Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 86

Funkcionarjevi otroci, starši in druge osebe štejejo med družinske člane funkcionarja v smislu 2. alinee 2. člena ZPKor le, če živijo s funkcionarjem v skupnem gospodinjstvu. V primeru, da navedene osebe živijo na istem naslovu kot funkcionar, lahko v postopku javnega naročanja izkažejo svoje ločeno gospodinjstvo s potrdilom, ki ga pridobijo na pristojni upravni enoti.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi opredelitve družinskih članov po ZPKor na pobudo občine Krško na seji dne 18.10.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 86

  • Funkcionarjevi otroci, starši in druge osebe štejejo med družinske člane funkcionarja v smislu 2. alinee 2. člena ZPKor le, če živijo s funkcionarjem v skupnem gospodinjstvu. V primeru, da navedene osebe živijo na istem naslovu kot funkcionar, lahko v postopku javnega naročanja izkažejo svoje ločeno gospodinjstvo s potrdilom, ki ga pridobijo na pristojni upravni enoti.

Obrazložitev

Občina Krško je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo ali je mogoče brata ali sestro funkcionarja, ki s funkcionarjem živi na istem naslovu, vendar v čisto ločenem stanovanju, šteti za družinskega člana po ZPKor, oziroma ali je naročnikom dovoljeno poslovati s tako osebo.

Po 2. alinei 2. člena ZPKor so družinski člani funkcionarja njegov zakonec ali oseba, ki živi v zunajzakonski skupnosti, ter funkcionarjevi otroci, starši ter druge osebe, ki živijo s funkcionarjem v skupnem gospodinjstvu.

Iz navedene zakonske določbe izhaja, da štejejo med družinske člane funkcionarja poleg njegovega zakonca oziroma osebe, s katero živi v zunajzakonski skupnosti še tiste osebe, ki živijo s funkcionarjem v skupnem gospodinjstvu. Skupnega naslova stalnega bivališča funkcionarja in drugih oseb pri opredelitvi družinskega člana ZPKor v definiciji družinskega člana ne omenja, določa pa skupno gospodinjstvo za osebe, ki niso zakonec ali izvenzakonski partner.

Med družinske člane po ZPKor ne glede na skupno gospodinjstvo tako šteje funkcionarjev zakonec ali oseba, s katero funkcionar živi v izvenzakonski skupnosti, ostale osebe pa le, če živijo v skupnem gospodinjstvu s funkcionarjem.

V situaciji, ko ima oseba, ki je v sorodstvenem razmerju s funkcionarjem, stalno bivališče na istem naslovu kot funkcionar, vendar živi v ločenem gospodinjstvu, ima pa interes sodelovati v javnih naročilih, za katera so podane omejitve poslovanja, lahko izkaže svoje ločeno gospodinjstvo s potrdilom, ki ga pridobi na upravni enoti, v kateri ima stalno bivališče.

Glede vprašanja, ali je naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, dovoljeno poslovati z bratom ali sestro funkcionarja, ki živita s funkcionarjem na istem naslovu, vendar v ločenem stanovanju, Komisija torej meni, da naročniki lahko poslujejo z navedenimi osebami, če te osebe ne živijo s funkcionarjem v skupnem gospodinjstvu, čeprav imajo stalno bivališče na istem naslovu.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 86
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar