Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 68

Pogodba, sklenjena med Ministrstvom za javno upravo in podjetjem Vabo, Paradiž Boštjan s.p., predstavlja naročilo male vrednosti in je po določbah 1. odstavka 28. člena ZPKor veljavna, zaradi česar se poslovno sodelovanje lahko nadaljuje do izteka pogodbe.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS št.105/04) v zadevi omejitve poslovanja na podlagi zaprosila Ministrstva za javno upravo na seji dne 15.7.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 68

  • Pogodba, sklenjena med Ministrstvom za javno upravo in podjetjem Vabo, Paradiž Boštjan s.p., predstavlja naročilo male vrednosti in je po določbah 1. odstavka 28. člena ZPKor veljavna, zaradi česar se poslovno sodelovanje lahko nadaljuje do izteka pogodbe.

Obrazložitev

Ministrstvo za javno upravo je Komisijo za preprečevanje korupcije zaprosilo za pojasnilo o veljavnosti pogodbe št. 325/04, ki je bila sklenjena 20.12.2004, to je v času veljavnosti Zakona o preprečevanju korupcije, s podjetjem Vabo Paradiž Boštjan s.p., ki je na seznamu poslovnih subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja, opredeljene v 1. odstavku 28. člena ZPKor.

Po 1. odstavku 28. člena ZPKor naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju proračuna, kar po veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Ur.l. RS, št.130/03) znaša 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

1. odstavek 28. člena ZPKor določa omejitev poslovanja prek javnih naročil, iz katerih izvzema naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna.

Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (v nadaljevanju ZIPRS 0405) v 20. členu določa najvišje vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko odda po pravilih za oddajo naročil male vrednosti, ki znašajo za nabavo blaga in naročanje storitev 10 milijonov tolarjev, za gradnje pa 20 milijonov tolarjev. Izhajajoč iz navedenih vrednosti znaša vrednost ene dvanajstine naročila 833.000 tolarjev za nabavo blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Glede na navedene zakonske omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor, iz katerih so izvzeta naročila male vrednosti do ene dvanajstine vrednosti, izhaja, da naročnik lahko posluje s poslovnim subjektom, ki je na seznamu subjektov iz 1. odstavka 28. člena ZPKor, brez omejitev, ko gre za naročila male vrednosti, če je vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od 833.000 tolarjev za blago in storitve, kar pomeni, da ob ponavljajočih mesečnih dobavah blaga in storitev lahko letno naročilo doseže vrednost 10 milijonov tolarjev.

V konkretni pogodbi gre za izvajanje recepcijskih storitev v okviru počitniške dejavnosti, katere vrednost za 36 mesecev znaša 341.280 tolarjev. Navedena vrednost iz pogodbe ne presega 833.000 tolarjev, torej gre za naročilo male vrednosti, ki je izvzeto iz zakonskih omejitev poslovanja po 1.odstavku 28.člena ZPKor. Zaradi navedenega, se poslovno sodelovanje, sklenjeno po pogodbi št. 325/04 z dne 20.12.2004, lahko nadaljuje do izteka.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 68
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar