Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: julij 2005

Načelno mnenje številka 23

Udeležba poslovodnih organov oziroma odgovornih oseb naročnika, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, na ogledih objektov, opreme ali blaga, ki je ali lahko postane predmet javnega naročila in jo organizirajo ter plačajo dejanski ali potencialni pogodbeni partnerji teh naročnikov, predstavlja koruptivno ravnanje v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Pojasnilo številka 69

Donacije, ki jih pridobiva proračunski uporabnik v obliki denarnih sredstev, so dopustne, v kolikor se z njimi postopa skladno s 43. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 33. – 46. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.108/04). Za darila, dana proračunskemu uporabniku[…]

Pojasnilo številka 68

Pogodba, sklenjena med Ministrstvom za javno upravo in podjetjem Vabo, Paradiž Boštjan s.p., predstavlja naročilo male vrednosti in je po določbah 1. odstavka 28. člena ZPKor veljavna, zaradi česar se poslovno sodelovanje lahko nadaljuje do izteka pogodbe.

Pojasnilo številka 67

Pojasnila, ki jih sprejema Komisija v smislu 18.člena ZPKor, so povezana z vsebino zakona in imajo naravo pojasnjevalnega akta, namenjenega izvajanju posameznih določb ZPKor. Na pojasnila se je možno sklicevati pri uporabi ZPKor v zadevah z enakim dejanskim stanom, kot je opisan v pojasnilih. Vsa pojasnila, ki jih je Komisija sprejela, je možno najti na[…]

Mnenje številka 2

Aneks št. 2 z dne 14. 5. 2004 in Aneks št. 3 z dne 14. 5. 2005, oba k pogodbi št. 35 205-10/2003 G z dne 18. 12. 2003 o gradnji sekundarne kanalizacije naselij Ribno, Bodešče, Koritno, nista sklenjena v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena ZPKor.

Pojasnilo številka 66

Naročila male vrednosti, katerih vrednost posamičnega ali mesečnega naročila je manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, so izvzeta iz omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor in zanje ni potrebno dovoljenje Komisije za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena. Pogodbe o oddaji javnih naročil, sklenjene pred[…]

Pojasnilo številka 65

Občinski svetnik, ki je nepoklicni funkcionar, lahko opravlja samostojno ali v delovnem razmerju poklicno ali drugo dejavnost, namenjeno pridobivanju dohodka. Občina kot javni naročnik, lahko posluje s samostojnim podjetnikom ali gospodarsko družbo, v katerem je funkcionar ali njegov družinski član imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20% prek javnih naročil le v primeru naročil[…]

Pojasnilo številka 64

Sredstva subvencij države ali občine na področju veterinarskih uslug, kot so subvencije za osemenjevanje krav, ki štejejo med državne pomoči, lahko pridobivajo le kmetije in kmetijska gospodarstva, ostali poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor pa v smislu 30. člena ZPKor do njih niso upravičeni. Naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, brez dovoljenja Komisije[…]

Pojasnilo številka 63

Naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo brez dovoljenja Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor poslovati preko javnih naročil s poslovnima subjektoma Vasa 90, d.o.o., in Ambulanta splošne medicine Peternelj, d.o.o., ki sta na seznamu poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena ZPKor. Omejitve poslovanja, določene v 28. členu ZPKor[…]

Pojasnilo številka 62

Omejitev poslovanja prek javnih naročil po 1. odstavku 28. člena ZPKor velja za javne naročnike, ne glede na njihov sedež in za vse poslovne subjekte, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega deleža več kot 20%. Komisija za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor lahko na predlog naročnika dovoli poslovanje s poslovnim subjektom[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar