Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 54

1.odstavek 28. člena ZPKor omejuje poslovanje prek javnih naročil med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Izjema pri omejitvi poslovanja so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna. Iz določbe 1. odstavka 28. člena izhaja načelna prepoved poslovanja prek javnih naročil med javnimi naročniki in določenimi poslovnimi subjekti. Izjemo od načelne prepovedi lahko na podlagi 5. odstavka 28. člena dovoli Komisija za posamično javno naročilo na zaprosilo naročnika, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. 2. odstavek 28. člena ZPKor omejuje poslovanje med dvema subjektoma in sicer med javnim naročnikom in poslovnim subjektom, v katerem je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika, hkrati tudi član poslovodnega organa ali imetnik poslovnega deleža preko 20% poslovnega subjekta. V smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor Komisija ni pristojna za izdajo dovoljenj za poslovanje subjektom iz 2. odstavka 28. člena ZPKor.Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) v zadevi omejitev poslovanja po 1. in 2. odstavku ZPKor na podlagi zaprosila občine Naklo, na seji dne sprejela naslednje

Pojasnilo številka 54

  • 1.odstavek 28. člena ZPKor omejuje poslovanje prek javnih naročil med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Izjema pri omejitvi poslovanja so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna.
  • Iz določbe 1. odstavka 28. člena izhaja načelna prepoved poslovanja prek javnih naročil med javnimi naročniki in določenimi poslovnimi subjekti. Izjemo od načelne prepovedi lahko na podlagi 5. odstavka 28. člena dovoli Komisija za posamično javno naročilo na zaprosilo naročnika, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.
  • 2. odstavek 28. člena ZPKor omejuje poslovanje med dvema subjektoma in sicer med javnim naročnikom in poslovnim subjektom, v katerem je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika, hkrati tudi član poslovodnega organa ali imetnik poslovnega deleža preko 20% poslovnega subjekta.
  • V smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor Komisija ni pristojna za izdajo dovoljenj za poslovanje subjektom iz 2. odstavka 28. člena ZPKor.

Obrazložitev

Občina Naklo je Komisijo zaprosila za pojasnilo 1. in 2. odstavka 28. člena ZPKo in sprašuje ali omejitve poslovanja veljajo le za občino in občinske javne naročnike ali za vse naročnike v Republiki Sloveniji, če je poslovni subjekt v večinski lasti svetnika občine Naklo.

28. člen ZPKor določa dve vrsti omejitev poslovanja na področju javnih naročil. Po 1. odstavku citiranega člena ne smejo preko javnih naročil poslovati naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih s tistimi poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu subjekta v višini več kot 20%. Izjema od navedene omejitve velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, kar znaša po veljavnem zakonu 833.000 tolarjev za oddajo blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Navedena prepoved poslovanja je načelna in velja za naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih. Izjemo od načelne prepovedi je ZPKor predvidel v 5. odstavku 28. člena, ko je določil, da Komisija lahko dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Glede na to, da se v postopku odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi pravne ali fizične osebe, je dovoljenje upravni akt, ki ga izda Komisija naročnikom na podlagi izvedenega ugotovitvenega postopka. Upravičene stranke v postopku so naročniki in le-ti lahko vložijo zahtevek za izdajo dovoljenja.

2. odstavek 28. člena pa omejuje poslovanje med naročniki, v katerih je posamezni član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika in poslovnimi subjekti, v katerih je navedeni član organa upravljanja ali nadzornega organa, član poslovodnega organa (direktor) ali imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%. Primer: V primeru, da je član nadzornega odbora občine tudi direktor ali več kot 20% lastnik poslovnega subjekta, občina ne sme prek javnih naročil poslovati s tem poslovnim subjektom.

Peti odstavek 28. člena ZPKor dovoljuje Komisiji izdajo dovoljenj samo subjektom iz prvega, ne pa tudi iz drugega odstavka 28. člena Zpkor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 54
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar