Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 85

Župan, ki poklicno opravlja svojo funkcijo, ne sme samostojno ali v delovnem razmerju opravljati druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka, v smislu 1. odstavka 19. člena ZPKor. V smislu 1. odstavka 28. člena ZPKor občina lahko posluje prek javnih naročil s samostojnim podjetnikom, katerega nosilec dejavnosti je družinski član funkcionarja v primerih naročil male vrednosti, če je vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar znaša za naročila blaga in storitev 833.000,00 tolarjev.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja v naročilih male vrednosti na pobudo občine Videm na seji dne 18.10.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 85

  • Župan, ki poklicno opravlja svojo funkcijo, ne sme samostojno ali v delovnem razmerju opravljati druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka, v smislu 1. odstavka 19. člena ZPKor.
  • V smislu 1. odstavka 28. člena ZPKor občina lahko posluje prek javnih naročil s samostojnim podjetnikom, katerega nosilec dejavnosti je družinski član funkcionarja v primerih naročil male vrednosti, če je vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar znaša za naročila blaga in storitev 833.000,00 tolarjev.

Obrazložitev

Občina Videm je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo na dve vprašanji v zvezi z omejitvijo poslovanja v naročilih male vrednosti. V vlogi občina sprašuje, ali občina lahko posluje z županom, ki funkcijo opravlja poklicno in je hkrati tudi samostojni podjetnik, v naročilih male vrednosti, če je ocenjena vrednost na letni ravni 700.000,00 tolarjev. Drugo vprašanje občine pa je, ali občina lahko posluje s podjetjem zakonske partnerke župana v naročilih male vrednosti, če je ocenjena vrednost naročila na letni ravni 800.000,00 tolarjev.

Po 1. odstavku 19. člena ZPKor funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ne sme samostojno ali v delovnem razmerju opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka. Ne glede na določbe 1. odstavka tega člena, poklicni funkcionar lahko po 2. odstavku 19. člena opravlja pedagoško, umetniško, kulturno in publicistično delo.

Iz navedene zakonske določbe izhaja, da funkcija poklicnega funkcionarja, v konkretnem primeru župana, ni združljiva z opravljanjem samostojnega podjetništva oziroma dejavnostjo, namenjeno pridobivanju dohodka, zaradi česar tudi poslovanje občine prek javnih naročil v tem primeru ni možno.

1. odstavek 28. člena ZPKor določa omejitev poslovanja prek javnih naročil, iz katerih izvzema naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03, 61/05) znaša 833.000,00 tolarjev za naročanje blaga in storitev ter 1.666.000,00 tolarjev za gradnje. Navedeni vrednosti sta najvišji vrednosti, ki ju sme doseči posamično ali mesečno naročilo.

Ob upoštevanju navedenega zakonskega določila je poslovanje prek javnih naročil med občino in poslovnim subjektom, katere nosilec je družinski član funkcionarja, brez dovoljenja Komisije možno v naročilih male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od 833.000,00 tolarjev za blago in storitve.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 85
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar