Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 63

Naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo brez dovoljenja Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor poslovati preko javnih naročil s poslovnima subjektoma Vasa 90, d.o.o., in Ambulanta splošne medicine Peternelj, d.o.o., ki sta na seznamu poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena ZPKor. Omejitve poslovanja, določene v 28. členu ZPKor ne veljajo za zdravstvene storitve, ki se izvajajo na podlagi podeljene koncesije, iz česar sledi, da Ambulanta splošne medicine Peternelj,d.o.o., lahko opravlja zdravstvena storitve brez omejitev. Omejitev poslovanja po 28. členu ZPKor za poslovni subjekt Ambulanta splošne medicine Peternelj, d.o.o., veljajo le za poslovanje preko javnih naročil, razen v primeru naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar znaša 833.000 tolarjev za nabavo blaga in naročanje storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje. V smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor Komisija lahko dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena, med katere štejeta družbi Vasa 90, d.o.o. in Ambulanta splošne medicine Peternelj, d.o.o., če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Dovoljenje izda Komisija za posamično javno naročilo na zahtevo naročnika in po izvedenem ugotovitvenem postopku.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) v zadevi omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena na podlagi zaprosila občinskega svetnika občine Škofja Loka na seji dne 6.7.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 63

  • Naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo brez dovoljenja Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor poslovati preko javnih naročil s poslovnima subjektoma Vasa 90, d.o.o., in Ambulanta splošne medicine Peternelj, d.o.o., ki sta na seznamu poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena ZPKor.
  • Omejitve poslovanja, določene v 28. členu ZPKor ne veljajo za zdravstvene storitve, ki se izvajajo na podlagi podeljene koncesije, iz česar sledi, da Ambulanta splošne medicine Peternelj,d.o.o., lahko opravlja zdravstvena storitve brez omejitev.
  • Omejitev poslovanja po 28. členu ZPKor za poslovni subjekt Ambulanta splošne medicine Peternelj, d.o.o., veljajo le za poslovanje preko javnih naročil, razen v primeru naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar znaša 833.000 tolarjev za nabavo blaga in naročanje storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.
  • V smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor Komisija lahko dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena, med katere štejeta družbi Vasa 90, d.o.o. in Ambulanta splošne medicine Peternelj, d.o.o., če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Dovoljenje izda Komisija za posamično javno naročilo na zahtevo naročnika in po izvedenem ugotovitvenem postopku.

Obrazložitev

Občinski svetnik občine Škofja Loka g. Vladimir Vastl je Komisijo zaprosil za pojasnilo v zvezi z omejitvami poslovanja gospodarskih družb Vasa 90, Škofja Loka, d.o.o. in Ambulanta splošne medicine Peternelj d.o.o., v katerih sta on in njegov družinski član imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%. V zahtevku sprašuje, ali omenjeni družbi ne smeta poslovati z javnimi naročniki pod nobenim pogojem, ali se za družbo Ambulanta splošne medicine, d.o.o., ki ima koncesijsko pogodbo z ZZZS, Območna enota Kranj, uporabljajo omejitve po ZPKor in v katerih primerih veljajo omejitve poslovanja za podjetje Vasa 90, d.o.o..

1. odstavek 28. člena ZPKor določa omejitev poslovanja med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Izjema od navedene omejitve velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar znaša po veljavnem zakonu 833.000 tolarjev za nabavo blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Navedena zakonska omejitev je splošna in prepoveduje poslovanje javnih naročnikov z določenimi poslovnimi subjekti. Od te splošne prepovedi poslovanja pa ZPKor v 5. odstavku 28. člena dopušča odstopanja s tem, ko Komisiji dovoljuje, da naročnikom izda dovoljenje za izvedbo konkretnega javnega naročila, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Dovoljenje, ki ga izda Komisija, je upravni akt, ki se izda naročnikom na podlagi izvedenega upravnega postopka. Upravičene stranke v postopku so naročniki in le-ti lahko vložijo zahtevek za izdajo dovoljenja.

Omejitve poslovanja po 28. členu ZPKor se nanašajo na javna naročila oziroma javnonaročniška razmerja, ki nastanejo med javnim in zasebnim sektorjem. Značilno za javnonaročniška razmerja je financiranje storitev, blaga in gradenj in nosilstvo poslovnega tveganja, ki je na strani naročnika.

Koncesije v Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št.39/00 do 2/04) niso opredeljene kot del javnih naročil, do njih se je opredelilo evropsko pravo iz leta 2000. Za koncesijo je po evropskem pravu pomembno, da so uporabniki plačniki storitev, izvajalci pa nosilci poslovnega tveganja. Upoštevajoč predpostavke, pomembne za ločitev koncesij od javnih naročil, ima podelitev koncesije za izvajanje zdravstvenih storitev naravo koncesijskega razmerja in ne javnonaročniškega, iz česar izhaja, da omejitve poslovanja po 28.členu ZPKor za koncesijska razmerja ne veljajo, veljajo pa za razmerja, ki imajo značaj javnonaročniškega razmerja.

Iz opisanih zakonskih norm je razvidno, da za gospodarski družbi Vasa 90, d.o.o. in Ambulanta splošne medicine Peternelj, d.o.o. veljajo omejitve poslovanja v javnih naročilih, omejitve pa ne veljajo za zdravstvene storitve, ki se izvajajo na podlagi podeljene koncesije in jih opravlja Ambulanta splošne medicine Peternelj, d.o.o..

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 63
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar