pošljejo v fizični obliki ali pa elektronsko podpisano na elektronski naslov: anti.korupcija@kpk-rs.si.

ZIntPK v četrtem odstavku 41. člena določa, da mora organ Komisiji posredovati seznam zavezancev v roku 30 dni po vsaki spremembi. V drugem odstavku 42. člena ZIntPK pa je določeno, da mora zavezanec najpozneje v enem mesecu po nastopu in po prenehanju funkcije ali dela Komisiji sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju na dan nastopa oziroma prenehanja funkcije.

Nastop oziroma prenehanje funkcije je podrobneje opredeljen v 15.b členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE). (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307)

Kakšne so obveznosti občine po lokalnih volitvah? (vpr. 56)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar