Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 31

Ravnanje Uprave Republike Slovenije za pomorstvo oziroma njene Izpitne komisije, ki je ministru za promet, njegovim družinskim članom in državnemu sekretarju ministrstva omogočila opravljanje izpita za voditelja čolna izven sedeža Uprave RS za pomorstvo, ustreza definiciji korupcije iz 3. alinee 2. člena ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS,št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS,št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi opravljanja izpita za vodenje čolna ministra za promet na seji dne 28.10.2005 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 31

  • Ravnanje Uprave Republike Slovenije za pomorstvo oziroma njene Izpitne komisije, ki je ministru za promet, njegovim družinskim članom in državnemu sekretarju ministrstva omogočila opravljanje izpita za voditelja čolna izven sedeža Uprave RS za pomorstvo, ustreza definiciji korupcije iz 3. alinee 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je od časnika Finance prejela dopis, v katerem je opisano ravnanje ministra za promet, mag. Janeza Božiča v zadevi opravljanja izpita za vodenje čolna. V dopisu je navedeno, da so minister za promet, njegovi družinski člani in državni sekretar ministrstva, dne 8.julija 2005 opravljali izpit za voditelja čolna v Ljubljani, kar je v nasprotju z veljavnim predpisom, ki določa, da se izpiti za upravljanje s čolni opravljajo na Upravi republike Slovenije za pomorstvo. V dopisu novinar sprašuje Komisijo ali pri opisanem dejanju obstaja sum koruptivnega delovanja.

Komisija je proučila skladnost ravnanja ministra za promet z veljavnimi predpisi ter na Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljevanju Uprava) preverila, kje se izvajajo izpiti za voditelja čolna.

Opravljanje izpitov za upravljanje s čolni ureja Pravilnik o upravljanju s čolni (Uradni list RS, št.42/05, v nadaljevanju Pravilnik), ki ga je na podlagi Pomorskega zakonika izdal Minister za promet mag. Janez Božič in je stopil v veljavo trideseti dan po objavi v Uradnem listu, to je 25.5.2005. Navedeni pravilnik opredeljuje pojem izpitov za upravljanje s čolni, kraj opravljanja izpitov, izpitne programe ter sestavo izpitne komisije. Pravilnik v 1. odstavku 2. člena določa, da so izpiti za upravljanje s čolni: izpit za voditelja čolna, preizkus znanja za upravljanje čolna in izpit za upravljanje z radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah. V 2. odstavku 2. člena pa je določeno, da se izpiti za upravljanje s čolni opravljajo na Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljevanju: Uprava). Uprava ima svoj sedež v Kopru, Ukmarjev trg 2, svoje izpostave pa ima v Izoli in Piranu.

Komisija je pri Upravi preverila, kje izvaja izpite za voditelje čolnov. Po zagotovilih Uprave se navedeni izpiti od uveljavitve Pravilnika, to je od 25.5.2005 dalje, opravljajo izključno na sedežu Uprave v Kopru.

ZPKor v 3. alinei 2. člena določa, da je korupcija vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Uprava RS za pomorstvo je v skladu s 14. členom Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št.58/03, 82/05) organ v sestavi Ministrstva za promet. Po 23.členu Zakona o upravi (Uradni list RS,št. 24/05- uradno prečiščeno besedilo) daje minister organu v sestavi usmeritve ter obvezna navodila za delo ter mu nalaga, da v mejah svojih pristojnosti opravi določene naloge ali sprejme določene ukrepe. Ministrstvo tudi nadzoruje delo organa v sestavi.

Izpitna komisija Uprave RS za pomorstvo, ki je po uveljavitvi Pravilnika o upravljanju s čolni za ministra za promet, njegove družinske člane in sekretarja ministrstva, dopustila izvajanje izpita za voditelja čolna izven sedeža Uprave, je po mnenju Komisije prekršila navedeni predpis.S kršitvijo pravil v primeru ministra in z njim povezanih oseb je Uprava RS za pomorstvo ravnala drugače kot ravna v primerih, ko izpit opravljajo drugi državljani in jim tako omogočila privilegij, ki drugim državljanom ni dosegljiv. Na ta način so minister, njegovi družinski člani in sekretar ministrstva pridobili korist v obliki prihranjenega časa in stroškov poti, kar ob upoštevanju opisane kršitve dolžnega ravnanja predstavlja izpolnitev vseh znakov definicije koruptivnega dejanje v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 31
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar