Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 55

Za naročila male vrednosti, ki so po 1. odstavku 28. člena ZPKor izvzeta iz omejitve poslovanja velja, da je najvišja vrednost posamičnega ali mesečnega naročila v primerih oddaje blaga ali storitev po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03-ZIPRS0405) 833.000 tolarjev, za gradnje pa 1.666.000 tolarjev, kar pomeni, da mesečna naročila, če se ponavljajo vsak mesec skozi vse leto, v enem letu ne smejo preseči vrednosti deset milijonov tolarjev za blago in storitve ter dvajset milijonov tolarjev za gradnje. Proračunska sredstva, namenjena izvedbi posameznih projektov na področju zatiranja trgovine z ljudmi imajo značaj državne pomoči le, če so dodeljena poslovnim subjektom, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev, med katera pa ne štejejo humanitarne organizacije, društva in drugi deli civilne družbe. V smislu 30. člena ZPKor do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti, v katerih ima funkcionar oziroma njegov družinski član poslovni delež višji od 20% in poslovni subjekti, katerih direktor oziroma njegov družinski član je hkrati član organa upravljanja ali član nadzornega organa javnega naročnika, in se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sklep Vlade Republike Slovenije št. 240-05/2003-3 z dne 22.7.2004 in Akcijski načrt Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi 2004-2006 z dne 22.7.2004 se v smislu 28. in 30. člena ZPKor lahko izvajata, v kolikor niso prejemniki sredstev gospodarski subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik poslovnega deleža, višjega od 20%.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) v zadevi omejitve poslovanja na podlagi zaprosila Ministrstva za notranje zadeve na seji dne 14.6.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 55

  • Za naročila male vrednosti, ki so po 1. odstavku 28. člena ZPKor izvzeta iz omejitve poslovanja velja, da je najvišja vrednost posamičnega ali mesečnega naročila v primerih oddaje blaga ali storitev po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03-ZIPRS0405) 833.000 tolarjev, za gradnje pa 1.666.000 tolarjev, kar pomeni, da mesečna naročila, če se ponavljajo vsak mesec skozi vse leto, v enem letu ne smejo preseči vrednosti deset milijonov tolarjev za blago in storitve ter dvajset milijonov tolarjev za gradnje.
  • Proračunska sredstva, namenjena izvedbi posameznih projektov na področju zatiranja trgovine z ljudmi imajo značaj državne pomoči le, če so dodeljena poslovnim subjektom, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev, med katera pa ne štejejo humanitarne organizacije, društva in drugi deli civilne družbe.
  • V smislu 30. člena ZPKor do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti, v katerih ima funkcionar oziroma njegov družinski član poslovni delež višji od 20% in poslovni subjekti, katerih direktor oziroma njegov družinski član je hkrati član organa upravljanja ali član nadzornega organa javnega naročnika, in se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.
  • Sklep Vlade Republike Slovenije št. 240-05/2003-3 z dne 22.7.2004 in Akcijski načrt Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi 2004-2006 z dne 22.7.2004 se v smislu 28. in 30. člena ZPKor lahko izvajata, v kolikor niso prejemniki sredstev gospodarski subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik poslovnega deleža, višjega od 20%.

Obrazložitev

Ministrstvo za notranje zadeve RS je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosilo za pojasnilo v zvezi z naročili male vrednosti po 1. odstavku 28. člena ZPKor in naravo proračunskih sredstev za izvedbo projektov na področju zatiranja trgovine z ljudmi. V vlogi ministrstvo sprašuje kaj pomeni seštevek mesečnih naročil male vrednosti, če posamezni mesečni znesek ne sme biti večji od ene dvanajstine in kakšen značaj ima financiranje projektov na področju boja proti trgovini z ljudmi ter ali sta Sklep Vlade RS št.240-05/2003-3 z dne 22.7.2004 in Akcijski načrt Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v obdobju od 2004 do vključno 2006 v skladu z določili 28. člena ZPKor.

1. odstavek 28. člena ZPKor določa omejitev poslovanja prek javnih naročil, iz katerih izvzema naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 v 20. členu določa najvišje vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko oddaja po pravilih za oddajo naročil male vrednosti, ki znašajo za naročanje blaga in storitev 10 milijonov, za gradnje pa 20 milijonov tolarjev. Izhajajoč iz navedenih vrednosti, znaša vrednost ene dvanajstine naročila 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje. Navedene vrednosti so najvišje vrednosti, ki jo sme doseči posamično ali pa mesečno naročilo. Ob upoštevanju teh vrednosti lahko mesečna naročila za oddajo blaga in storitev, če se ponavljajo vsak mesec skozi vse leto (predvsem, ko gre za sukcesivne dobave blaga ali opravljanja storitev) v enem letu dosežejo vrednost do 10 milijonov tolarjev, pri gradnjah pa do 20 milijonov tolarjev.

30. člen ZPKor določa, da poslovni subjekti iz 28. člena niso upravičeni do državnih pomoči. Državne pomoči opredeljuje Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02- ZJF), ki v 15. točki 3. člena določa, da so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Izhajajoč iz navedene zakonske opredelitve, štejejo med državne pomoči le proračunska sredstva, namenjena poslovnim subjektom, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Med tržne subjekte pa ne štejejo negospodarski subjekti, humanitarne organizacije, društva in drugi deli civilne družbe, kar pomeni, da subjekti, ki delujejo na področju družbenih oziroma netržnih dejavnosti, lahko pridobivajo proračunska sredstva.

Ob upoštevanju navedenih predpostavk, je Sklep Vlade RS št.240-05/2003-3 z dne 22.7.2004 in Akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi 2004-2006 možno izvajati, če prejemniki sredstev niso gospodarski subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik poslovnega deleža višjega od 20%.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 55
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar