Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 14. 06. 2005

Pojasnilo številka 55

Za naročila male vrednosti, ki so po 1. odstavku 28. člena ZPKor izvzeta iz omejitve poslovanja velja, da je najvišja vrednost posamičnega ali mesečnega naročila v primerih oddaje blaga ali storitev po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03-ZIPRS0405) 833.000 tolarjev, za gradnje pa 1.666.000 tolarjev, kar[…]

Pojasnilo številka 54

1.odstavek 28. člena ZPKor omejuje poslovanje prek javnih naročil med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.[…]

Pojasnilo številka 53

Gospodarski subjekti, opredeljeni v prvem odstavku 28. člena ZPKor, niso upravičeni do državnih pomoči. Edina izjema so pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki. Poslovanje naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, je na podlagi 28. člena ZPKor omejeno le pri poslovanju prek javnih naročil.

Pojasnilo številka 52

Občina ne sme brez dovoljenja Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor poslovati z gospodarsko družbo Stanovanjska d.o.o., Postojna, čeprav opravlja občinski svetnik, ki je imetnik poslovnega deleža te družbe, funkcijo v drugi občini. Občina je na podlagi 1. odstavka 28. člena ZPKor omejena pri poslovanju s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma[…]

Pojasnilo številka 51

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član imetnik poslovnega deleža nad 20% velja za poslovanje prek javnih naročil. Izjema so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene[…]

Pojasnilo številka 50

Omejitve poslovanja, določene v 28. členu ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, ki so na seznamu poslovnih subjektov po 1., 2. in 3. odstavku 28. člena, ne veljajo za zdravstvene storitve, ki se izvajajo na podlagi podeljene koncesije.

Pojasnilo številka 47

Naročila male vrednosti, pri katerih je vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar predstavlja 833.000 tolarjev za naročanje blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje, so izvzeta iz omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor. Za pogodbe o oddaji javnega naročila, ki[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar