Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 50

Omejitve poslovanja, določene v 28. členu ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, ki so na seznamu poslovnih subjektov po 1., 2. in 3. odstavku 28. člena, ne veljajo za zdravstvene storitve, ki se izvajajo na podlagi podeljene koncesije.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) v zadevi omejitev poslovanja na področju zdravstvenih storitev na podlagi vloge ZZZS Območna enota Murska Sobota, na seji dne 14.6.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 50

  • Omejitve poslovanja, določene v 28. členu ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, ki so na seznamu poslovnih subjektov po 1., 2. in 3. odstavku 28. člena, ne veljajo za zdravstvene storitve, ki se izvajajo na podlagi podeljene koncesije.

Obrazložitev

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Murska Sobota (v nadaljevanju Zavod) je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosil za pojasnilo v zvezi z 28. členom ZPKor. V vlogi navaja, da ima Zavod sklenjene pogodbe za izvajanje zdravstvenih storitev z dvema izvajalcema, ki sta na seznamu poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi ZPKor ne smejo poslovati naročniki iz 1., 2. in 3. odstavka 28. člena. Ker Zavod ni prepričan ali izvajanje zdravstvenih storitev spada v okvir omejitev po ZPKor, prosi Komisijo za pojasnilo.

28. člen ZPKor omejuje poslovanje prek javnih naročil med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in tistimi poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v višini več kot 20% ter tistimi, v katerih je posameznik ali njegov družinski član, ki je član nadzornega organa ali organa upravljanja naročnika hkrati član poslovodnega organa poslovnega subjekta ali imetnik poslovnega deleža preko 20%.

Iz določbe 28. člena izhaja, da se omejitve poslovanja nanašajo na javna naročila oziroma javnonaročniška razmerja, ki nastanejo med javnim in zasebnim sektorjem. Značilno za javnonaročniška razmerja je financiranje storitev, blaga oziroma gradenj in nosilstvo poslovnega tveganja, ki je na strani naročnika.

Koncesije v Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št.39/00 do 2/04- ZJN-1) niso opredeljene kot del javnih naročil, do njih se je opredelilo evropsko pravo iz leta 2000. Za koncesije je po evropskem pravu pomembno, da so plačniki storitev uporabniki, nosilci poslovnega tveganja pa so izvajalci storitev in ne javni naročniki. (Povzeto po članku: Ureditev javno- zasebnega partnerstva, dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa št.17-18, 28.4.2005).

Upoštevajoč predpostavke, pomembne za ločitev koncesij od javnih naročil, ki jih je opredelilo evropsko pravo, ima koncesija za opravljanje zdravstvenih storitev naravo koncesijskega razmerja in ne javnonaročniškega, zato po mnenju Komisije za opravljanje zdravstvenih storitev preko koncesije ne veljajo omejitve poslovanja v smislu 28. člena ZPKor, omejitve poslovanja pa veljajo za poslovanje Zavoda prek javnih naročil, ki jih opredeljuje Zakon o javnih naročilih.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 50
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar