Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: oktober 2005

Načelno mnenje številka 32

Vsako nepravilno ali namerno zavajajoče prikazovanje preteklega poslovanja in poslovnih dogodkov z namenom prikazati boljše stanje od dejanskega, kar istočasno pomeni razlog za povečanje delovne uspešnosti direktorja in/ali razlog za odobritev stimulacij k plačam vsem ali le nekaterim zaposlenim, izpolnjuje znake korupcije po 3. alinei prvega odstavka 2. člena ZPKor.

Načelno mnenje številka 31

Ravnanje Uprave Republike Slovenije za pomorstvo oziroma njene Izpitne komisije, ki je ministru za promet, njegovim družinskim članom in državnemu sekretarju ministrstva omogočila opravljanje izpita za voditelja čolna izven sedeža Uprave RS za pomorstvo, ustreza definiciji korupcije iz 3. alinee 2. člena ZPKor.

Pojasnilo številka 87

Za člana delovnega telesa občinskega sveta, ki nima statusa funkcionarja, ne veljajo določbe ZPKor, temveč določila Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 72/05, v nadaljevanju ZLS), ki jih Komisija za preprečevanje korupcije, v kolikor niso v povezavi z ZPKor, ni pristojna razlagati.

Mnenje številka 3

Podelitev koncesije za opravljanje šolskih prevozov na območju Občine Žužemberk ni v skladu s pozitivno zakonodajo, predvsem z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01; v nadaljevanju ZPCP-1).

Pojasnilo številka 86

Funkcionarjevi otroci, starši in druge osebe štejejo med družinske člane funkcionarja v smislu 2. alinee 2. člena ZPKor le, če živijo s funkcionarjem v skupnem gospodinjstvu. V primeru, da navedene osebe živijo na istem naslovu kot funkcionar, lahko v postopku javnega naročanja izkažejo svoje ločeno gospodinjstvo s potrdilom, ki ga pridobijo na pristojni upravni enoti.

Pojasnilo številka 85

Župan, ki poklicno opravlja svojo funkcijo, ne sme samostojno ali v delovnem razmerju opravljati druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka, v smislu 1. odstavka 19. člena ZPKor. V smislu 1. odstavka 28. člena ZPKor občina lahko posluje prek javnih naročil s samostojnim podjetnikom, katerega nosilec dejavnosti je družinski član funkcionarja v primerih naročil male vrednosti, če[…]

Pojasnilo številka 84

Javno podjetje Komunala Novo mesto v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati prek javnih naročil z Zavarovalnico Tilia, d.d. Novo mesto, katere predsednik uprave je hkrati član nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Novo mesto. Komisija za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor ni pristojna za izdajo dovoljenja za poslovanje[…]

Pojasnilo številka 83

Sredstva občinskega proračuna, namenjena odpiranju novih delovnih mest, izdelavi projektne dokumentacije in kritju stroškov investicijskih programov, predstavljajo državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02), do katere poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor niso upravičeni.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar