Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 83

Sredstva občinskega proračuna, namenjena odpiranju novih delovnih mest, izdelavi projektne dokumentacije in kritju stroškov investicijskih programov, predstavljajo državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02), do katere poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor niso upravičeni.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi dodelitve državne pomoči na pobudo družbe Akvizitor d.o.o. na seji dne 18.10.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 83

  • Sredstva občinskega proračuna, namenjena odpiranju novih delovnih mest, izdelavi projektne dokumentacije in kritju stroškov investicijskih programov, predstavljajo državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02), do katere poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor niso upravičeni.

Obrazložitev

Gospodarska družba Akvizitor d.o.o., Vojnik, katere ustanovitelj in zastopnik je Janez Korošec, občinski svetnik občine Vojnik, je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo, ali lahko navedena družba pridobi finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva iz občinskega proračuna.

Pojem državnih pomoči opredeljuje Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 do 30/02, v nadaljevanju ZJF), po katerem so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni financiranju programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Izhajajoč iz navedene zakonske opredelitve, štejejo izdatki državnega ali občinskega proračuna, namenjeni odpiranju novih delovnih mest, izdelavi projektne dokumentacije in kritju stroškov investicijskih programov subjektom, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev, med državne pomoči.

Po 1. odstavku 30. člena ZPKor poslovni subjekti iz 28. člena tega zakona niso upravičeni do državnih pomoči. Navedena zakonska določba prepoveduje dodelitev državnih pomoči vsem poslovnim subjektom, določenim v 28. členu, to pa so tisti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%, in tisti, v katerih je posameznik ali njegov družinski član, ki je član nadzornega organa ali organa upravljanja naročnika hkrati član poslovodnega organa poslovnega subjekta ali imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža v višini več kot 20%.

Iz navedene zakonske opredelitve izhaja, da občina ne sme dodeljevati državnih pomoči nobenemu od poslovnih subjektov iz 28. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 83
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar