Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 64

Sredstva subvencij države ali občine na področju veterinarskih uslug, kot so subvencije za osemenjevanje krav, ki štejejo med državne pomoči, lahko pridobivajo le kmetije in kmetijska gospodarstva, ostali poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor pa v smislu 30. člena ZPKor do njih niso upravičeni. Naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, brez dovoljenja Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ne smejo poslovati preko javnih naročil s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena ZPKor, v katerih je občinski svetnik imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%, pri čemer ni pomembno, v kateri občini občinski svetnik opravlja funkcijo. Izjema, za katero ne velja omejitev, so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar predstavlja 833.000 tolarjev za naročanje blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje. Dovoljenje po 5. odstavku 28. člena ZPKor je upravni akt, ki ga Komisija izda naročniku za posamično javno naročilo na podlagi zaprosila naročnika in ne ponudnika ter po ugotovitvi dejstva, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) v zadevi omejitve poslovanja in dodeljevanja državne pomoči na podlagi zaprosila občine Majšperk na seji dne 6.7.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 64

  • Sredstva subvencij države ali občine na področju veterinarskih uslug, kot so subvencije za osemenjevanje krav, ki štejejo med državne pomoči, lahko pridobivajo le kmetije in kmetijska gospodarstva, ostali poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor pa v smislu 30. člena ZPKor do njih niso upravičeni.
  • Naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, brez dovoljenja Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ne smejo poslovati preko javnih naročil s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena ZPKor, v katerih je občinski svetnik imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%, pri čemer ni pomembno, v kateri občini občinski svetnik opravlja funkcijo.
  • Izjema, za katero ne velja omejitev, so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar predstavlja 833.000 tolarjev za naročanje blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.
  • Dovoljenje po 5. odstavku 28. člena ZPKor je upravni akt, ki ga Komisija izda naročniku za posamično javno naročilo na podlagi zaprosila naročnika in ne ponudnika ter po ugotovitvi dejstva, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Obrazložitev

Občina Majšperk je Komisijo zaprosila za pojasnila v zvezi z dodelitvijo subvencij za osemenjevanje krav družbi Veterinarska ambulanta Majšperk d.o.o. ter v zvezi z omejitvijo poslovanja in pridobitve dovoljenja po 5. odstavku 28. člena ZPKor. V zaprosilu sprašuje, ali lahko družba Veterinarska ambulanta Majšperk, d.o.o., katere lastnik je član občinskega sveta, pridobiva sredstva subvencij za osemenjevanje krav, ali občinski svetnik lahko opravlja dejavnost v drugi občini in ali poslovni subjekt lahko zahteva od naročnika pridobitev dovoljenja po 5. odstavku 28. člena ZPKor.

Po 30. členu ZPKor do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor. Poslovni subjekti iz 28. člena, ki niso upravičeni do državnih pomoči so tisti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20% in tisti, v katerih je posameznik ali njegov družinski član, ki je član nadzornega organa ali organa upravljanja naročnika hkrati član poslovodnega organa poslovnega subjekta ali imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%.

Med poslovne subjekte, ki lahko pridobivajo državne pomoči, štejejo kmetije in kmetijska gospodarstva. Komisija je v zvezi s tem sprejela načelno mnenje, v katerem se je opredelila, da kmetije in kmetijska gospodarstva, katerih nosilec je funkcionar, ne štejejo med poslovne subjekte, za katere velja prepoved dodeljevanja državnih pomoči. Pri tej opredelitvi je izhajala iz poteka zakonodajnega postopka, v katerem je zakonodajalec z amandmajem besedila predloga zakona izključil prepoved pridobivanja državnih pomoči kmetijskim gospodarstvom in kmetijam in v obrazložitvi med drugim navedel: “Kmetu pripada subvencija, ne glede na to ali je predsednik republike, občinski svetnik ali navaden državljan.”

Izhajajoč iz navedenih zakonskih omejitev poslovanja, je subvencije na področju veterinarskih uslug kot so subvencije za osemenjevanje krav, možno dodeljevati le kmetom in kmetijskim gospodarstvom in ne drugim poslovnim subjektom iz 28. člena ZPKor.

1. odstavek 28. člena določa omejitev poslovanja preko javnih naročil med naročniki in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%.

Po 5. odstavku 28. člena Komisija lahko dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Iz določbe 1. odstavka izhaja, da omejitev poslovanja velja za poslovne subjekte, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega deleža nad 20% in vse javne naročnike, ne glede na to, v katerem organu opravlja funkcionar svojo funkcijo, kar pomeni, da poslovni subjekt, v katerem je imetnik poslovnega deleža preko 20% občinski svetnik določene občine, ne more brez dovoljenja Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena, poslovati z drugo občino.

Komisija ima na podlagi 5. odstavka 28. člena ZPKor pooblastilo, da na zahtevo javnega naročnika v postopku konkretnega javnega naročila dovoli poslovanje naročniku s poslovnim subjektom, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Komisija izda dovoljenje naročniku na podlagi zaprosila naročnika in po izvedenem ugotovitvenem postopku.

Izjema, za katero omejitev po 1. odstavku 28. člena ne velja in tudi dovoljenje Komisije ni potrebno, so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, po katerem znaša ena dvanajstina vrednosti za naročanje blaga in storitev 833.000 tolarjev, za gradnje pa 1.666.000 tolarjev.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 64
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar