Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 32

Vsako nepravilno ali namerno zavajajoče prikazovanje preteklega poslovanja in poslovnih dogodkov z namenom prikazati boljše stanje od dejanskega, kar istočasno pomeni razlog za povečanje delovne uspešnosti direktorja in/ali razlog za odobritev stimulacij k plačam vsem ali le nekaterim zaposlenim, izpolnjuje znake korupcije po 3. alinei prvega odstavka 2. člena ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije je Komisija za preprečevanje korupcije seji dne 28.10.2005 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 32

  • Vsako nepravilno ali namerno zavajajoče prikazovanje preteklega poslovanja in poslovnih dogodkov z namenom prikazati boljše stanje od dejanskega, kar istočasno pomeni razlog za povečanje delovne uspešnosti direktorja in/ali razlog za odobritev stimulacij k plačam vsem ali le nekaterim zaposlenim, izpolnjuje znake korupcije po 3. alinei prvega odstavka 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je prejela dopis Računskega sodišča RS št. 1213-4/2004-43 z dne 14.6.2005, v katerem je navedeno, da je pri opravljanju revizije pravilnosti določanja in izplačevanja plač direktorja v enem slovenskih zdravstvenih domov (v nadaljevanju : zdravstveni zavod) ugotovilo, da je zdravstveni dom imel tržne dejavnosti 8%, prikazal pa je je 20% zato, da bi se lahko izplačala dodatna delovna uspešnost direktorici in ostalim zaposlenim, kar omogoča 18. člen Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti.

V Zapisniku 6. redne seje sveta zdravstvenega zavoda z dne 27.2.2004 je pod 3. točko dnevnega reda navedeno: “Struktura prihodkov iz poslovanja je: javna služba 80%, tržna dejavnost 20%” in v nadaljevanju: “PZZ [1] ni čista tržna dejavnost, mi jo prikažemo, da zaprosimo občino za odobritev stimulacije. Same tržne dejavnosti je cca 8%”. Točka dnevnega reda je zaključena z: “Sklep je bil soglasno sprejet”.

Iz zapisnika izhaja ugotovitev, da je svet zavoda soglasno sprejel delež strukture prihodkov od izvajanja javne službe in tržne dejavnosti brez materialne podlage oz. izračunov v sprejetem deležu le zato, da bi bili nekateri posamezniki upravičeni do dodatnih finančnih sredstev – “povečane plače”.

Zdravstveni zavod je dolžan upoštevati Slovenske računovodske standarde kot obvezna pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja. Ti določajo strokovna pravila računovodenja ter dopolnjujejo in podrobneje opredeljujejo zakonske določbe in opredelitve. So torej pravila stroke, ki zakonsko določena pravila in zahteve računovodenja razčlenjujejo in določajo način njihove uporabe. Pri računovodskem poročanju se zahteva resničnost in poštenost predstavljanja za zunanje uporabnike, prav tako pa se to pričakuje tudi od notranjega računovodskega poročanja. Značilnost celotnega računovodenja je predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Za zanesljivost je pomembno, da postavke ne vsebujejo pomembnih napak in pristranskih stališč ter da zvesto predstavljajo tisto, o čemer trdijo da predstavljajo, ali za kar se lahko upravičeno domneva, da predstavljajo in da so konti in knjižbe na njih popolni in zanesljivi. Javni zdravstveni zavod je s tem, ko je namerno napačno izkazal oz. poročal o strukturi prihodkov kršil temeljne računovodske predpostavke in kakovostne značilnosti računovodenja, ki so določene v Slovenskih računovodskih standardih.

Z opisanim dejanjem je zdravstveni zavod navajal neresnične podatke, kar predstavlja kršitev dolžnega ravnanja po Slovenskih računovodskih standardih. Posamezniki, ki so na osnovi navedenega sprejetega sklepa prejeli povečano delovno uspešnost oz. stimulacijo k siceršnji plači, so zaradi takšne kršitve dolžnega ravnanja pridobili neupravičeno korist, kar pomeni, da so v opisanem ravnanju podani vsi znaki korupcije po tretji alinei drugega člena ZPKor.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

_________________________

[1] Prostovoljno zavarovanje

Načelno mnenje številka 32
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar