Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 48

Prodaja stvarnega premoženja občine ne šteje med javna naročila po predpisih o javnih naročilih, zato zanjo ne veljajo omejitve v smislu 28. člena ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi prodaje nepremičnin na podlagi zaprosila občine Logatec na seji dne 14.6.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 48

  • Prodaja stvarnega premoženja občine ne šteje med javna naročila po predpisih o javnih naročilih, zato zanjo ne veljajo omejitve v smislu 28. člena ZPKor.

Obrazložitev

Občina Logatec je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za pojasnilo ali je pri prodaji nepremičnin potrebno upoštevati 28. člen ZPKor. V vlogi občina navaja, da prodaja zemljišče na podlagi cenitve preko javnega razpisa. Občina predvideva, da se bo na razpis prijavilo podjetje v lasti družinskega člana občinskega svetnika, zato sprašuje ali je dolžna upoštevati omejitve, ki so določene v 28. členu ZPKor.

28. člen ZPKor omejuje poslovanje preko javnih naročil z naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

V smislu 1. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.39/00, 102/00, 2/04, v nadaljevanju ZJN-1) so predmet javnih naročil nabava blaga, oddaja gradenj in naročanje storitev, iz česar izhaja, da med javna naročila ne šteje prodaja nepremičnin. Za prodajo nepremičnin in drugega stvarnega premoženja proračunskih uporabnikov veljata Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99 do 56/02) ter na njegovi podlagi izdana Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.12/03).

Po navedenih predpisih se prodaja stvarnega premoženja opravi na podlagi predhodno izvedene cenitve premoženja in ob uporabi metode, ki občini zagotavlja najugodnejši ekonomski učinek razpolaganja, pri čemer je primarni cilj prodaje doseganje čim višje kupnine.

Ob upoštevanju zakonodaje, ki opredeljuje javna naročila, na področju katerih veljajo omejitve poslovanja po 28. člena ZPKor, prodaja stvarnega premoženja občine ne šteje med javna naročila, zato zanjo ne veljajo omejitve, določene v 28. členu ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 48
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar