Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 69

Donacije, ki jih pridobiva proračunski uporabnik v obliki denarnih sredstev, so dopustne, v kolikor se z njimi postopa skladno s 43. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 33. – 46. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.108/04). Za darila, dana proračunskemu uporabniku z izključnim namenom, da jih kot nagrado neodplačno izroči tretjim osebam, se določila ZPKor in Zakona o javnih uslužbencih ne uporabljajo.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. členom Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi donacij na podlagi zaprosila Ministrstva za šolstvo in šport na seji dne 15.7.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 69

  • Donacije, ki jih pridobiva proračunski uporabnik v obliki denarnih sredstev, so dopustne, v kolikor se z njimi postopa skladno s 43. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 33. – 46. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.108/04).
  • Za darila, dana proračunskemu uporabniku z izključnim namenom, da jih kot nagrado neodplačno izroči tretjim osebam, se določila ZPKor in Zakona o javnih uslužbencih ne uporabljajo.

Obrazložitev

Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosilo za mnenje o sredstvih podjetij, ki jih namenjajo t.i. “zlatim maturantom”. V zaprosilu ministrstvo navaja, da se nekatera uspešna podjetja vključujejo v prireditve ob podelitvi spričeval s pohvalami zlatim maturantom in v ta namen prispevajo določena sredstva v obliki denarja ali izdelkov, pri čemer je ministrstvo le posrednik, ki poskrbi za promocijo podjetij. Sprašuje ali je obdaritev oziroma sofinanciranje prireditev sporno z vidika ZPKor.

Podarjena denarna sredstva, ki jih pridobiva proračunski uporabnik, Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) v 43. členu in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (v nadaljevanju Pravilnik) v 40. – 46. členu opredeljujeta kot donacije. Donacije so po 40. členu Pravilnika v obliki denarnih sredstev namenski prihodek proračuna, ki se lahko uporabi samo za namene za katere je bil podarjen. Namenski prejemki se vključujejo v proračun in se izkazujejo na posebnih postavkah. Sredstva, pridobljena od donatorjev, se lahko porabijo le za namen, določen z donatorsko pogodbo in v višini dejansko vplačanih namenskih prejemkov.

V primeru, da ministrstvo pridobi denarna sredstva za izvedbo prireditve, je dolžno ravnati skladno z določili 33. do 46. člena Pravilnika. V kolikor je v donatorski pogodbi tako dogovorjeno, lahko prejemnik teh sredstev, torej Ministrstvo za šolstvo in šport, financira organizacijo prireditve, nakupuje nagrade, darila in pohvale maturantom ter poravnava vse druge stroške, povezane s to prireditvijo.

Nedenarna sredstva ne štejejo med donacije, zato za njih ZJF in Pravilnik ne veljata. Nedenarna sredstva, kot so praktične nagrade v obliki različnih izdelkov, blaga, spominkov, itd., katerih lastnik bi postalo ministrstvo, se bi v smislu 24. člena ZPKor lahko štela med protokolarna ali priložnostna darila, za katera pa je potrebno voditi seznam daril. Podobno ureditev za javne uslužbence prinašata Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 56/02 in naslednji) in na njegovi podlagi izdan podzakonski akt. Toda, ker gre v opisanem primeru za darila, ki niso namenjena ministrstvu, njegovim funkcionarjem oziroma javnim uslužbencem, ampak maturantom, se določila ZPKor in ZJU ter na njuni podlagi izdanih podzakonskih aktov v tem primeru ne uporabljajo. Ministrstvu za šolstvo in šport v konkretnem primeru deluje samo kot posrednik, ki skrbi za to, da “zlati maturanti” od posameznih gospodarskih subjektov sploh dobijo kakšna darila. Takšne dejavnosti ministrstva ne ureja noben prisilni predpis. Kljub vsemu Komisija priporoča, da se zaradi kar največje transparentnosti podelitev daril na prireditvi izvede kar s strani predstavnikov gospodarskih subjektov, v kolikor pa to ni možno, pa bi ministrstvo vsekakor moralo poskrbeti za to (s pisnim ali ustnim obvestilom na prireditvi), da bi bilo povsem jasno, kdo so darovalci. Prav tako bi bilo priporočljivo tudi voditi enostavne sezname daril, iz katerih bi bilo razvidno, kdo od maturantov je sprejel darila posameznih darovalcev.

Za darila, dana proračunskemu uporabniku z izključnim namenom, da jih kot nagrado neodplačno izroči tretjim osebam, torej ne zaposlenim v proračunskemu uporabniku, se določila ZPKor in Zakona o javnih uslužbencih tako ne uporabljajo.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 69
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar