Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje številka 2

Aneks št. 2 z dne 14. 5. 2004 in Aneks št. 3 z dne 14. 5. 2005, oba k pogodbi št. 35 205-10/2003 G z dne 18. 12. 2003 o gradnji sekundarne kanalizacije naselij Ribno, Bodešče, Koritno, nista sklenjena v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 16. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04; ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 15.7.2005 sprejela naslednje

Mnenje številka 2

  • Aneks št. 2 z dne 14. 5. 2004 in Aneks št. 3 z dne 14. 5. 2005, oba k pogodbi št. 35 205-10/2003 G z dne 18. 12. 2003 o gradnji sekundarne kanalizacije naselij Ribno, Bodešče, Koritno, nista sklenjena v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je dne 14. 6. 2004 v pristojno reševanje prejela prijavo skupine občanov občine Bled, v kateri navajajo, da je občinski svetnik občine Bled, Roman Beznik, lastnik podjetja Veldesdur, d.o.o. in preko podjetja Elvo inženiring, d.o.o. tudi lastnik podjetja OGP Grad d.d.. Ovaditelji utemeljeno sumijo, da občinski svetnik, ki je tudi predsednik odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem, preko svojih podjetij kljub omejitvam poslovanja po ZPKor posluje z občino.

Iz obrazložitve prijave izhaja, da je občina Bled po uveljavitvi ZPKor z dvema od omenjenih podjetij sklenila nove posle v skupni vrednosti vsaj 157 milijonov tolarjev.

Občina naj bi podjetju Veldesdur d.o.o. plačala še vsaj milijon tolarjev za snemanje osrednje proslave ob tisočletnici Bleda v letu 2004 in 1,3 milijone tolarjev za prenos občinskih sej v letu 2005.

Podjetje Veldesdur d.o.o. naj bi tudi nemoteno uporabljalo Festivalno dvorano in zanjo ne plačevalo najemnine.

Podjetje OGP Grad d.d. pa naj ne bi za uporabo gramozne jame plačevalo nikakršne koncesnine.

Prijavitelji nadalje ocenjujejo, da je šlo pri sprejemanju razlage odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled za očiten konflikt interesov, saj je Beznik kot predlagatelj omogočil gradnjo dveh apartmajskih objektov, pri gradnji katerih naj bi njegovo podjetje nastopalo kot izvajalec del, kar naj bi občinskemu svetu prikril.

V zvezi z reševanjem zadeve je v okviru svojih pristojnosti Komisija za preprečevanje korupcije vpogledala vse priloge k ovadbi, vpogledala v sodni register, od KDD Centralne klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana pridobila seznam imetnikov vrednostnih papirjev za družbo OGP GRAD Bled d.d., Grajska cesta 44, Bled, vpogledala notarski zapis notarke Marjane Tičar Bešter o pogodbi o neodplačni odsvojitvi dela poslovnega deleža z dne 27. 6. 2005 ter pozvala občino Bled, da posreduje Komisiji odgovore in podatke, povezane z obravnavano zadevo.

Občina Bled je na podlagi 2a. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.36/04; ZJN1-UPB1) naročnik, ki mora poslovati v skladu s predpisi o javnih naročilih in tako naročnik, opredeljen v prvem odstavku 28. člena ZPKor.

Iz odgovora občine Bled z dne 24. 6. 2005 izhaja, da občina Bled z družbama Veldesdur d.o.o., Grajska cesta 44, Bled, in Elvo inženiring d.o.o., Grajska cesta 44, Bled, po 30. 1. 2004 na podlagi oddanih javnih naročil ni sklenila nobene pogodbe.

Občina Bled je zanikala obstoj najemnega razmerja za Festivalno dvorano. V prijavi občani zatrjujejo prav to dejstvo. Ugotovitev dejanskega stanja glede (ne)najema festivalne dvorane presega pooblastila Komisije. Enako velja za koncesijsko pogodbo glede gramozne jame, ki po navedbah občine Bled ne obstaja.

Navedbeprijaviteljev, ki se nanašajo na posle, sklenjene med občino Bled in dvema podjetjema občinskega svetnika, bi se po mnenju Komisije lahko nanašale na sklenitve aneksov k pogodbi št. 35 205-10/2003 G z dne 18. 12. 2003 o gradnji sekundarne kanalizacije naselij Ribno, Bodešče, Koritno, ki je bila sklenjena med občino Bled in OGP GRAD d.d..

Komisija je najprej preverila ali je družba OGP GRAD d.d. podvržena omejitvam poslovanja na podlagi 28. člena ZPKor.

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list št. 72/93 in 108/03) v 34a. členu opredeljuje, da so člani občinskega sveta, podžupan in župan občinski funkcionarji. Glede na njihov status za njih veljajo določene prepovedi in omejitve, ki jih določa ZPKor.

ZPKor v prvem odstavku 28. člena določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20% prek javnih naročil. Prepoved ne velja, če gre za naročilo male vrednosti in je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Iz seznama imetnikov vrednostnih papirjev (izpis delniške knjige za druge z dne 21. 6. 2005) družbe OGP GRAD Bled d.d., Grajska cesta 44, Bled, izhaja, da je imetnik skupne izdane količine vrednostnih papirjev OGBG družba Elvo inženiring, d.o.o.. V obdobju od 1. 1. 2004 do 22. 6. 2005 do sprememb lastništva vrednostnih papirjev OGBG ni prišlo. Tako je Roman Beznik, občinski svetnik, preko družbe Elvo inženiring, d.o.o. posredni imetnik delnic družbe OGP GRAD Bled d.d. v višini več kot 20%. Omejitve poslovanja so torej za to družbo veljale in sicer vse do dne 27. 6. 2005, ko je Roman Beznik s pogodbo o neodplačni odsvojitvi, sklenjeni v obliki notarskega zapisa, odsvojil del poslovnega deleža v družbi Elvo inženiring d.o.o..

Pogodba št. 35 205-10/2003 G o gradnji sekundarne kanalizacije naselij Ribno, Bodešče, Koritno je bila med občino Bled in OGP GRAD d.d. sklenjena dne 18. 12. 2003, ko ZPKor, na podlagi katerega je poslovanje z nekaterimi poslovnimi subjekti omejeno, še ni veljal. Zakonske prepovedi – razen izjemoma – ne morejo veljati za nazaj (prepoved retroaktivnosti). Predmetna pogodba je bila z vidika omejitev ZPKor veljavno sklenjena.

K tej pogodbi sta bila dne 14. 5. 2004, ko je ZPKor že veljal, sklenjena dva aneksa in sicer: Aneks št. 2 in Aneks št. 3, ki se nanašata na II. Fazo gradnje sekundarne kanalizacije naselij Ribno, Bodešče, Koritno. Sestavni del aneksa št. 2 sta podrobni terminski plan za izvedbo del druge faze in predračun za dodatna dela št. 04-010-000092 z dne 7. 5. 2004, ki Komisiji ni bil predložen. Vrednost del druge faze tako znaša 136.363.009,41 SIT. V aneksu št. 3 občina Bled pooblašča Infrastrukturo Bled d.o.o., izvajalca obvezne gospodarske javne službe tudi na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, za izvedbo investitorskih poslov za investicije v infrastrukturne objekte in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na območju naselij Ribno, Bodešče, Koritno oziroma sanacijskih in drugih del za zmanjšanje obremenjevanja vode.

V konkretnem primeru je bila pogodba z dne 18.12.2003 sklenjena glede celotne gradnje sekundarne kanalizacije. Celotna pogodbena vrednost del, določena v 6. členu pogodbe, znaša 195.998.135,01 SIT in je na podlagi istega člena pogodbe fiksna. V 3. členu pogodbe je opredeljen pričetek del in zaključek del za I. fazo. Izvedbeni roki za ostale faze se dogovorijo z aneksi, pri čemer ima občina kot naročnik na podlagi 6. člena pogodbe pravico, da brez utemeljitve sama določi fazo, odsek gradnje in obseg naročenih del glede na razpoložljivost sredstev v občinskem proračunu in glede na pridobivanje upravnih dovoljenj. Obračun in plačilo dodatnih del, evidentiranih v gradbenem dnevniku, ureja določba 7. člena pogodbe.

Namen aneksov torej ni bil podaljševanje pogodbe, ki bi sicer prenehala veljati, temveč opredelitev terminskega plana za izvedbo del naslednjih faz.

Glede na navedeno Komisija ocenjuje, da aneksa k predmetni pogodbi nista bila sklenjena v nasprotju z omejitvami iz 28. člena ZPKor. Komisija se v upravičenost vrednosti investicije in dodatnih del v tem mnenju ni spuščala.

Drago Kos

Predsednik

Mnenje številka 2
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar