Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 67

Pojasnila, ki jih sprejema Komisija v smislu 18.člena ZPKor, so povezana z vsebino zakona in imajo naravo pojasnjevalnega akta, namenjenega izvajanju posameznih določb ZPKor. Na pojasnila se je možno sklicevati pri uporabi ZPKor v zadevah z enakim dejanskim stanom, kot je opisan v pojasnilih. Vsa pojasnila, ki jih je Komisija sprejela, je možno najti na spletni strani Komisije z naslovom arhiv.kpk-rs.si. Seznami poslovnih subjektov iz 28. člena ZPKor, za katere veljajo omejitve poslovanja, se objavljajo v smislu 6. odstavka 28. člena v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Komisije v rubriki “omejitve poslovanja”. Seznam poslovnih subjektov je nepopoln, ker ne vsebuje poslovnih subjektov iz 2. odstavka 28. člena, zato je potrebno v postopku oddajanja javnih naročil oziroma dodeljevanja državnih pomoči pridobiti še druge listine oziroma obvestila, iz katerih je razvidno, da član nadzornega odbora občine ali njegov družinski član ni hkrati direktor oziroma poslovodni organ ali imetnik nad 20% poslovnega deleža poslovnega subjekta.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) v zadevi značaja in objave pojasnil in seznama poslovnih subjektov iz 28. člena ZPKor na podlagi zaprosila občine Šentjur na seji dne 15.7.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 67

  • Pojasnila, ki jih sprejema Komisija v smislu 18.člena ZPKor, so povezana z vsebino zakona in imajo naravo pojasnjevalnega akta, namenjenega izvajanju posameznih določb ZPKor. Na pojasnila se je možno sklicevati pri uporabi ZPKor v zadevah z enakim dejanskim stanom, kot je opisan v pojasnilih. Vsa pojasnila, ki jih je Komisija sprejela, je možno najti na spletni strani Komisije z naslovom arhiv.kpk-rs.si.
  • Seznami poslovnih subjektov iz 28. člena ZPKor, za katere veljajo omejitve poslovanja, se objavljajo v smislu 6. odstavka 28. člena v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Komisije v rubriki “omejitve poslovanja”. Seznam poslovnih subjektov je nepopoln, ker ne vsebuje poslovnih subjektov iz 2. odstavka 28. člena, zato je potrebno v postopku oddajanja javnih naročil oziroma dodeljevanja državnih pomoči pridobiti še druge listine oziroma obvestila, iz katerih je razvidno, da član nadzornega odbora občine ali njegov družinski član ni hkrati direktor oziroma poslovodni organ ali imetnik nad 20% poslovnega deleža poslovnega subjekta.

Obrazložitev

Občina Šentjur je Komisijo zaprosila za odgovor na dva sklopa vprašanj. Sprašuje, kakšna je pravna narava pojasnil Komisije, v kolikšni meri se lahko kot naročniki sklicujejo na pojasnila in kje je možno najti vsa izdana pojasnila. Nadalje sprašuje, kako preverjati ponudnike v javnih naročilih oziroma od njih zahtevati določene izjave, iz katerih bo razvidno, da zanje ne veljajo omejitve poslovanja.

18. člen ZPKor določa, da Komisija daje načelna mnenja in pojasnila o nezdružljivosti, darilih in drugih vprašanjih, povezanih z vsebino tega zakona. Enako določilo vsebuje tudi 13. člen Poslovnika Komisije, ki v 10. alinei določa, da Komisija na sejah sprejema načelna mnenja in pojasnila o nezdružljivosti, darilih, omejitvami poslovanja, nadzorom nad premoženjskim stanjem, integriteti pravnih oseb in drugih vprašanjih, povezanih z opravljanjem svojih nalog.

Pojasnila, ki jih izdaja Komisija v okviru svojih pristojnosti, se nanašajo na vsebino ZPKor in obravnavajo področja nezdružljivosti, omejitev poslovanja, darila oziroma tematiko, ki je opredeljena v ZPKor. Pojasnila Komisija sprejema na podlagi zaprosil pravnih in fizičnih oseb, ki so dolžne izvajati določbe ZPKor. V njih pojasnjuje oziroma napotuje prosilca na uporabo posameznih zakonskih določb. Pojasnila nimajo značaja upravnega akta, ker se z njimi ne odloča o pravicah in pravnih koristih pravnih oziroma fizičnih oseb, temveč pojasnjevalnega akta, katerih namen je poenotenje prakse pri izvajanju posameznih določb ZPKor. Na pojasnila se je možno sklicevati v zadevah, ki vsebujejo enak dejanski stan, kot je razlagan v pojasnilih. Vsa pojasnila, ki jih je Komisija sprejela na svojih sejah, je možno najti na spletni strani Komisije z naslovom arhiv.kpk-rs.si med dokumenti.

Seznam poslovnih subjektov iz 28. člena ZPKor, za katere veljajo omejitve poslovanja v javnih naročilih in pri dodeljevanju državnih pomoči, se v skladu s 6. odstavkom 28. člena objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, od meseca julija dalje pa tudi na spletni strani Komisije pod omejitvami poslovanja.

Objavljeni seznami poslovnih subjektov vsebujejo poslovne subjekte, v katerih so funkcionarji ali njihovi družinski člani imetniki poslovnih deležev preko 20%, v seznam pa niso zajeti poslovni subjekti, s katerimi ne smejo poslovati javni naročniki po 2. odstavku 28. člena zaradi medsebojne povezanosti med članstvom v nadzornih organih oziroma upravnih organih naročnika in direktorstvom v poslovnih subjektih ali imetništvom poslovnega deleža v višini več kot 20%. Glede na to, da je objavljeni seznam poslovnih subjektov nepopoln, je potrebno v postopku oddaje javnih naročil ali dodeljevanja državnih pomoči, pridobiti druge listine ali informacije, kot npr. izjavo, iz katere je razvidno, da direktor oziroma nad 20% imetnik poslovnega deleža v poslovnem subjektu ni hkrati tudi član nadzornega odbora občine.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 67
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar